En rekke idrettslag og organisasjoner er tilknyttet trossamfunnet Brunstad Christian Chruch. Her fra menighetens hovedsete, Brunstad Konferansesenter, i Stokke i Vestfold. Foto: Berit Roald / SCANPIX 

Har 102 barne-, idretts- og ungdomsklubber - slik kan Smiths venner tjene millioner skatte- og avgiftsfritt

Siden 2012 har det vært en eksplosiv vekst av registrerte idrettslag, aktivitetsklubber og ungdomsklubber i trossamfunnet Smiths venner. Slik kan de tjene skatte- og avgiftsfrie dugnadsmillioner.

Dugnad i Smiths venner

Før jul i fjor skrev Byggeindustrien en artikkelserie om en rekke selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) - også kjent som Smiths venner - som tjener millioner på næringsoppdrag utført på dugnad.

Syv dugnadsbaserte selskaper Byggeindustrien har sett nærmere på, har omsatt for rundt 180 millioner kroner de siste fem årene.

På bakgrunn av artiklene, valgte Arbeidstilsynet å gå til tilsyn mot ett av selskapene - Fjordteam AS.

I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av BKM Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner.

En stor del av omsetningen stammer fra salg av fem eneboliger der råbygg er blitt ferdigstilt på dugnad.

Arbeidstilsynet konkluderte nylig med at selskapet bryter arbeidsmiljøloven, og har blant annet pålagt Fjordteam å betale arbeidere som jobber innen allmenngjorte områder minstelønn.

Byggeindustrien har over tid satt søkelyset på systematisk dugnadsvirksomhet i Brunstad Christian Church (BCC), også kjent som Smiths venner.

Menigheten har blant annet opprettet en rekke aksjeselskaper rundt om i landet som utfører rene næringsoppdrag basert dugnadsinnsats fra medlemmene.

Maks 140.000 kroner
Men de rendyrkede dugnadsselskapene er ikke de eneste i Smiths venner-systemet som gjør det godt i dugnadsmarkedet.

En kartlegging Byggeindustrien har gjort, viser at antallet organisasjoner som er knyttet til menigheten er svært stort.

I dag er minst 102 idrettslag, ungdoms- og aktivitetsklubber tilknyttet Brunstad Christian Church.

Av disse er 52 idrettslag, 29 aktivitetsklubber og 21 ungdomsklubber.

I dag kan en enkelt organisasjon drive dugnadsarbeid for inntil 140.000 kroner uten at man må betale skatt for hele overskuddet av virksomheten. Bryter man 140.000 kroner-grensen utløses også krav om merverdiavgift-registrering.

Men med til sammen 102 klubber og idrettslag, endrer bildet seg vesentlig.  Da kan menighetsorganisasjonene potensielt omsette for 14,28 millioner kroner på dugnad uten å betale en eneste krone i skatt. Det potensielle momsfritaket er på 3,57 millioner kroner.

Omsatte for 33 ganger mer enn grensen

  • I 2014 omsatte, ifølge tall menigheten selv har oppgitt, idrettslagene og aktivitets- og ungdomsklubbene til sammen 4.635.814 kroner på dugnader.

  • Totalomsetningen for 2014 er rundt 33 ganger mer enn grensen for hva en enkelt organisasjon kan omsette for alene skatte- og momsfritt.

  • Med en samlet dugnadsomsetning på over 4,6 millioner kroner i 2014, gir det dessuten et momsfritak på 1.158.953 kroner.

  • Ingen av idrettslagene, ungdomsklubbene eller aktivitetsklubbene som er tilknyttet menigheten har passert grensen på 140.000 kroner.

  • Seks av idrettslagene har gjort dugnadsarbeid for mellom 138.000 til 140.000 kroner.

Eksplosiv vekst fra 2012

Undersøkelsene Byggeindustrien har gjort, viser også en eksplosiv utvikling i antall organisasjoner fra 2012 og frem til i dag.

Minst 46 av idrettslagene er ifølge proff.no registrert i denne perioden. De aller fleste av nye idrettslagene er registrert rundt oktober og november i 2012. I løpet av noen måneder i 2012 dukket det også opp minst 20 nye aktivitets- og ungdomsklubber i tilknytning til Brunstad Christian Church.

