FÆRRE FALL: – Vi forstår også at bransjen har mange utfordringer som den må håndtere samtidig, og det kan være mange kryssende interesser hvor det er ulike roller med bestillere, byggherrer, entreprenører og ansatte. Men verdien av å få ned ulykkestallene er viktig både for samfunnet og for dem som blir berørt, sier prosjektleder Tore Rønstad i den nyopprettede fallulykkegruppen i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfSBA). Foto: Svanhild Blakstad

Jobber for sikrere arbeid i høyden: – Fallulykkene må bort

Fall er den ulykkestypen som står for de hyppigste og mest alvorlige skadene i bygg- og anleggsnæringen, ifølge Arbeidstilsynet.

Fall er identifisert som ett av de seks største fareområdene innen bygg og anlegg. Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) etablerer nå en bredt sammensatt styringsgruppe som skal jobbe for å bidra til færre fallulykker og sikrere arbeid i høyden.

– Selv om redsel for høyder er den vanligste fobien i befolkningen, har vi likevel svært mange tilfeller årlig der Arbeidstilsynet stanser arbeid der personer ikke bruker sikring i det hele tatt. Samtidig skjer de fleste ulykkene mellom to og fire meter over bakken. Man er ikke redd nok kanskje, undrer styringsgruppens leder Tore Rønstad.

RISIKO: Hvert år stanser Arbeidstilsynet en rekke arbeidsoperasjoner i høyden på grunn av overhengende fare for liv og hele. Personen på bildet er imidlertid forsvarlig sikret. Illustasjonsfoto: Trond Joelson

Han er i det daglige faglig leder i Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT), som er bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau. Nå skal han sammen med Arbeidstilsynets Anne Sørum lede arbeidet med å etablere styringsgruppen som i første omgang skal identifisere og prioritere arbeidsområder. Gruppens første møte vil bli holdt 17. september.

– Styringsgruppen kommer til å jobbe etter modell fra standardisering, og den skal gjenspeile bredden i arbeidslivet. Det gjelder både størrelse på bedriften, roller i arbeidslivet – om man er tilbyder, kjøper eller ansatt – samt ulike markedsområder, sier han.

Store konsekvenser
Rønstad peker på at fallulykker ofte gir store konsekvenser for de berørte, både menneskelig og økonomisk.

– Innen bygg og anlegg er det mange aktører som er berørt av arbeid i høyden. Selv ved fall fra lav høyde opparbeides det høy energi som kan gi store og langvarige skader. Når Arbeidstilsynet på sine kampanjer har stoppet 4 av 10 tilfeller av arbeid i høyden, er det med bakgrunn i overhengende fare for liv og helse, fastslår Rønstad.

Til nå har rundt 40 interesserte meldt seg for å delta i styringsgruppen, og prosjektlederen er svært godt fornøyd med responsen.

– Vi vil utfordre alle som har meldt seg om hva de ønsker og hva de kan bidra med. Dette er et samarbeidsforum som krever innsats og engasjement, og man må påregne at det blir et ressurskrevende arbeid, sier Rønstad.

På tvers av næringen
Styringsgruppen skal være bredt sammensatt av aktørene i byggenæringen, og det vil opprettesarbeidsgrupper som skal jobbe med spesifikke temaer og som jevnlig skal rapportere tilbake til styringsgruppen.

– Den overordnede kongstanken er at vi ikke skal ha ulykker i forbindelse med arbeid i høyden. Regelverk og standarder skal ligge som bakteppe for vårt arbeid, men akkurat hva vi skal produsere er ikke helt klart ennå. Jeg har en klar forventning om at deltakerne må være interessert i å skape en positiv endring som forhåpentligvis varer på sikt, sier Rønstad.

– Hvordan skal dere jobbe for at det ikke skal bli nok en rapport som havner i en skuff?

– Jeg opplever at arbeid i høyden ofte blir litt tilfeldig adressert. Regelverket er beskrevet som mål-
oppnåelse og standarder er lite kjent. Derfor må vi jobbe for å få det mer kjent. Det hjelper ikke å ha en standard hvis man ikke bruker den til noe, sier Rønstad.

Ansvar hos arbeidsgiver
Han peker på at ansvaret ligger på arbeidsgiver, noe som ofte kan være krevende ettersom det ofte kan skorte både på kompetanse og ressurser.

– I dette arbeidet ser vi også hvordan de seriøse aktørene i bygg og anlegg møter utfordringer i kampen mot de mindre seriøse. Vi opplever ofte at det tas shortcuts, og at det ikke brukes sikringsustyr ved arbeid i høyden, sier han – og fortsetter:

– Vi forstår også at bransjen har mange utfordringer som de må håndtere samtidig, og det kan være mange kryssende interesser hvor det er ulike roller med bestillere, byggherrer, entreprenører og ansatte. Men verdien av å få ned ulykkestallene er viktig både for samfunnet og for dem som blir berørt, avslutter han.