Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Smiths venner-saken: Direktoratet pålegger dugnadsselskap å betale minstelønn av konkurransehensyn

Direktoratet for Arbeidstilsynet mener dugnadsselskap er konkurransevridende, og pålegger Smiths venner-eide Fjordteam å føre timelister og betale minstelønn til de frivillige. Men selskapet blir ikke pålagt å utarbeide egne arbeidsavtaler.

Fjordteam-saken

Byggeindustrien skrev først om Smiths venners dugnadsselskaper, deriblant det Sandefjord-baserte Fjordteam AS, i desember 2014.

En større kartlegging Byggeindustriengjorde viste at flere selskaper tilknyttet trossamfunnet Brunstad Christian Church – på folkemunne kjent som Smiths venner – hadde omsatt for nær 120 millioner kroner over en femårsperiode med dugnadsbasert næringsvirksomhet. Lønnsutgiftene i selskapene var samtidig svært beskjedne.

På bakgrunn av sakene i Byggeindustrien, valgte Arbeidstilsynet i mars 2015 å gjennomføre postalt tilsyn mot ett av selskapene - Fjordteam.

Tilsynet endte med tre pålegg som alle ble påklaget av Fjordteam.

Klagesaken ble denne uken ferdigbehandlet i Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Fjordteam er eid av lokalmenigheten Brunstad Christian Church Sandefjord.

Det kommer fram i vedtaket som Direktoratet for Arbeidstilsynet har gjort i den såkalte Fjordteam-saken.

Direktoratet har konkludert med at dugnadsselskapet Fjordteam, av konkurransehensyn, må betale minstelønn. De må også registrere arbeidstid for de frivillige.

Men Fjordteam har fått delvis medhold fra direktoratet, som opphever pålegget Arbeidstilsynet regions sørs pålegg om skriftlig arbeidskontrakt.

Direktoratet mener ikke medlemmene står i et avhengighetsforhold til Fjordteam som gjør at de har behov for det vernet av lønns- og arbeidsvilkår som allmenngjøringsloven gir arbeidstakerne. De mener heller ikke at medlemmene har arbeidsplikt eller rett til å arbeide for Fjordteam.

- Konkurransevridende

Ett av de viktigste minstelønns-argumentene Direktoratet for Arbeidstilsynet trekker frem i sitt endelige vedtak, er faren for konkurransevridning.

– Dersom en aktør er i stand til å tilby tjenester til en lavere kostnad enn det som følger av kostnadsbildet for en virksomhet som betaler allenngjort lønn, er det klart at dette vil kunne medføre en konkurransefordel som kan ha en uheldig virkning for bransjen i de områder de konkurrerer om kundene, skriver direktoratet i sitt vedtak.

- Fordel

Avdelingsdirektør for lov og regelverk i Direktoratet for Arbeidstilsynet, Gry Singsaas, forklarer vurderingen om å basere saken på konkurransehensyn slik:

– Allmenngjøringsloven og arbeidsmiljøloven har ulike formål. Bestemmelsene i allmenngjøringsloven har som formål å sikre utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkår norske arbeidstakere har og å hindre konkurransevridning. Arbeidsmiljøloven er i bunn og grunn er en vernlov som går direkte på HMS, sier Gry Singsaas til Byggeindustrien.

– I denne konkrete saken var det særlig allmenngjøringslovens formål om å hindre konkurransevridning som gjorde seg gjeldende, og at en unnlatelse av å utbetale allmenngjort lønn vil gi Fjordteam en konkurransefordel mot de som driver i det samme markedet, legger Singsaas til.

Hun presiserer i en e-post til Byggeindustrien at de frivillige har krav på et visst vern, til tross for at direktoratet har konkludert med at de frivillige ikke er å anse som arbeidstakere på generelt grunnlag.

- Derfor opprettholdes pålegget om at det skal føres oversikt over arbeidstiden. Å ha oversikt over arbeidstid, er et viktig verktøy for at Fjordteam skal kunne ivareta det HMS-ansvaret de har for de frivillige. For kunne ha kontroll med helse, miljø og sikkerhet, er det viktig å vite når og hvor mye de frivillige arbeider, skriver Singsaas.

Fjordteam har ikke konkludert om veien videre

Vedtaket til direktoratet er endelig og kan ikke påklages. Dersom Fjordteam vil ta saken videre, er rettsapparatet dermed neste stopp.

– Vi ønsker å studere direktoratets vedtak før vi gir noen uttalelse i denne saken. Ønsker derfor heller ikke å antyde hvorvidt vi vil forfølge saken i rettsapparatet, skriver styreleder Kjell Kronstad i Fjordteam i en SMS til Byggeindustrien.

BCC: Stor interesse av saken
Også i sentralleddet til Brunstad Christian Church følger de saken med interesse.

- BCC er gjort kjent med vedtaket i dag, og vi trenger derfor litt tid til å sette oss inn i dette før vi eventuelt gir en kommentar. Men vi har selvsagt stor interesse av å følge med på denne saken, da den kan få konsekvenser for den frivillige innsatsen som utføres av mange av våre medlemmer over hele landet. BCCs medlemmer har lang tradisjon for å bidra til fellesskapet ved hjelp av frivillighet, og det er derfor i vår interesse at det kan være tydelige og gode rammer for frivilligheten i Norge, skriver informasjonsansvarlig i BCC, Berit Hustad Nilsen i en e-post til Byggeindustrien. 

- Vil ikke påvirke andre i Frivillighets-Norge

Gry Singsaas i Direktoratet for Arbeidstilsynet mener ikke konklusjonen til direktoratet vil påvirke andre i Frivillighets-Norge.

– Nei, vi vil vurdere hver sak for seg. Arbeidstilsynet vurderer hvilken type arbeid som utføres av de frivillige og hvilken tilknytning de frivillige har til virksomheten. Virksomheter som benytter frivillige og som jobber systematisk og dermed grenser opp mot vanlig næringsvirksomhet, bør ha denne saken i bakhodet, sier Singsaas.