Styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening Ole Johan Krog.  Foto: Jan Alsaker

- Lærlingkrav vil kunne stimulere til en mer seriøs næring

Bedrifter som ikke har læreplasser, kommer til å bli utelukket fra en rekke kontrakter med det offentlige. Det går fram av et nytt lovforslag fra regjeringen.

Styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening Ole Johan Krog uttrykker glede over forslaget, og sier i en pressemelding at han har forundret seg over og etterlyst at ikke flere offentlige byggherrer stiller krav om lærlingeordning ved utlysing av anbuds- og tilbudskonkurranser.

Krog mener dette vil være et svært enkelt grep å ta for å stimulere til en mer seriøs byggebransje og således kommet arbeidslivskriminaliteten raskere til livs. Har en entreprenørbedrift lærlingeordning, må de også ha fast ansatte fagarbeidere. Dette er en god garanti for at entreprenøren har et langsiktig perspektiv og er seriøs.

Ole Johan Krog kjenner byggebransje godt og har erfart at lærlinger er med på å berike hverdagen, og at de er en viktig kilde til rekruttering, både til fagarbeideryrket og etterhvert som byggeplassledere.

Til Kommunalteknikk sier Krog: - Gleden var stor da jeg her om dagen fikk se at KS, Difi, Byggenæringens Landsforening og Fellesforbundet hadde blitt enige om 11 seriøsitetskrav som anbefales lagt til grunn ved offentlige bygge- og anleggskontrakter. Vi har de siste årene dessverre sett alt for mange eksempler på at kriminelle og useriøse aktører får lov til å ødelegge og bygge ned omdømme for byggenæringen. Selv ikke i store offentlige byggeprosjekter klarer en å unngå at slike aktører infiltrerer prosjektene.

To sentrale punkter på listen er krav til faglært arbeidskraft og krav til lærlinger på prosjektene. Med andre ord – de nye kravene vil gjøre det enklere for de som driver seriøst, og ikke minst bidra til en konkurranse på like vilkår. Min oppfordring er derfor at alle offentlige byggherrer, enten det er kommuner, kommunale foretak, fylkeskommuner eller statlige aktører, benytter disse seriøsitetskravene. Dette er langt på vei å betrakte som kvalifikasjonskrav for i det heletatt å kunne delta.

- Som styreleder i NKF vil jeg framheve at vi har en omfattende aktivitet rettet mot bygg- og eiendomsforvaltningen i norske kommuner og kommunale foretak. Jeg ser det derfor som meget viktig at vi setter disse seriøsitetskravene på dagsorden. Dette gjelder ikke minst på viktige arenaer som fagfora, nettverksgrupper og seminarvirksomheten. Med en samlet holdning og håndtering av disse seriøsitetskravene, har vi tatt et langt skritt i riktig retning for å komme arbeidslivskriminaliteten til livs i vår næring. Jeg tror også dette er et viktig bidrag til å stoppe hvitvasking av penger i vår bransje som er skaffet til veie gjennom kriminelle nettverk.