Det var første skiftesamling i Médiatuer-boet onsdag morgen. Der kom det frem at Jan Vormelands selskap er skyldig store beløp i skatter og avgifter.

Skatte- og avgiftskrav på over 600.000 i boet - Bane NOR-toppen gjorde store private uttak i eget selskap

Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland skal ha gjort store private uttak i selskapet Médiateur, det er 15 krav på nesten én million kroner i boet, og skatte- og avgiftskravene blir trolig mye større enn de 602.798 som er meldt inn til nå.

Jan Vormeland er fortsatt innleid anskaffelsesleder på Follobanen, men Bane NOR har varslet at de vil gå bort fra innleie i stillinger med så tungt ansvar.

Det kom frem under den første skiftesamlingen i Médiatuer-boet i Asker og Bærum tingrett onsdag morgen.

Jan Vormeland har vært innleid til Bane NOR siden 2012 og anskaffelsesleder på norgeshistoriens største samferdselsprosjekt siden 2013.

Rollen hans har ikke endret seg etter at selskapet hans ble satt under tvangsoppløsning 21. september i år, men mandag varslet Bane NOR at kontrakts- og anskaffelsesledere fra nå av skal være ansatt og ikke innleid.

Det betyr at Vormelands leiekontrakt med Bane NOR via rammeavtalen med Dovre Group ikke blir fornyet ved årsskiftet, og at stillingen som anskaffelsesleder på Follobanen snart skal lyses ut.

Vormeland har gjennom lederstillingen i Bane NOR hatt ansvar for alle de store milliardkontraktene som er delt ut på Follobanen.

Han har også vært sentral i arbeidet med å rydde opp i kaoset som oppsto etter at den italienske entreprenøren Condotte fikk store økonomiske problemer og senere ble kastet ut av gigantprosjektet i Norge.

Gjorde private uttak i selskapet

Advokat Per O. Bjørnsen i Brækhus advokatfirma er bostyrer i Médiateur-boet.

I sitt eget selskap har Jan Vormeland også hatt store problemer å hanskes med.

I advokat og bostyrer Per O. Bjørnsens innberetning til Asker og Bærum tingrett står det blant annet:

  • Médiateur har ikke overholdt bokføringsplikten i bokføringsloven §2 og de grunnleggende bokføringsprinsippene i §4. Forholdet kan være straffbart etter straffelovens §392 til §394, jamfør bokføringslovens §15.
  • Debitor har ikke overholdt plikten til å melde reell omsetning og annet av betydning for merverdiavgift, jamfør skatteforvaltningsloven §8-3, tidligere merverdiavgiftsloven §15-1 og §21-4.
  • Bostyrer opplyser også at Jan Vormeland har gjort store uttak fra firmaet, dels kontant og dels som dekning av private utgifter som fri bolig og fri bil. Disse skulle ifølge bostyrer sannsynligvis ha vært behandlet som lønn, og bostyrer stiller derfor spørsmål om reglene for skattetrekk er brutt.

– Etter ordinære rutiner skal skattemyndighetene vurdere å anmelde regnskapsovertredelsene, opplyste Per O. Bjørnsen under skiftesamlingen.

Han skriver i innberetningen at bostyrer vil komme nærmere tilbake til spørsmålet om straffbare forhold senere.

Krav på nesten én million – vil vokse

Ifølge innberetningen er det anmeldt 15 krav i boet på til sammen 962.926 kroner.

602.798 kroner av disse er såkalt prioriterte krav klasse II, det vil si skatt- og merverdiavgiftskrav som ikke er eldre enn seks måneder.

De uprioriterte kravene som er meldt inn er på 153.032 og de etterpriorterte kravene er på 207.099 kroner.

Ifølge Bjørnsen vil kravene trolig vokse ytterligere.

– Basert på regnskapene for 2016 og 2017 som nå er ført og rapportert, antas det at kravene fra kemneren og Skatt Øst vil bli vesentlig større enn det som er meldt til nå, opplyste Bjørnsen.

