Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Klimaendringene gir Europa store utfordringer

Europa står foran store helsemessige, miljømessige og økonomiske utfordringer som følge av klimaendringene, advarer Det europeiske miljøbyrået (EEA) i en fersk rapport.

– Landene må bli flinkere til å iverksette tiltak for å redusere de alvorlige konsekvensene, understreker EEAS administrerende direktør Hans Bruyninckx,

Observerte klimaendringer har allerede fått omfattende konsekvenser for økosystemer, økonomier og menneskers helse og velferd i Europa, ifølge rapporten "Climate change, impacts and vulnerability in Europe 2016».

Klimarelaterte ekstremhendelser har siden 1980 gitt EEAS medlemsland økonomiske tap på over 400 milliarder euro.

Det pekes på at det stadig settes nye rekorder for globale og europeiske temperaturer, havnivåer og redusert havis i Arktis. Samtidig øker klimarelaterte ekstremhendelser.

Livsfarlige hetebølger

Blant annet har hetebølger ført til at titusenvis av mennesker i Europa har dødd for tidlig. Denne trenden forventes å øke og bli mer intens, dersom man ikke klarer å iverksette nødvendige tiltak.

– Omfanget av klimaendringene og av konsekvensene av dem vil avhenge av hvor effektivt vi klarer å kutte klimagassutslippene, påpeker Bruyninckx i rapporten.

– Vi er også nødt til å få bedre tilpasningsstrategier for å redusere risikoene, legger han til.

«Hotspots»

Sør- og Sørøst-Europa forventes å få de fleste negative konsekvensene. Denne regionen opplever allerede en stor økning i forekomsten av episoder med ekstrem hete, reduserte nedbørsmengder og lite vannføring i elvene, noe som igjen øker risikoen for alvorlig tørke, reduserte avlinger, tap av biologisk mangfold og skogbrann.

Hyppigere hetebølger og endringer i utbredelsen av klimasensitive infeksjonssykdommer forventes å øke risikoen for menneskers helse og velferd.

Stigende havnivåer

Kystområder og flomsletter i de vestlige delene av Europa betraktes også som særlige utsatte ettersom de står overfor økt risiko for flom grunnet stigende havnivåer og en mulig økning i forekomsten av stormflod.

Klimaendringer fører også til store forandringer i økosystemene i havet som følge av forsuring, oppvarming og utvidelse av oksygenfattige eller døde soner.

Biologiske mangfold både på land og i sjø er truet.

Selv om enkelte regioner også kan oppleve noen positive virkninger, som gunstigere vilkår for jordbruket i deler av Nord-Europa, vil de fleste regionene og sektorene påvirkes negativt, fastlås det i rapporten som kom denne uka.

Helsekonsekvenser

De viktigste helsekonsekvensene er blant annet knyttet til ekstremværhendelser og utbredelsen av klimasensitive sykdommer. Spredningen av ulike flåttarter, asiatisk tigermygg og andre sykdomsbærere øker risikoen for borreliose, flåttbåren encefalitt, West Nile-feber, denguefeber, chikungunya og leishmaniasis.

Europeiske land må få en mer helhetlig politikk på tvers av ulike politikkområder og styringsnivåer, og være mer fleksible i sine tilpasninger. Ny teknologi er også en viktig nøkkel i klimatilpasningsarbeidet, er noen av anbefalingene fra EEA.