Administrerende direktør Liv Kari Skudal Hansteen kunne tirsdag ønske velkommen til RIFs Høstkonferanse 2019 - hvor 100-årsjubileet blir markert på flere måter.

RIF arrangerer høstkonferanse som 100-åring

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) kan se tilbake på en lang og innholdsrik historie – og i sitt 100. år står de sterkere enn noensinne og ser frem mot å kunne bidra til å løse fremtidens utfordringer. Tirsdag arrangerer foreningen sin årlig høstkonferanse.

– Vi er en 100-åring i god form. Vi har stor oppslutning i rådgiverbransjen, har aktive medlemsbedrifter og tunge bidragsytere som bidrar gjennom komitéer, råd, utvalg og andre faglige arbeider. Blant annet har vi over 36 nettverk og 11 lokalforeninger med flere hundre medlemmer som deltar aktivt i dette arbeidet. Vi opplever at det er et stort ønske om å delta og bidra inn mot foreningens arbeid, som viser at medlemmene ser en klar nytte i å delta og det gir en sterk oppslutning rundt det viktigste arbeidet RIF gjør inn mot byggenæringen og samfunnet for øvrig, forteller Liv Kari Skudal Hansteen – administrerende direktør i RIF.

Hun leder en organisasjon i sterk utvikling – og som har tatt en posisjon både innen næringen og ut mot samfunnet for øvrig – blant annet representert gjennom rapporten om «State of the nation».

Styreleder Øyvind Mork i RIF kunne dra noen av de store linjene rundt RIFs første 100 år.

Ser både bakover og fremover
Det var i løpet av de første årene etter første verdenskrig de tidlige stegene mot å skape det som i dag er RIF ble gjort. Det er høykonjunktur i Norge i denne perioden, og i 1919 tar en gruppe ingeniører i Christiania initiativet til å danne en landsomfattende Tekniske Konsulenters Forening, TKF. Det første stiftelsesmøtet skal ha blitt avholdt i Christiania 9. oktober, selv om det først var planlagt i Trondheim i mai. Bare firmaeiere kunne bli medlemmer, og de første 20 blir innvotert. Dermed ble forløperen til dagens forening etablert – og foreningens styrke og tyngde har stadig blitt forsterket og utviklet i løpet av de 100 årene som har fulgt.

For å markere sine første 100 år i virke skal RIF både se bakover og fremover. Den store markeringen av jubileet finner sted i Oslo tirsdag 29. oktober.

– Vi har delt feiringen av RIF i to deler. På dagtid ser vi fremover og diskuterer hvordan digitalisering og bærekraft kommer til å påvirke hele vår felles fremtid – og hvordan rådgiverne sammen med resten av BAE- næringen vilspille en viktig rolle i dette arbeidet. Dette skjer på dagtid, som en del av RIFs tradisjonsrike Høstmøte. Arrangementet finner sted på Sentralen i Oslo – og headingen for samlingen er ”Fremtidens krav og muligheter for BAE- næringen.”

– Vi stiller her blant annet spørsmålene om hvilke krav og muligheter næringen har sett i lys av økende digitalisering og en bærekraftig utvikling? Hvordan kan næringen bidra til å nå viktige samfunnsmål? Hva er de vellykkede casene? Hva må næringen gjøre for å være relevant for kundene våre fremover? forteller Hansteen.

Hun understreker at de som bransjeforening er opptatt av å etablere arenaer der næringsaktørene på tvers av verdikjeden kan møtes, snakke sammen, bli inspirert og få påfyll av ny kunnskap om sentrale temaer.

– Høstkonferansen er ment som en slik møteplass der alle er velkomne. Den røde tråden for konferansen vil være økt verdiskaping og konkurransekraft, så vi har hentet inn foredragsholdere ikke bare fra vår egen næring, men også fra andre næringer. Vi får blant annet med oss matematiker og investor Silvija Seres, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og gjesteforsker ved MIT, Harvard og Berkeley Ragnar Torvik, Chief Innovation Officer i Rambøll Hilde Tonne, Idar Kreutzer fra Finans Norge, professor Erling Rød Larsen fra OsloMET samt den verdenskjente naturfotografen, forfatteren og bærekraftsforkjemperen Mattias Alexander Klum, utdyper Hansteen

På ettermiddagen er det klart for en stor mottakelse for inviterte gjester i Oslo Rådhus med ordfører Marianne Borgen som vert. Her vil RIF benytte tiden på å se tilbake på foreningens lange og innholdsrike historie.