Selskapet kan være insolvent

Det vil ifølge innberetningen være dekning til boets kreditorer, men det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke krav som vil få dekning. Bjørnsen kunne heller ikke utelukke at selskapet er insolvent.

– Det gjenstår å se, og foreløpig har jeg ikke en formening om det er insolvent eller ikke, sa Bjørnsen som opplyste at det var 502.084 kroner på bankkonto ved boåpningen.

I tillegg hadde selskapet utført arbeid for rundt 400.000 kroner inklusiv merverdiavgift som ble fakturert i oktober.

I innberetningen skriver bostyrer at han basert på regnskapene som er utarbeidet anser det som mindre sannsynlig at boet vil ha nok midler til å dekke alle kreditorer fullt ut.

Regnskapsføreren trakk seg

Det kom også frem at Vormelands regnskapsfører trakk seg sommeren 2017. På det tidspunktet regnskapsbyrået trakk seg, var 2016-regnskapet nesten fullført.

Det er manglende innlevering av dette årsregnskapet som har utgjort grunnlaget for tvangsoppløsningen av selskapet. Senere har Byggeindustrien også skrevet at 2017-regnskapet heller ikke ble levert, og at 2015-regnskapet ble levert nesten et halvt år for sent.

Boet engasjerte i høst et nytt regnskapsbyrå for å få fullført regnskapene som manglet, og både 2016 og 2017-regnskapene er nå fullført. 

– Regnskapene er sendt til regnskapsregistrene og godkjent der. Regnskapsbyrået har også sendt oppgavene og nødvendig rapportering til skatte- og avgiftsmyndigheter som er lovpålagte, opplyste Bjørnsen i tingretten.

Tre måneders frist

Det er fortsatt Jan Vormelands mål å få tilbakelevert boet, men før det kan skje må alle kreditorer være sikret oppgjør eller samtykke til tilbakelevering.

Den videre bobehandlingen vil nå bestå i å sluttføre regnskap med tilhørende rapporteringer for den perioden som det har vært drevet virksomhet i boets regi.

Boet må avvente korrigerte krav fra kemneren og Skatt Øst før det kan fastslås om vilkårene for tilbakelevering er oppfylt.

– Blir det tilbakelevering av selskapet, må det skje raskt. Det er ikke boets oppgave å drive videre virksomheten over tid for å skaffe penger til å drive boet. Blir det ikke tilbakelevering, vil avtalen som er inngått med Dovre Group stanses, sa Per O. Bjørnsen.

Tingretten satte en frist på tre måneder for å få en ny rapport.

Jan Vormeland ønsket ikke å uttale seg til Byggeindustrien under skiftesamlingen, og han hadde heller ingen kommentarer til bostyrers innberetning i Asker og Bærum tingrett.

Bane NOR-saken oppsummert

  • Gjennom en rekke artikler om innleie og ansettelselsprosesser i Bane NOR, har Byggeindustrien i høst blant annet avdekket at Follobanens anskaffelsesleder, Jan Vormeland, har vært leid inn for millioner fra sitt eget selskap Médiateur via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.
  • Médiateur har siden slutten 21. september vært under tvangsoppløsning fordi 2016-regnskapet ikke var levert. Det har også kommet frem at 2015-regnskapet ble for sent innlevert. 2017-regnskapet var heller ikke levert i tide.
  • Selskapet til Jan Vormeland ble ilagt tre forsinkelsesgebyrer på over 102.000 kroner. To av tre de forsnikelsesgebyrene på til sammen 64.560 kroner, var heller ikke betalt.
  • Revisorforeningen har karakterisert virksomheten i Mèdiateur som useriøs på grunn av manglende regnskaper.
  • Byggeindustrien har også skrevet at Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, har vært varamedlem i Médiateur fra oppstarten i 2012 og inntil nylig da han ble avregistrert. Avregistreringen skulle ifølge både Scheel og Vormeland ha skjedd på et langt tidligere tidspunkt, men at det ble glemt av Vormeland.