Ny Moss stasjon er en del av prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Illustrasjon: Bane NOR

Milliardsprekken på InterCity: Bane NOR avviste fransk gigant – satt igjen med kun én entreprenør å forhandle med

Syv entreprenører meldte interesse for å bygge Sandbukta-Moss-Såstad, men Bane NOR endte opp med kun to tilbydere. Én av dem, den franske giganten Bouygues Travaux Publics, ble avvist nesten tre måneder før kontrakten ble undertegnet.

Sandbukta-Moss-Såstad

Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter.

Forberedende arbeider startet høsten 2017.

Byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.

Kostnadsrammen er på 10,1 milliarder kroner (2019-kroner)

Bane NOR anslo at hovedentreprisen for Sandbukta-Moss-Såstad ville ende på 4,8 milliarder kroner, men da kontrakten med arbeidsfellesskapet til Acciona og Implenia Norge ble signert i slutten av juni, opplyste Bane NOR at kontraktsverdien var på 6,3 milliarder kroner (eks mva).

Med en sprekk på 1,5 milliard, er Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet varslet om at prosjektet risikerer å gå utover den totale kostnadsrammen på 10,1 millioner.

Byggeindustrien har fått delvis innsyn i tilbudsprotokollen fra Sandbukta-Moss-Såstad. Den viser blant annet:

  • at arbeidsfellesskapet som vant kontrakten, var det eneste alternativet Bane NOR hadde på bordet da kontrakten ble undertegnet i juni.
  • at en større andel av den økonomiske risikoen i prosjektet er skjøvet over på Bane NOR fordi posten for regningsarbeider er utvidet under forhandlingsfasen.

Avlyste første konkurranse

Det har vært alt annet enn enkelt for Bane NOR å lande entreprenør til hovedentreprisen på det viktige InterCity-prosjektet i Østfold.

I mai 2018 måtte Bane NOR avlyse konkurransen fordi de ikke klarte å oppnå tilstrekkelig konkurranse.

Statsforetaket var fornøyd med både interesse og deltakelse i prekvalifiseringen, men flere av kandidatene klarte ikke å oppfylle alle kvalifikasjonskrav.

Dermed avlyste Bane NOR.

Da konkurransen ble lyst ut for andre gang for ett år siden, mottok Bane NOR syv søknader om prekvalifisering.

Av disse kom fem gjennom nåløyet, men antallet ble redusert til fire søkere før tilbudskonkurransen.

Kun to av dem valgte å levere tilbud – Bouygues Travaux Publics og Joint Venture Implenia Norge AS og Acciona Construccion S.A.

Avviste franskmennene

Konkurransen ble ytterligere svekket da Bane NOR i vår måtte si nei til den franske entreprenøren.

Tilbudsprotokollen viser at Bouygues Travaux Publics nektet å stille morselskapsgaranti fra øverste morselskap, og at de derfor ble avvist fra konkurransen 5. april i år.

Dermed satt Bane NOR kun igjen med en entreprenør de kunne forhandle med på milliardprosjektet Sandbukta-Moss-Såstad.

I sin konklusjon og anbefaling, skriver evalueringsteamet følgende:

«Tilbudt pris er høyere enn opprinnelig budsjettestimat for kontrakten. Ut ifra oppnådde forhandlingsresultater, gitt markeds- og konkurransesituasjonen, samt forøvrig også prisnivå i avvist tilbud fra konkurrent BYTP, indikerer dette at prisen er å anse som akseptabel», heter det i tilbudsprotokollen.

Bane NOR tar på seg større risiko

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bane NOR har sladdet alle tilbudte priser etter forhandlinger, men teksten viser at Bane NOR tar på seg mer risiko ved å inkludere blant annet jet-pæling i regningsarbeidene. (Trykk på bildet for større versjon.)

Tilbudsprotokollen viser også at Bane NOR gjennom forhandlingene har akseptert større andel av regningsarbeider.

Blant annet er jet-pæling og stabilisering ved bruk av kalksement tatt inn som en del av posten for regningsarbeider.Dette var et krav fra entreprenøren som vant kontrakten.

Hvor store summer som er flyttet over til posten for regningsarbeider, er sladdet i tilbudsprotokollen og Bane NOR vil heller ikke kommentere det.

Skjult er også den endelige tilbudssummen etter forhandlinger, men Bane NOR forsikrer at summen på 6,3 milliarder eks moms ikke ble endret under forhandlingen.

- Kontraktssummen er fortsatt 6,3 milliarder. Det gjort justeringer mellom poster etter forhandlingene. Sladding er gjort av hensyn til konkurransesensitive opplysninger som for eksempel leverandørens enhetspriser, opplyser Bane NOR i en e-post.

Bane NOR avviser at en større post for regningsarbeider  har gitt prosjektet større risiko for overskridelser.

