Medlemmer i Brunstad Kristelige Menighet, også kjent som Smiths venner, har signert på en frivillighetserklæring der de frasier alle muligheter til å rette lønnskrav mot dugnadsselskapet Fjordteam. Her menighetens hovedsted, Brunstad Konferansesenter, i Stokke. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

Menighetsmedlemmer signerer på at de jobber dugnad med glede

Smiths venner-medlemmer erklærer skriftlig at all aktivitet for dugnadsselskapet Fjordteam er av frivillig karakter og at det gjøres med glede.

Dette er saken:

Før jul i fjor skrev Byggeindustrien en artikkelserie om en rekke selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) - også kjent som Smiths venner - som tjener millioner på næringsoppdrag utført på dugnad.

På bakgrunn av artiklene, valgte Arbeidstilsynet å gå til tilsyn mot ett av selskapene - Fjordteam AS.

I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av BKM Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner.

En stor del av omsetningen stammer fra salg av fem eneboliger der råbygg er blitt ferdigstilt på dugnad.

Fra 2009 til 2014 hadde selskaper lønnskostnader på til sammen 71.000 kroner.

I 2014 hadde selskapet et årsresultat på over 2,6 millioner kroner og det ble tatt ut et utbytte på 1,45 millioner.

Arbeidstilsynet mener Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord sitt dugnadsselskap Fjordteam bryter arbeidsmiljøloven og forskrift om allmenngjøring.

Nå pålegger de Fjordteam AS å utarbeide arbeidsavtaler og gi minstelønn til de som jobber for selskapet.

I begrunnelsen for påleggene kommer det blant annet frem at menighetens medlemmer som jobber for selskapet skriver under en egen «erklæring om frivillighet».

Ifølge Arbeidstilsynet signerer hver av de frivillige, som skal dreie seg om rundt 90 prosent av Sandefjord-menighetens 550 medlemmer, på erklæringen til Fjordteam.

Bidrar med glede
Ett av punktene de skriver under på, er at de har glede av å bidra med sin tid.

«Øverste eierskap for Fjordteam utøves av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Foreningen er en kristen allmennyttig forening som blant annet driver en utstrakt misjonsvirksomhet i inn- og utland.

Fokuset på å legge til rette for at barn og ungdom skal gis anledning til å utvikle seg i et miljø med gode og sunne kristne verdier står også svært sentralt. Den frivillige har sammenfallende interesser med foreningens formål, og har derfor glede av å bidra med sin tid for å fremme dette formålet».

I frivillighetserklæringen signeres det også på at all innsats som ytes for selskapet skal være uten vederlag:

«Jeg, Navn Navnesen, erklærer herved at all min aktivitet for Fjordteam AS er av en frivillig karakter som beskrevet over. All innsats jeg yter skal være uten vederlag». 

–Erklæringen er spesiell. Jeg har ikke sett noe lignende som den noen andre steder, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge.

– Den dekker ikke arbeidsmiljølovens krav til arbeidsavtaler. Det er en avtaleform vi mener de skal ha på plass, fordi de etter vårt syn er arbeidstakere, sier Christophersen.

Stiller spørsmål ved frivilligheten

Arbeidstilsynet mener medlemmene gjennom erklæringen på forhånd fraskriver seg ethvert lønnskrav mot selskapet, og at selskapet derfor anser de frivillige som arbeidstakere.

– Det forhold at medlemmene underskriver en erklæring hvor det blant annet på forhånd er angitt en bestemt motivasjon for innsats, vil kunne innebære at frivilligheten (til enhver tid) ikke er reell. Arbeidstilsynet oppfatter således at det (implisitt) foreligger en forventning om frivillig innsats, uavhengig av om de ansatte (til enhver tid) ønsker å bidra eller at man mer eller mindre er forpliktet, skriver Arbeidstilsynet i sitt vedtaksbrev.

De understreker også at dugnadsomfanget overstiger vesentlig det som normalt ytes i foreninger.

– Uavhengig om innsatsen er mer eller mindre frivillig/reell, atskiller det frivillige arbeidet som utføres gjennom selskapet Fjordteam AS, seg på flere måter fra annet forenings- og dugnadsarbeid. Dette gjelder blant annet både i forhold til omfang, varighet og stabilitet av det frivillige arbeidet, skriver tilsynet i påleggsbrevet.

Fjordteam viser til generell uttalelse
Byggeindustrien har stilt Fjordteam-ledelsen spørsmål om frivillighetserklæringen, men de viser til en generell uttalelse de tidligere har gitt om Arbeidstilsynets pålegg.

– Jeg kan for øyeblikket ikke bekrefte om vi vil påklage vedtaket. Vi må først ha en grundig gjennomgang av dette og vil ta en beslutning før klagefristens utløp, skriver styreleder Kjell Kronstad i en e-post.

– I utgangspunktet mener vi å ha en god sak, og vi tror også at vedtaket har så stor prinsipiell betydning at det fortjener en grundig prøving i rettssystemet. For øyeblikket er det imidlertid for tidlig å si om vi ønsker å bruke de ressurser og den tid en slik sak vil kreve.
– Vi vil forholde oss vedtaket dersom dette blir stående, og vil rette oss etter alle pålegg innenfor de regler som gjelder, legger han til.

Ifølge Kronstad vil ikke Fjordteam AS kommentere saken utover før det er besluttet hvordan selskapet vil ta prosessen videre.