– Markeringen skjer i form av et festmøte med påfølgende jubileumsmottakelse med lett servering av mat og drikke. For de som ønsker det tilbys det en guidet omvisning på Rådhuset, legger Hansteen til.

På denne delen av arrangementet vil man få et historisk tilbakeblikk på jubilanten der man ser på hva som er gjort, men man vil samtidig også komme inn på den videre fremtiden til foreningen og dens misjon. Det legges opp til at man vil bli et sted mellom 200 og 300 personer på denne mottakelsen i Rådhuset.

Store endringer
Gjennom 100 år i virke har det naturligvis vært store endringer i både medlemsmasse, hvordan man arbeider, foreningens posisjon i samfunnet og ikke minst rundt hvordan virksomhetene har innrettet seg og arbeidet.

– De senere årene har vært preget av en sterk grad av konsolidering og vekst. Vi ser at de store stadig blir større og har styrket sin posisjon både gjennom oppkjøp og organisk vekst. Samtidig er flere av de store aktørene nå tverrfaglige og dekker en stadig større del av verdikjeden – også inn mot arkitektbransjen, påpeker Hansteen.

Stort spenn i størrelse
– Samtidig er det også en lang rekke små- og mellomstore som også ønsker og vokse og gjør det bra - men det er fortsatt et stort spenn i størrelse blant bransjens aktører. Likevel ser vi at tendensen stadig har forsterket seg de senere årene om at de store blir større – og de seks største har nå rundt 80 prosent av bransjens totale omsetning, påpeker Hansteen.

Selv om topplinjene har vokst relativt kraftig de senere årene har ikke bunnlinjene hengt med i like stor grad.

– Tatt i betraktning av den økte produktiviteten vi ser i bransjen, burde vi sett bedre lønnsomhet. Gevinsten av bransjens økte produktivitet har derimot gått til kunden og til økte lønninger hos de ansatte. Det høres jo vel og bra ut, men realiteten er at økt lønnsomhet vil være nøkkelen for å kunne håndtere den transformasjonen bransjen vil måtte gå gjennom. Bransjen trenger derfor finansielle muskler for å kunne fortsette å utvikle seg og investere i kompetanse blant annet innen bærekraft, ny teknologi og digitalisering. Vi må endre hva vi gjør, måten vi jobber på, hvilke tjenester vi tilbyr. Det er ikke slik at vi skal løpe fortere, men vi må jobbe enda smartere og se på hvordan vi tar oss betalt. Jeg tror vi kommer til å se mindre fokus på timer og mer fokus på verdiskaping for kunde og samfunn. Nye forretningsmodeller vil bli testet ut og nye måter å arbeide på. Det er ikke tiden vi bruker som er det interessante - men verdien vi skaper for kundene. Det vil opplagt komme endringer her, men når og i hvor stor grad skal bli spennende å se, påpeker hun.

Produktivitetsvekst
Hansteen peker samtidig på at bransjen har hatt en enorm produktivitetsvekst - ikke minst gjennom bruk av ulike digitale verktøyer.

– Vi gjør langt mer på kortere tid enn bare for noen få år siden – og det er dermed også viktig å ta betalt for tjenestene og kompetansen vi leverer. Marginene bør opp da det er viktig at vi har en satsing på arbeidet som gir rom for stadige utviklingsarbeider som skal bringe bransjen fremover, påpeker hun.

For å få til dette understreker hun viktigheten av samspill mellom de ulike leddene i verdikjeden.

– Entreprenørene er våre viktigste samarbeidspartnere, men også våre kunder. Jeg håper det blir enda mer samspill der vi også ser på andre modeller i fellesskap. Vi ser at muligheter til å skape gode verdier sammen gjennom å skape gode gjennomføringsmodeller og kontrakter. Så langt har vi bare skrapet på overflaten av dette, utdyper Hansteen.

Hun mener man har kommet et godt stykke på vei ioperasjonalisere samarbeidet mellom de ulike leddene - men at mye arbeid fortsatt gjenstår.

Hun drar blant annet frem samarbeidet på tvers av bransjene som er etablert gjennom BAE-Næringen Sammen2020.

– Vi har nå et mulighetsrom hvor vi i fellesskap kan løse samfunnets utfordringer, blant annet gjennom klimaarbeidet og digitaliseringstrendene vi ser i samfunnet – og som bare vil øke på i tiden fremover. Disse utfordringene skal vi løse i fellesskap med andre. Vi jobber blant annet tett med BNL og Arkitektbedriftene. Dette samarbeidet er bygget på tillit – noe som er avgjørende å beholde og utvikle om vi skal lykkes. Samhandling blir ekstremt viktig i tiden fremover, mener hun.

