Bane NOR anslo at de sikkerhetskritiske arbeidene ville koste 50 millioner, fakturaen på kontrakten som ble inngått uten konkurranse viste seg å bli nesten seks ganger så stor. Foto: Bane NOR

Bane NOR tildelte AF Gruppen Follobane-kontrakt uten konkurranse - regningen endte på over 366 millioner

I mars 2018 inngikk Bane NOR kontrakt for sikkerhetskritiske arbeider med AF Gruppen på Follobanen uten å lyse den ut i markedet. Follobaneprosjektet anslo at arbeidene ville koste 50 millioner kroner. Et år senere hadde sluttregningen vokst seg nesten seks ganger så stor.

Kostnadssprekkene har stått i kø for Follobaneprosjektet, og bare i løpet av det siste året har prislappen på prosjektet steget med 7,2 milliarder kroner til 35,9 milliarder kroner.

I tillegg er byggetiden utvidet med ett år, og det er fare for ytterligere forsinkelser.

En del av skylda for problemene har Bane NOR og Follobaneprosjektet lagt på de omfattende opprydningstiltakene som ble satt i verk etter utkastelsen av økonomisk skakkjørte Condotte.

Da den italienske entreprenøren ble kastet ut fra prosjektet januar 2018, ble det inngått en rekke kontrakter for å ivareta sikkerheten og holde fremdriften oppe.

Totalregning på over 366 millioner

5. mars 2018 inngikk Bane NOR en kontrakt på delprosjektet drill and blast med AF Gruppen uten at den ble lyst i markedet.

AF Gruppen skulle utføre arbeider på delprosjektet i Ekebergåsen som ikke kunne settes på vent av sikkerhetsmessige årsaker.

Arbeidene i den såkalte SKA-kontrakten skulle utføres som regningsarbeider.

Byggeindustrien har fått innsyn i summene som er betalt ut på kontrakten til AF Gruppen, samt et notat som  beskriver de sikkerhetskritiske arbeidene som skulle utføres av entreprenøren.

Tallene viser at AF Gruppen fakturerte for 356.559.784,34 kroner fra mars 2018 til 15. april 2019 på kontrakten for de sikkerhetskritiske arbeidene i Follobaneprosjektet.

I tillegg har Follobaneprosjektet betalt ut rundt 10 millioner kroner til AFs underleverandører på kontrakten.

Totalregningen for de sikkerhetskritiske arbeidene endte derfor på 366.124.381,58 kroner, nesten seks ganger så mye som Bane NOR anslo i mars 2018.

Det finnes unntaksbestemmelser i lovverket for direkte anskaffelser dersom det dukker opp uforutsette hendelser på et prosjekt, og utgangspunktet for anskaffelsen har trolig vært lovlig. Men summen og det voksende omfanget i kontrakten får eksperter i offentlige anskaffelser til å reagere.

– Eksepesjonelt, sier advokat Robert Myhre om kontraktsverdien i en sak som du kan lese her.

Notatet Byggeindustrien har fått innsyn i viser at Bane NORs prosjektorganisasjon i 2018 anslo at kontrakten for de sikkerhetskritiske arbeidene ville ha en verdi på 50 millioner, eksklusiv moms (62,5 millioner inklusiv moms).

I notatet om oppdraget vurderte Bane NOR kostnadene slik:

  • Drift av rigg og kritisk produksjonsanlegg - 10 millioner kroner
  • Driving av resterende profil i inngående Østfoldbane under Alnaelven - 5 millioner kroner
  • Resterende berguttak i den såkalte Tresporshallen - 25 millioner kroner.
  • Fullføring av Søndre portal inkludert betongarbeider - 10 millioner.

Fryktet vårflom

I notatet Bane NOR utformet i forkant av direkteanskaffelsen, heter det at «den midlertidige entreprisen kun gjelder arbeider som ikke kan utestå i mange måneder av sikkerhetsmessige grunner».

Arbeidene til AF på denne kontrakten varte i litt over ett år.

I sin konklusjon i notatet skriver Bane NOR at de gjennomførte sonderingsmøter med to aktuelle leverandører da direkteanskaffelsen ble inngått.

Den andre aktuelle leverandøren var Follobane-entreprenøren Acciona Ghella Joint Venture.

Bane NOR begrunnet valget av AF Gruppen slik:

«Begge leverandørene utfører arbeid i det samme området (AF Gruppen som underleverandør til AGJV), kun AF Gruppen har umiddelbart tilgjengelig nødvendig spesialutstyr/kompetanse til å utføre arbeidet med omgående mobilisering. AF Gruppen var tilbyder i den opprinnelige EPC D&B-konkurransen og investerte på dette tidspunktet i Drill and Split-utstyr. Sonderingene ble derfor videreført med AF Gruppen og det foreligger et avtaleutkast for overnevnte arbeider», skriver de i notatet.

I tillegg til kontrakten for de sikkerhetskritiske arbeidene, har AF Gruppen også kontrakten Ekeberg Underbygning som ble inngått sommeren 2018.

Disse arbeidene foregår i samme område som de sikkerhetskritiske arbeidene ble utført, og hadde en anslått verdi på 500 millioner, inklusiv moms. Denne kontrakten er fortsatt ikke avsluttet.

Bane NOR: - Sikkerhet var det viktigste

Per David Borenstein sier alt arbeidet som AF Gruppen har utført for 366 millioner kroner er sikkerhetskritiske arbeider. Arkivfoto: Madeleine Bergheim

Bane NOR sier det er sammensatte årsaker til at kontrakten fikk så stor vekst som den gjorde.

