Brunstad Kristelige Menighets konferansesenter i Melsomvik, Brunstad. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Arbeidstilsynet mener Smiths venner-selskap bryter loven med dugnadsarbeid

Arbeidstilsynet mener Smiths venner-selskap, som har tjent millioner på virksomhet basert på dugnadsarbeid, må betale tarifflønn til arbeidere som jobber frivillig på allmenngjorte områder.

Før jul skrev Byggeindustrien om en rekke selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) - også kjent som Smiths venner - som tjener millioner på næringsoppdrag utført på dugnad.

Oppslagene i Byggeindustrien førte til at Arbeidstilsynet i mars valgte å opprette tilsynssak mot et av dugnadsselskapene  - Fjordteam AS.

I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av BKM Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner.

I den samme perioden hadde de lønnskostnader på beskjedne 71.000 kroner.

I 2014 hadde selskapet et årsresultat på over 2,6 millioner kroner og det ble tatt ut et utbytte på 1,45 millioner.

Ifølge opplysninger selskapet selv har gitt til Arbeidstilsynet, skal så mye som 90 prosent av virksomheten ha vært basert på frivillig arbeid.

I rekordåret 2014 solgte selskapet blant annet fem eneboliger for rundt 20 millioner kroner på Hasleåsen i Sandefjord. Ifølge tilsynspapirene har selskapet kjøpt ferdig oppsatte bygg, og gjort deler av ferdigstillelsen med hjelp av frivillige. Frivillige har også gjort renholdsarbeider.

Ni sider
Etter å ha jobbet med tilsynssaken i over et halvt år, har Arbeidstilsynet nå sendt en ni sider lang tilsynsrapport til Fjordteam AS.

– Til forskjell fra «ordinært» dugnads- og frivillighetsarbeid, som i hovedsak omfatter drift, vedlikehold o.l., oppfatter Arbeidstilsynet at Fjordteam AS «leier ut» arbeidskraft, skriver Arbeidstilsynet blant annet i tilsynsrapporten.

Videre skriver de:

– Virksomheten omsetter således for betydelig beløp, samtidig som medlemmene ikke mottar ordinær lønn. Arbeidstilsynet er av den oppfatning at det frivillige dugnadsarbeidet har karakter av og må vurderes som et arbeidsforhold, herunder at de frivillige må anses som arbeidstakere.

Varsler om pålegg
I brevet til Fjordteam gis det varsel om pålegg til virksomheten på tre punkter de mener selskapet ikke har handlet i henhold til lovverket:

  • Arbeidstilsynet mener arbeidstakere i selskapet ikke har fått lønn i henhold til allmenngjøringsforskriftene. Arbeidstilsynet varsler derfor om pålegg der arbeidsgiver må lønne i henhold til gjeldende allmenngjort tariff.

  • Fjordteam kunne i tilsynet ikke legge frem oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker, noe som er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler pålegg om at arbeidsgiver må kunne skriftlig dokumentere all tid arbeidstaker har stått til arbeidsgivers disposisjon.

  • Arbeidsgiver kunne heller ikke legge frem skriftlige arbeidsavtaler, noe som også er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler derfor pålegg om at Fjordteam skal utforme utkast til skriftlig arbeidsavtale som er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

På nåværende tidspunkt er det først og fremst renholdsvirksomheten i selskapet Arbeidstilsynet har konsentrert seg om, fordi byggeaktiviteten skal ha roet seg ned etter 2014.

– Men dersom innsatsen i bygg og anlegg organiseres slik vi har fått inntrykk av at det ble gjort, vil det gjelde det samme for de «frivillige» her, skriver regiondirektør for Arbeidstilsynet Sør-Norge, Arve Semb Christophersen, i en e-post til Byggeindustrien.

Prinsipiell betydning
Det er regiondirektøren selv som står som avsender av tilsynsrapporten som vil ha stor prinsipiell betydning for hvordan man definerer dugnadsarbeid i Frivillighets-Norge.

Arbeidstilsynet mener det frivillige arbeidet for BKM-eide Fjordteam skiller seg på flere områder fra vanlig dugnadsarbeid i lag og organisasjoner.

  • Når det gjelder det frivillige arbeidet som utføres av medlemmene i Fjordteam, er Arbeidstilsynet av den oppfatning at dette arbeidet i stor grad skiller seg fra «ordinært» dugnadsarbeid. Dette gjelder bl.a. både i forhold til omfang, varighet og stabilitet av det frivillige arbeidet», heter det i tilsynsrapporten.

Til tross for at Fjordteam blant annet har opplyst at de frivillige kan selv velge hvilke oppdrag de vil melde seg på, når de vil bidra og hvor lenge de vil yte innsats, mener Arbeidstilsynet at det trolig ligger en sosial forventning at man skal bidrar når man har meldt seg på et oppdrag:

  • «Selv om det er opplyst at de enkelte medlemmene kan velge å avstå fra et oppdrag, oppfatter Arbeidstilsynet at det (implisitt) også er en forventning om frivillig innsats, uavhengig av om de ansatte ønsker å bidra eller at man mer eller mindre er forpliktet.»

Arbeidstilsynet peker også på at arbeidsoppgavene selskapet utfører ikke er definert eller tidsavgrenset, og at myndighetene derfor oppfatter at medlemmene har mer eller mindre underforstått/implisitt inngått «kontrakter som vedvarer/gjelder i hele medlemsperioden».

Fjordteam vil foreløpig ikke kommentere
Arbeidstilsynet har gitt Fjordteam frist til 27. november om et skriftlig svar dersom de mener beskrivelsen ikke er korrekt, eller om de har kommentarer til pålegg og frister som er varslet.

Overfor Byggeindustrien bekrefter styreleder i Fjordteam AS, Kjell Kronstad, at de har mottatt tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet, men de ønsker på nåværende tidspunkt ikke å uttale seg om saken.

– Jeg har så vidt fått kikket på papirene, men har ikke lyst til å gi en kommentar til rapporten før vi har gått nøyere gjennom det som står der, sier Kjell Kronstad til Byggeindustrien.

Arbeidstilsynet har også sett på virksomhetens arbeidsgiveransvar når det gjelder helse, miljø og sikkerhet - også sett i forhold til det frivillige arbeidet - men varsler ingen pålegg på dette området.