Todelt
RIF har den senere tiden jobbet etter en todelt arbeidsmodell.

– Vi retter innsatsen ut mot omgivelsene, myndigheter, kunder og samarbeidspartnere for å påvirke rammevilkår og få frem argumentasjon og dokumentasjon på næringen som en kompetansedrevet næring med fokus på samfunnsnytte og bærekraft. Vi fikk også i fjor Bygg21s pris for beste praksis rundt hvordan vi deler næringens kunnskap med omverdenen både gjennom «State of the nation» samt ulike rapporter og veiledere. For det andre jobber vi med å bygge opp næringen innad – innen en rekke ulike områder. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av veiledere, kurs og så videre, sier hun.

Dessuten var RIF nylig blant finalistene i en stor internasjonal konkurranse om tittelen «Verdens beste medlemsorganisasjon» for rådgivende ingeniører. Det er den globale ingeniørforeningen FIDIC som arrangerer kåringen blant sine 100 medlemmer. Profilering, påvirknings- og gjennomføringskraft, lederskap, servicetilbud og synlighet var blant kriteriene som lå til grunn for finalenominasjonen.

– Dette er en stor anerkjennelse av det arbeidet RIF og våre medlemmer har lagt ned over mange år for å bedre rammevilkårene og ta posisjonen som en samfunnsrådgiver innen bygg- og anlegg. Vi er svært stolte over å være i finalen sammen med organisasjonsgiganter som USA, Kina og Russland sier Hansteen. Påvirkning, synlighet og gjennomslag som RIFs arbeid med å få Best Value- metoden til Norge samt State of the Nation – rapportene, er noen av de områdene som er blitt vektlagt i nomineringen.

– At RIF som eneste nordiske organisasjon er blir nominert, er takket være den kunnskapsbaserte innsatsen medlemmene og administrasjon daglig legger ned i de 36 ulike nettverksarenaene RIF arrangerer bestående av 200 rådgivere. RIF har i +snitt 140 slike nettverksmøter i året. Videre gjennomføres det cirka 240 dialogmøter i året med myndigheter, kunder og samarbeidspartnere enten det gjelder høringsuttalelser eller møter om rammevilkår. I tillegg utarbeider RIF en rekke veiledere, benchmark-, og beste-praksis rapporter – noe som også har blitt anerkjent av Bygg21 der det ble vist til at «RIF har utviklet en forbilledlig praksis i hvordan de deler medlemmenes og landets beste kompetanse og praksis», sier Hansteen.

Flere plattforener
For RIF fremover vil det bli viktig å kunne jobbe på like plattformer og de skal også fortsette å skape fysiske møteplasser.

– Selv om vi jobber stadig mer digitalt er det også viktig å skape felles møteplasser – dette er like viktig nå som for 100 år siden, mener Hansteen.

De kommer også til å prioritere å være synlige i media.

– Synlighet i seg selv er ikke målet – men resultatet og avkastningen denne synligheten gir og hvordan man kan bruke dette til å fremme både virksomhetene og deres fokusområder – ikke minst sett opp mot samfunnsbehovet som finnes, er det avgjørende. «State of the nation» er et godt eksempel på nettopp dette. Her har RIFs medlemmer lagt ned et enormt arbeid – og er noe som er blitt lagt merke til og som vi mener har hatt og har en betydning for hvordan våre folkevalgte skal prioritere fremover, mener Hansteen.

De er nå allerede i full gang med en stor revisjon av «State of the nation» – som skal bli ferdig i 2020 og 2021. Tidligere rapporter peker på at det er et stor forskjell mellom de ulike offentlige bestillerne, og Hansteen håper den nye «State of the nation» også vil kunne spille en viktig rolle for beslutningstakerne på ulike nivåer.

Stor kvinneandel
Byggenæringen sliter med en meget lav kvinneandel. For næringen totalt sett er kvinneandelen på rundt åtte prosent – mens den for den utførende delen av næringen bare er på 2-3 prosent. Og der entreprenørene sliter med få kvinnelige toppsjefer er situasjonen en helt annen hos rådgiverne. Blant de åtte største selskapene i RIF er halvparten ledet av kvinner.

– Andelen kvinner blant rådgiverne har endret seg i stor grad de siste årene. Det er veldig mange kvinner i virksomhetene – også helt på topp. Så fra å være en mannsdominert gruppe har vi gått til å få langt større mangfold, noen som er veldig positivt, sier Hansteen.

Les mer om RIFs første 100 år i den siste utgaven av Byggeindustrien.

Rundt 140 personer deltar på Høstkonferansen.