- Nei, dette vi la inn i kontraktsprisen. Det vil alltid være noe usikkerheter rundt grunnforhold i denne type prosjekter utover dette. Det kan komme til endringer undervegs, men det har vi tatt høyde for i prosjektets budsjett, forsikrer Bane NOR.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Einar Kilde, konserndirektør for Utbygging i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

- Tilstrekkelig konkurranse, mener Bane NOR

Bane NOR og utbyggingsdirektør Einar Kilde mener de har oppnådd tilstrekkelig konkurranse om kontrakten.

- Ja, fordi vi fikk inn to godt gjennomarbeidede tilbud. Begge tilbyderne hadde lagt mye arbeid i tilbudene og var begge veldig interessert i å vinne kontrakten. Ideelt sett skulle vi selvsagt likt å få inn enda flere tilbud, skriver Einar Kilde i en e-post til Byggeindustrien.

- Hvorfor sto dere igjen med kun ett tilbud til slutt?

- Vi hadde syv tilbydergrupper som søkte om å bli prekvalifisert. Fire ble vurdert til å være kvalifisert og ble invitert til å delta i tilbudskonkurransen. Kun to av disse leverte tilbud, hvorav den ene ble avvist på grunn av anskaffelsesrettslige forhold. Det høyeste tilbudet var heldigvis det som ble avvist, det påvirket derfor ikke tildeling til den mest attraktive tilbyderen, mener Kilde.

- Er det riktig at tilbudet fra den franske entreprenøren skal ha ligget på milliarden over vinnerkontrakten?

- Vi offentliggjør ikke detaljene i mottatte tilbud, men kan bekrefte at det ene tilbudet var godt over det andre når det gjelder kostnader.

- Da vi skrev om milliardsprekken tidligere denne uken, trakk du og Bane NOR frem krevende avfallshåndtering, riving av hus og grunnforhold som noen av hovedårsakene til kostnadssprekken. Men sprekken på 1,5 milliarder fra estimat til kontrakt og den lunkne interessen, viser vel at det først og fremst er markedssituasjonen som er en av hovedårsakene?

- Det er en av årsakene. Grovt sett kan vi peke på tre årsaker: Krevende avfallshåndtering og dårligere grunnforhold enn forutsatt har gjort de forberedende arbeidene mer kostnadskrevende enn først estimert. De komplekse arbeidene med løsmassetunnel rundt «Kransen» midt i byen, hvor veitrafikken skal opprettholdes i anleggsfasen, er kostnadsmessig vesentlig over våre tidligere vurderinger. De kan vi se i tilbudet. Vi ser en prisøkning i et anleggsmarked der også underleverandører sliter med inntjeningen. Dette kan ha bidratt til høyere kostnader i verdikjeden enn vi har estimert, svarer Kilde.

- Har Bane Nor overvurdert markedet?

- Jeg tror vi har undervurdert prisingen av kompleksiteten i arbeidet på dette prosjektet, svarer Kilde.

- Er dere bekymret for hva markedssituasjonen vil ha å si for den videre jernbanesatsingen?

- Nei, men det er viktig at vi tilpasser kontraktene til markedet. For kommende prosjekter opplever vi stor interesse. Vi har forståelse for at entreprenørene prioriterer i ett anleggsmarked der det er mange store jobber i markedet. Sånn sett er vi fornøyd med å få inn to godt gjennomarbeidete tilbud fra to veldig motiverte tilbydere, skriver Kilde og fortsetter:

- Vi ser frem til et fruktbart samarbeid med to solide entreprenører som er godt etablert i Norge. Vi har utviklet et velfungerende forhold til Acciona gjennom tunnelbore-delprosjektet på Follobanen og med Implenia Norge på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn. De har levert et vel gjennomarbeidet tilbud og har de beste forutsetninger for å kunne gjennomføre på en god måte.

Mener Stortinget må gripe inn

Leder Bedre Byutvikling Moss, Jonathan Parker, er kritisk til kostnadsøkningene på Sandbukta-Moss-Såstad. Arkivfoto.

Jonathan Parker og interesseorganisasjonen Bedre Byutvikling Moss, har vært blant de sterkeste kritikerne av valget av jernbanetrasé for jernbaneutbyggingen i Moss.

Jonathan Parker mener prosjektet er ute av kontroll og at Stortinget må gripe inn.

- I Moss Avis den 3. november 2017 påstod prosjektsjef Jarle Rasmussen i et «åpent brev til viktige jernbane aktører» at 9,2 milliarder kroner var garantert maksimum pris for vedtatt trasé. Dette var i motsetning til alternativet til Norsk Bane AS med beregnet maksimum kostnad 7,84 mrd. Utviklingen viser noe helt annet. Etter bare 18 måneder er Bane NORs maksimum pris økt med over 20 prosent. Bedre Byutvikling Moss mener at Stortinget må gripe inn og sikre en timeout mens befolkningens grasrotfinansiert alternativ kvalitetssikres, sier Parker til Byggeindustrien.