Idrettslagene har et vidt spekter og strekker seg fra alt fra ishockey, fotball og volleyball til vannsport, rulleklubber og akrobatikk. Bare i Vestfold alene finnes det 11 ulike idrettslag tilknyttet menigheten.

Avviser systematisk jobbing
Pressekontakt Berit Hustad Nilsen i Brunstad Christian Church, som er sentralleddet i Smiths venner, avviser at de jobber systematisk for å unngå skatter og avgifter.

Hun legger til at BCC i alle år har hatt sterkt fokus på at undergrupper eller foreninger skal ha en selvstendig virksomhet og økonomi.

– Jeg vil på det sterkeste avvise at BCC benytter ungdomsforeninger, klubber eller undergrupper for å hente inn økonomiske midler. Dine undersøkelser viser at idretts- og aktivitetsklubbene gjennomsnittlig utnytter cirka 30 prosent av potensialet for dugnadsinntekter. Dette underbygger vel også mitt poeng. Snittet ligger altså på under kr 1.000 per medlem, skriver Nilsen i et svar til Byggeindustrien.

Holder seminar om regelverk

Pressekontakten presiserer også at BCC ikke har ansvar for lokalmenighetene, men at de på en del områder gir sentrale retningslinjer eller anbefalinger.

– Vi anbefaler alle klubber eller foreninger som velger å ha en tilknytning til BCC at de overholder en regnskapsinstruks. BCC har holdt seminar med informasjon om regelverket innen regnskap, blant annet om Skatteetatens brosjyrer for skatt- og merverdiavgift for ideelle organisasjoner. Foreningene er godt kjent med disse og BCC sin holdning er selvfølgelig at regelverket også skal følges, skriver Berit Hustad Nilsen i e-posten.

- Naturlig å maksimere skattefri inntekt

Daglig leder Dagfinn Lindberg i BCC sin egen idrettsorganisasjon Xercize skriver i en e-post til Byggeindustrien at det bare er en håndfull lokallag som ligger opp mot grensen på 140.000 kroner

– Men det er vel både naturlig og fullt lovlig at disse ønsker å maksimere skattefri inntekt for å kunne finansiere sin virksomhet. Som du ser dreier dette seg også om en svært liten andel, skriver daglig leder Dagfinn Lindberg Xercize i en e-post til Byggeindustrien.

Den voldsomme veksten av idrettslag fra 2012 og frem til i dag forklarer han med at BCC var opptatt av å fokusere på sin kirkelige virksomhet og skille ut det øvrige.

– Det ble derfor oppfordret til at lokalmenighetene skilte ut sine lokale idrettsgrupper og knyttet dem til Xercize i stedet. De fleste av disse gruppene hadde allerede i mange år vært godkjent som egne enheter hos skattekontoret, ifølge Lindberg.

Arrangerer cuper
Opprettelsen av BCCs eget «idrettsforbund» Xercize forklarer han slik:

– Ettersom mange av lokalmenighetene hadde grupper som gjerne ville spille mot lag fra andre menigheter var det et sterkt ønske om å etablere et ledd som kunne arrangere cup, ligaspill etc. Dette har vært en av Xercizes viktigste oppgaver, og vi arrangerer årlig flere store turneringer både innen fotball, volleyball og ikke minst ishockey. Innenfor sistnevnte tror jeg faktisk vi arrangerer landets største cup målt i antall deltakende lag, skriver Lindberg.

Skattemyndighetene kan ikke kommentere

Verken Skattedirektoratet eller Skatt Sør kan kommentere dugnadsvirksomheten i idrettslagene og aktivitets- og ungdomsklubbene som er tilknyttet Smiths venner.

– Vi kan dessverre ikke kommentere enkeltsaker, skriver Skattedirektoratet i en e-post til Byggeindustrien.

Men på generelt grunnlag sier de følgende om dugnad og skatte- og avgiftsgrenser i idrettslag og organisasjoner:

– Beløpsgrensene gjelder for underenheter som er eget skattesubjekt etter skatteloven. I praksis er det et krav at underenheten er organisert med eget styre og fører eget regnskap, skriver seksjonssjef i rettsavdelingen i Skatteetaten, Astrid M. Dugstad Tveter.

I Byggeindustrien nummer 19, som kom ut torsdag 10. desember, kan du lese mer om denne saken.