Arne Nævra (SV) mener det er kritikkverdig at ikke stillingen som konserndirektør for utbygging ble lyst ut da den forrige ga seg. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV: - Kritikkverdig at konserndirektør-stilling ikke ble lyst ut

– Prosessene som har vært rundt ansettelser i Bane NOR begynner å fortone seg mer og mer underlig, mener stortingspolitiker Arne Nævra (SV). Samtidig viser Bane NORs redegjørelse overfor statsråden at statsforetaket er gått i kraftig ryddemodus.

SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra mener det melder seg stadig flere spørsmål rundt rutinene i Bane NOR etter at Byggeindustrien fortalte at stillingen som konserndirektør for utbygging ikke ble lyst ut på nytt da Helga Nes gikk av.

I stedet ble Einar Kilde ansatt allerede i fjor høst, ett år før han tiltrådte den 1. oktober 2018.

Byggeindustrien kunne også fortelle at Kilde fikk utbetalt 1,5 millioner kroner av statsforetaket året før han begynte i Bane NOR.

– At ikke stillingen som konserndirektør i utbyggingsdivisjonen ble utlyst på nytt etter at forrige direktør sluttet, syns jeg er underlig og kritikkverdig. Det er alltid gode grunner til å utlyse stillinger åpent, slik at man ikke gjør seg sårbar for kritikk eller spørsmålsstilling om ansettelsesprosessen i etterkant, sier Arne Nævra.

På bakgrunn av Byggeindustriens saker i høst, stilte SV-politikeren nylig et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale om ansettelsesprosessene i Bane NOR.

Dale svarte at den interne gjennomgangen som Bane NOR nettopp har gjennomført viser at de må stramme inn på rutinene for å forebygge tilsvarende saker i fremtiden.

– Da får vi rett og slett se om dette faktisk blir tilfelle, sier Nævra.

I kraftig ryddemodus

Byggeindustrien har tidligere skrevet om en del av opprydningstiltakene til Bane NOR.

En fem sider lang redegjørelse fra Bane NOR til statsråd Jon Georg Dale som Byggeindustrien har fått innsyn i, understøtter at statsforetaket er gått i kraftig ryddemodus.

I redegjørelsen fra 8. november skriver Bane NOR følgende om funnene fra sin egen undersøkelse og tiltakene de setter i verk:

 • Undersøkelsene har vist at relevant dokumentasjon, herunder dokumentasjon knyttet til rekruttering, er spredt på flere lokasjoner og/eller systemer, inkludert lagret hos eksterne samarbeidspartnere (rekrutteringsbyråer o.l.). Undersøkelsene har også vist at relevant informasjon i noen tilfeller bare har blitt gitt muntlig.
  Som tiltak reviderer Bane NOR prosedyren for rekruttering med mål om ferdigstilling i november 2018. Prosedyren inkluderer en presisering av kravene til arkivering. Bane NOR jobber med å etablere et sentralt rekrutteringsteam. Dette vil øke kompetansen og gjøre det enklere å sikre etterlevelse av prosedyre.

 • Undersøkelsene indikerer ifølge Bane NOR at kjennskapen til- og bruken av habilitetsregisteret i Bane NOR kan forbedres.
  Bane NOR vurderer derfor å flytte ansvar for habilitetsregisteret fra anskaffelser til Compliance Officer for å sikre at habilitetsspørsmål ivaretas i samtlige prosesser hvor det er relevant, herunder sikre uavhengighet fra anskaffelse- og rekrutteringsprosesser.

 • Bane NOR jobber også for at opplysninger om innleide, ansatte og andre samarbeidspartnere blir gjenstand for regelmessig oppfølging og kontroll med formål å selv kunne avdekke forhold som kan ha betydning for avtaleinngåelser, fornyelser, honorering, reklamasjoner m.v. Undersøkelsene har vist at det gjennomføres slike undersøkelser ved førstegangsengasjement, men at det i varierende grad har blitt gjort regelmessige vurderinger og stikkprøver vedrørende etterlevelse.

 • Bane Nor har i 2018 implementert en ny konsernstandard for HR. I denne står det: «Det skal gjennomføres verifisering av identitet og relevant bakgrunnssjekk av alle eksterne kandidater før tilbud om stilling. For utvalgte stillinger skal det gjennomføres utvidet bakgrunnssjekk. Sistnevnte gjelder også for interne kandidater». - «For midlertidig ansatte, innleide og konsulenter/kontraktører som skal ha tilgang til systemer og bygninger skal det gjennomføres verifisering av identitet og relevant bakgrunnssjekk».
  Ifølge Bane NORs redegjørelse for statsråden er nå bakgrunnssjekk av personell som er omfattet av disse retningslinjene er i ferd med å bli gjennomført.

 • Bane NOR jobber for å sikre at roller med en viss varighet blir besatt i form av ansettelser, slik at en oppnår god økonomistyring, sikrer erfaringsoverføring, samt tilrettelegger for kontroll med habilitet og etikk.
  Det har ført til at kontrakts- og anskaffelsesledere heretter være ansatt og ikke innleid, slik Byggeindustrien tidligere har omtalt.

 • Bane NOR varsler bedre oppfølging av leverandører og leverandørens leverandører.

 • Bane NOR har også startet arbeide med å utarbeide egen prosedyre for integrity due dilligence til bruk i vurdering av leverandører.

 • Bane NOR sine kontraktsmaler vil gjennomgås og om nødvendig revideres for å sikre både krav til leverandører og underleverandører, herunder ansvarsplassering og egnede oppfølgingsmekanismer.

 • Bane NOR sitt anti-korrupsjonsprogram med fokus på risikoområdene vil inkluderes i retningslinjer for kontrakts- og leverandøroppfølging.