De trekker fram at de opprinnelige oppgavene var mer krevende enn antatt og at det var forhold fra Condottes kontrakt som ble avdekket og måtte justeres.

Kostnadene knyttet til AF Gruppens arbeid er ifølge Bane NOR tatt inn i oversikten over ekstra kostnader som Follobaneprosjektet la frem i januar 2019.

Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, fastslår overfor Byggeindustrien at alle arbeidene som er gjort på den såkalte SKA-kontrakten til AF har utgangspunkt i sikkerhetskritiske arbeider.

– Condotte var midt i svært kompliserte arbeider i Ekebergåsen og i dagsonen ved Oslo S da vi terminerte kontrakten med dem. Det viktige for oss i den situasjonen vi sto i var å ivareta sikkerheten. Her gjaldt det å ta vare på mennesker, materiell og miljø og at vi ikke fikk uønskede hendelser. Det har vi klart, sier Per David Borenstein til Byggeindustrien.

Han trekker fram arbeider med Alnaelva som noe av det viktigste som måtte utføres raskt.

Condotte hadde som et midlertidig tiltak lagt Alnaelva i rør for å kunne utføre arbeider i hvelvet i tunnelen for Østfoldbanen, og Bane NOR fryktet konsekvensene av en vårflom.

– Det var veldig mye snø i fjellet denne vinteren og vi var redd for hva en vårflom kunne føre til. Vi kunne ikke ta noen sjanser, og derfor var det viktig å få åpnet opp Alnaelva, sier Per David Borenstein.

– Men en vårflom varer i en begrenset periode, ikke over et helt år?

– Nei, men vårflommen var årsaken til at vi initierte kontrakten. I tillegg jobbet vi med flere andre sikkerhetskritiske arbeider, blant annet ved Kongshavn-tunnelen i nærheten av E18. Underveis så vi også at vi måtte gjøre mer sikkerhetskritisk arbeid enn antatt - blant annet for å sikre oljelagere under Ekebergåsen, sier Per David Borenstein.

Han bekrefter at de kun gjorde sonderinger med AF Gruppen og AGJV i forkant av direkteanskaffelsen.

– Vi spurte om vi kunne få hjelp, og det endte da opp med en direkte anskaffelse av AF. De hadde riktig kompetanse og utstyr. Parallelt gikk vi ut i markedet med de andre restarbeidene etter Condotte. Det endte opp i tre kontrakter på Oslo S som HAB, Veidekke og NCC fikk, og så fikk AF en ny kontrakt i Ekebergåsen. Her var det flere prekvalifiserte leverandører, men bare AF som leverte tilbud, sier Borenstein.

– Så da hadde AF i en lang periode to parallelle kontrakter gående samtidig i Ekebergåsen?

– Ja, det er riktig at vi fortsatte kontrakten for sikkerhetskritiske arbeider samtidig som den nye kontrakten gikk. Men vi holdt disse arbeidene adskilt fra hverandre. Vi så på det som en teknikalitet og ønsket ikke en bråstopp av den første kontrakten. Betalingen skulle uansett gå til AF Gruppen.

– Var den ene kontrakten regningsarbeider og den andre fastpris?

– Nei, begge kontraktene er regningsarbeider. Dette ble gjort slik for å være mest mulig attraktivt for markedet. I utgangspunktet ville det ikke vært attraktivt for markedet å ta over halvferdig arbeid etter Condotte. Det å gå ut med fastpris på denne type oppdrag ville vært vanskelig. Entreprenørene visste lite om risikoen, og regningsarbeider ble vurdert som det beste alternativet for å sikre konkurranse og få løst vårt samfunnsoppdrag. Det mener vi fortsatt, sier Borenstein.

– Dere anslo at de sikkerhetskritiske arbeidene ville koste 50 millioner, men regningen endte opp på over 366 millioner. Har dere som byggherre hatt god nok kontroll på hva Condotte hadde utført av arbeid og hvordan de utførte det?

Ja, vi har hatt et stort byggherreteam, noen vil sikkert si for stort, som har fulgt hele prosessen tett hele veien. Men summen på 50 millioner var kun et estimat fra vår side. Det ble ikke gjort en detaljert kalkulasjon av arbeidene som gjensto, sier Per David Borenstein.

Han er fornøyd med hvordan de håndterte situasjonen.

– Som jeg sa innledningsvis, så var det det viktigste for oss å unngå alvorlige skader på mennesker, miljø og utstyr. Det er vi fornøyd med at vi fikk til, og det har vi fått skryt for også.

– Hvem har gitt skryt?

– Det har vi fått fra flere hold, sier Borenstein.

– Dere anslo at AFs andre kontrakt i Ekebergåsen, som ble inngått sommeren 2018, ville ha en verdi på 500 millioner inklusiv moms. Hvordan ser kostnadsbildet ut her?

Det er godt kjent at det blir økninger i Follobaneprosjektet. Vi er i en prosess nå, og har ikke avsluttet denne kontrakten med AF Gruppen. Det er diskusjoner her også, sier Borenstein.

AF Gruppens kommunikasjonsdirektør Knut Ekern sier til Byggeindustrien at de av kontraktsmessige årsaker ikke har mulighet til å kommentere saken, og at de må vise til Bane NOR for kommentarer.