Vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Statens vegvesen

Vegvesenet 2018 - 2023 - Vedlikehold på Europas mest krevende vegnett

Det er langt dette landet. Norge har et av Europas mest krevende vegnett, som er bygget i en topografi som byr på mildt kystklima, arktiske strøk, sletteland og fjellandskap. 

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør

Ingen land i Europa kan sammenlignes med vårt. Sverige har et lengre vegnett, men bare noen titalls tunneler. Danskene kan telle sine tunneler på to hender. Vi har 1100 tunneler på riks- og fylkesvegnettet. Vi har 17.500 bruer og kaier. Slike konstruksjoner er kostbare å bygge og kostbare å vedlikeholde. Vi er et av de få vegvesen i verden som også har ansvar for en omfattende ferjedrift.

Vi har lagt fram et program som viser hva vi skal bygge, og hvordan vi skal ta vare på vegene våre i perioden 2018-2023.

Daglig drift og vedlikehold av riksvegnettet vil koste 47 mrd. kr - 8 mrd. kr i året. Det er en nødvendig økning med om lag 20 prosent for å holde den tekniske standarden oppe. Økte utgifter reflekterer også mer trafikk og drift av nye veger som åpnes.

Det snakkes mye om vedlikeholdsetterslep. Og det er mye som må rustes opp! For tiden krever oppgradering av tunnelene en stor del av det vi har til rådighet. Et funksjonelt vegnettet er også avhengig av bruer, støttemurer og drenering, og her får vi gjort mindre, og etterslepet på slike konstruksjoner vil dessverre øke.

Landet er i bevegelse, vegnettet utsettes for hundrevis av skred som stenger veger for kortere eller lenger tid. Det er satt av 3,5 mrd. kr til å sikre vegene mot skred. For vegnettet betyr klimaendringer flere skred og hyppigere flommer. Fornying av drenering, grøfter, kummer og rør er effektive tiltak mot villere vær. Dette er oppgaver samfunnet må prioritere høyere framover.

Det er mye som gjenstår før vi har et hensiktsmessig vegnett for hele landet mellom geografiske og næringsmessige tyngdepunkt. I denne perioden brukes betydelig mer penger til å bygge nytt enn til opprusting av gammelt. Men selv med stor nybygging vil vi om 20 år i all hovedsak kjøre på de vegene vi har nå. Vi må ta vare på det vi har!

Fram til 2023 skal bygger Vegvesenet nytt for om lag 135 milliarder kroner. 50 store vegprosjekter vil være under arbeid i vår regi. Nye Veiers prosjekter kommer i tillegg. Vegvesenet skal gjøre ferdig 105 km ny firefelts veg og 60 km ny to/trefeltsveg med midtdeler Totalt åpner 440 km ny veg for trafikk.

Vi bygger med et annet kostnadsbilde enn i nabolandene. I et samarbeid med vegdirektørene i Sverige og Danmark sammenlignet vi prosjekter over landegrensene, og kom fram til at kostnadsforskjeller først og fremst tilskrives antall konstruksjoner og terreng- og grunnforhold. Produktiviteten i norsk vegbygging er høy og ligger ikke tilbake for våre naboland.

I takt med trafikkutviklingen har vi stilt stadig større krav til hvordan en ny veg skal bygges for at den skal være trafikksikker, og materialer og metoder som gir lengre levetid med mer og tyngre trafikk. Vi har hatt en utvikling vi kan være stolte av. Men samtidig legger vi lista høyere.

Man skifter ikke ut et helt vegnett på få år. Vi løfter stadig kravene til det som bygges nytt, men må leve med at store deler av vegnettet står som det ble bygget.