Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har oppdatert et klimaverktøy for bruk i kommunene. Oppdateringen vil gi bedre informasjon om faren for stormflo og havnivåstigning. Ekstremværet «Synne» forårsaket stormflo båthavnen Fjellberg i Fredrikstad i fjor. Arkivfoto: Kjell Inge Bjørnstad / NTB scanpix

DSB med oppdatert klimaverktøy for kommunene

DSB har oppdatert informasjon om havnivåstigning og stormflo i Norge. Verktøyet er viktig for arealbruk og planlegging av byggeprosjekter i kommunene.

Direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyser at formålet med veilederen er å gi råd om hvordan kommuner og andre kan gå fram for å skaffe seg oversikt over risiko og sårbarhet når det gjelder havnivåstigning og stormflo.

Hensikten er å forebygge risiko for tap av liv, helse, viktig infrastruktur og materielle verdier på grunn av oversvømmelse.

Anbefalingene i den nye veilederen er basert på den best tilgjengelige kunnskapen som foreligger i dag.

Ett tall

– I den forrige veilederen presenterte vi ulike scenarioer – lav, middels og høy vannstand ved stormflo. Nå har vi valgt å presentere kun ett tall, basert på den nyeste forskningen vi har. Dermed blir det lettere for kommunene å bruke informasjonen, selv om det ikke er eksakt kunnskap og fortsatt knyttet noe usikkerhet til tallene, sier Daae.

DSB har samarbeidet med Kartverket, klimaforskere og NVE i arbeidet.

Daae sier kommunene har etterlyst mer kunnskap og bedre verktøy for å håndtere utfordringene som følger med klimaendringene.

Kunnskapshull

– Fortsatt er det noen kunnskapshull, blant annet om bølger og vind. Miljødirektoratet skal sammen med DSB, NVE, Kartverket og Direktoratet for byggkvalitet vurdere hvor man trenger mer kunnskap, forteller Daae.

– I dag kan vi ikke si så mye om bølge- og vindpåvirkning, annet enn at kommunene selv må bruke sin lokalkunnskap. Her trengs det opplagt mer kunnskap, sier Daae.