Daglig leder Frank Ivar Andersen og styreleder Åsmund Østvold er ikke fornøyde med forlsaget fra regjeringen om ny sentral godkjenningsordning.

- Blir enda enklere å være useriøs

Byggmesterforbundet skriver i et brev til Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget at de ikke kan anbefale bedriftene en offentlig frivillig sentral godkjenningsordning, før denne gir fordeler, bidrar til økt byggkvalitet og et seriøst arbeidsliv.

De skriver i brevet til komiteen at regjeringens forslag til «Prop. 131 L – Endringer i plan- og bygningsloven /Sentral godkjenning av foretak» slik det nå står vil gjøre det enklere for de useriøse virksomhetene.

– Forslaget har som konsekvens at det vil være næringsfiendtlig for seriøse byggforetak som allerede er i ferd med å presses ut av markedet. Fra kommende årsskifte blir det enda enklere å være useriøs og de endrede rammevilkårene vil skape ytterligere avstand mellom de serøse bedrifter og myndighetene, skriver Byggmesterforbundet i brevet som er signert styreleder Åsmund Østvold og daglig leder Frank Ivar Andersen.

Byggmesterforbundet har gjennomgått regjeringens lovforslag og sier de finner det overraskende at dette er lansert som et tiltak for en mer seriøs byggenæring og et ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

– Den grunnleggende endring er at det også åpnes for alternativ til ny frivillig sentral godkjenning (kun erklært kompetanse), fra 1. januar 2016, samtidig som lokal godkjenning avvikles. Konsekvensene av dette er ikke i tilstrekkelig grad belyst i proposisjonen, mener Østvold og Andersen.

De mener dette skaper ytterligere utfordringer i markedet utover dagens situasjon.
– Det er beklagelig at det ikke samtidig iverksettes kompenserende tiltak. I den sammenheng vises det til ESAs egne anbefalinger hvor det signaliseres at dette kan gjøres gjennom personlig ansvarliggjøring og tilsyn/kontroll. I rapporten "Enkelt å være seriøs" ble det foreslått et 1. linjetilsyn for å kontrollere byggkvalitet og kompetanse på alle byggeplasser. De økte ressursene til DiBK i denne sammenheng er ikke svaret på hva som trengs når det fra årsskiftet kun kreves erklært kompetanse, og DiBKs aktivitet virker mer rettet mot de som velger den frivillige sentrale godkjenningsordningen. Man velger altså ikke å utnytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalen, mener forbundet.

– Det konstateres at næringens forslag i rapporten "Enkelt å være seriøs", om en automatisert registreringsordning på arbeider i ROT-markedet, ikke er med. Dette på tross av at det ville bidratt til opprydning i et marked som utgjør et anslått årlig volum på 65 milliarder kroner, legger de til.

Byggmesterforbundet skriver videre at de registrerer at det gjennom lovforslaget åpnes for hjemler som utvider grunnlaget for det som kreves i en frivillig sentral godkjenning. men at i den grad dette innarbeides, vil det ikke samsvare i tid knyttet til alternativet (erklært kompetanse).

– Proposisjonen omtaler flere aktuelle virkemidler, men de beskrives i uforpliktende form og er uten tidsangivelse. Arbeidslivskriminalitet og dårlig byggkvalitet bekjempes ikke med utredninger, men med iverksettelse av tiltak med forpliktende tidsrammer for gjennomføring, skriver Østvold og Andersen.

Les hele brevet her