Den interne gjennomgangen av innleie- og ansettelsesprosesser i Bane NOR har avdekket mangler, og statsforetaket varsler at de vil gjennomføre tiltak. Blant annet vil stillingen som anskaffelsesleder på Follobanen lyses ut som en fast stilling. Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Bane NOR varsler opprydning etter Byggeindustrien-avsløringer - skal lyse ut stillingen som anskaffelsesleder på Follobanen

Bane NOR går bort fra innleie av kontrakts- og anskaffelsesledere og varsler også at de vil forbedre rutinene for arkivering av dokumentasjon under ansettelsesprosesser.

Det kommer frem i en melding fra Bane NOR til Byggeindustrien etter at den varslede interne gjennomgangen av innleie- og ansettelsesprosesser i statsforetaket er gjennomført.

I høst har Byggeindustrien gjennom en rekke artikler satt søkelyset på ansettelsesprosesser til toppjobber i Bane NOR, samt bruk av innleide konsulenter i flere lederstillinger på Follobanen.

Anskaffelselsleder Jan Vormeland på Follobanen.

Gjennom artikkelserien har Byggeindustrien blant annet avdekket at Follobanens anskaffelsesleder, Jan Vormeland, har vært leid inn for millioner fra sitt eget selskap Médiateur via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.

Dette selskapet har siden slutten av september vært under tvangsoppløsning fordi Vormeland ikke hadde levert årsregnskap for 2016.

Det har også kommet frem at 2015-regnskapet ble for sent innlevert. 2017-regnskapet var heller ikke levert.

To av tre gebyrer på til sammen 64.560 kroner som selskapet ble ilagt på grunn av for sen og manglende leveringa regnskap, var heller ikke betalt.

Bane NOR-direktør var varamedlem i Mèdiateur

Byggeindustrien har også avslørt at Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, har vært varamedlem i Médiateur.

Samtidig har vi skrevet at både Jan Vormeland og Henning Scheel, sammen med Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein og utbyggingsdirektør Einar Kilde, alle har jobbet på samme utbyggingsprosjekt for REC i Singapore for ti år siden.

I dag har de fire hatt nesten tilsvarende stillinger i Bane NOR-systemet som de hadde den gangen i Singapore

Saken har vakt reaksjoner både i Arbeiderpartiet og i SV, og både Sverre Myrli (Ap) og Arne Nævra (SV) har stilt skriftlige spørsmål om både ansettelsesprosessene i Bane NOR og bruken av innleide konsulenter.

Revisorforeningen har også karakterisert virksomheten i Mèdiateur som useriøs på grunn av manglende regnskaper.

På bakgrunn av noen av sakene i Byggeindustrien, valgte Bane NOR å sette i gang en intern undersøkelse av bruken av innleie, samt ansettelsene av de fire Bane NOR-toppene.

Nå er den interne gjennomgangen ferdig.

Skal lyse ut Follobanen-stilling

Der kommer det blant annet frem at kontrakts- og anskaffelsesledere i Bane NOR fra nå av skal være ansatt og ikke innleid.

Det kommer også frem at Bane NOR ved rekrutteringsprosesser skal sikre bedre rutiner for arkivering av dokumentasjon.

- Formålet med gjennomgangen har vært å avdekke om retningslinjer er fulgt. I tillegg har vi sett på hvilke lærdommer vi kan trekke av gjennomgangen og identifisert mulige tiltak. Rutiner og retningslinjer er i hovedsak blitt fulgt, men vi har avdekket enkelte mangler. Det vil vi forbedre, skriver pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen i en e-post til Byggeindustrien.

Videre skriver Skarpen:

– Bane NOR har systemer og rutiner som vi vil jobbe videre med å implementere i organisasjonen. Vi iverksetter en rekke tiltak for å utvikle disse videre og sørge for at etterlevelsen bedres. Blant disse er å vurdere overføring av det interne ansvaret for habilitetsregisteret til Compliance Officer og ved rekrutteringsprosesser sikre bedre rutiner for arkivering av dokumentasjon. Når det gjelder kontrakts- og anskaffelsesledere, har de unntaksvis vært innleid. Heretter skal de være ansatt, og ikke innleid, skriver Skarpen i meldingen.

Byggeindustrien har spurt Skarpen og Bane NOR hva det vil ha å si for Follobanen-prosjektet.

– Når der gjelder anskaffelsesleder Follobanen er det planer om å lyse ut stillingen, skriver Skarpen.

Byggeindustrien har ikke fått kontakt med Jan Vormeland mandag kveld.

Samferdselsministeren: - Inntrykk av at Bane NOR tar saken på høyeste alvor

Statsråd Jon Georg Dale er fornøyd med grepene Bane NOR har tatt. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I et skriftlig svar i Stortinget som samferdselsminister Jon Georg Dale mandag sendte til stortingsrepresentant Arne Nævra (SV), skriver Dale følgende om Bane NOR-saken og den interne gjennomgangen:

«Føretaket har nettopp avslutta ei gjennomgang av innleie- og rekrutteringsprosessane av dei involverte medarbeidarane i saka. Gjennomgangen viser at Bane NOR må stramme inn på rutinane for å førebyggje tilsvarande saker i framtida. Stortingsrepresentanten Nævra spør om kva eg vil gjere for å sikre at gjennomgangen til Bane NOR blir grundig og vekkjer tillit. Eg meiner generelt at gjennomsynlege prosessar og openheit skapar tillit. Bane NOR har gjort greie for resultata frå den interne gjennomgangen. Mitt inntrykk er at Bane NOR tar saka på høgaste alvor og at føretaket har identifisert kva som må forbetrast og kva for tiltak som må setjast i verk for å unngå ein tilsvarande situasjon i framtida. Eg vil som eigar av Bane NOR ha dialog med styret om korleis risikovurderingane føretaket gjer seg blir fylgd opp og status for iverksetjing av dei identifiserte forbetringstiltaka.»

Arne Nævra (SV) vil fortsatt følge saken videre. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arne Nævra lover at verken han eller SV kommer til å gi slipp på saken med det første.

– Jeg kan bare kort kommentere at SV vil følge med i saken framover, og ikke minst: liknende saker. For med all oppsplittingen i jernbaneuniverset – med utallige selskaper – kan det være vanskelig å få oversikt. Her er det mange som kjenner hverandre fra tidligere sammenhenger, og det er viktigere enn noen sinne at tidligere nettverk, kameraderi og potensiell inhabilitet kommer fram i lyset. I denne jungelen av nye selskaper og underleverandører er det jo slik at selskaper skal kjøpe og selge tjenester mellom hverandre, skriver Arne Nævra i en e-post til Byggeindustrien.