I dag har Statens vegvesen samlet bransjen til et miniseminar for å markere starten på en ny epoke i etaten. Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Startskudd for ny utbyggingsdivisjon - vil utvikle nye Vegvesenet sammen med entreprenørene

Divisjonsdirektør Kjell Inge Davik ønsker seg et tettere samarbeid med entreprenørene når han nå skal lede Statens vegvesens nye utbyggingsdivisjon. – Vi må utvikle oss i fellesskap, sier han.

Divisjonsdirektør Kjell Inge Davik og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland har samlet bransje og presse i Bergen 2. januar for å markere overgangen til ny organisasjon i Statens vegvesen. Foto: Arve Brekkhus

INTERVJUET MED KJELL INGE DAVIK ER HENTET FRA BYGGEINDUSTRIEN NUMMER 19, 2019.

Torsdag 2. januar har vegdirektør Ingrid Dahl Hovland invitert presse og bransje til et miniseminar i Bergen for å markere startskuddet for regionereformen og Vegvesenets nye organiasjon.

Ved årsskiftet gikk Statens vegvesen over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner.

Bergen er hovedsetet for en av de viktigste divisjonene for entreprenørbransjen, nemlig utbyggingsdivisjonen.

Divisjonen har fått ansvaret for planlegging og utbygging av alle riksveiprosjekter over 200 millioner kroner, og skal ledes av tidligere regionvegsjef i sør, Kjell Inge Davik.

Davik er godt fornøyd med både folkene og kompetansen han har fått med seg i divisjonen han skal lede.

– I første omgang har vi en prosjektportefølje som vi tar med oss fra 2019, og vi trenger en organisasjon som er robust og solid for den fremtiden vi går inn i. Der føler vi det meste er på plass, sier Kjell Inge Davik til Byggeindustrien.

Dynamisk organisasjon

Davik beskriver hovedkontoret som et kraftsenter som skal samarbeide tett med prosjektene og de fire utbyggingsområdene Sør/Øst, Vest, Midt og Nord.

– Det blir en dynamisk organisasjon som vil endre seg litt ut ifra prosjektporteføljen. Fra starten vil vi ha fire utbyggingsområder, med fire operative enheter, som får oppgaven med å levere gode prosjekter, opplyser Davik.

Han håper og tror etableringen av utbyggingsdivisjonen vil oppleves som positivt for entreprenørbransjen.

– Nå får vi en egen divisjon som kun driver med utbygging av store prosjekter, og da mener vi det også vil bli lettere for oss å ha en tettere dialog med bransjen. Vi må utvikle oss i fellesskap og sammen gjøre prosjektene enda mer bærekraftige og kvalitetsmessig gode, sier Davik.

Viktig med endringer

Kjell Inge Davik, som også har vært prosjektleder for reorganiseringsprosjektet «Fremtidens Statens vegvesen», er ikke i tvil om at tiden er moden for å reorganisere veietaten.

Han mener regioninndelingen som skjedde i 2003 utvilsomt har vært en suksess, men understreker samtidig viktigheten av at Statens vegvesen nå gjør endringer som er tilpasset blant annet regionreformen og etableringen av Nye Veier.

– Det er riktig å reorganisere oss i den retningen vi nå gjør. Vi trenger et spissere og tydeligere Vegdirektorat og Statens vegvesen trenger å forenkle ting. Det er vi i gang med og det er vi avhengig av for å lykkes fremover, sier Davik, som understreker at han er uenig med de som mener Statens vegvesen nå driver med en nedbygging av etaten.

– Jeg mener det heller er slanking og tydeliggjøring, og det er sunt for en organisasjon som har vært relativt lik relativt i lang tid, fastslår Davik.

– Viktig for AS Norge

Statens vegvesen divisjon utbygging og Nye Veier vil begge jobbe med store veiprosjekter.

Davik sier han har samarbeidet godt med Nye Veier som leder for region sør i Statens vegvesen, og han er opptatt av at de to veibyggerne også skal samarbeide fremover.

– Det er viktig for AS Norge at vi kan lære av hverandre. Samtidig må vi hele veien huske på at Nye Veier har sitt tydelige mandat og de har rammebetingelser som er annerledes enn oss. Så lenge rammebetingelsene er så ulike så går det heller ikke an å sammenligne Statens vegvesen og Nye Veier, understreker Davik.

– Med de fremtidsutsiktene vi ser, så må vi som samfunn i større grad prioritere etter samfunnsnytte, og da må det bli slik at nytten må opp og kostnadene ned. Samtidig er vi avhengige av å prioritere lange strekninger, men varierende grad av bygge- og utbedringstiltak, fortsetter han.

Vil være enhetlige

– Entreprenører som tar veiprosjekter over hele landet, har erfart at Statens vegvesen ikke alltid er like enhetlige. Blir det bedring med den nye utbyggingsdivisjonen?

– Ja, det er vi opptatt av og jeg tror det også blir lettere å få til. Vi får nå kun ansvaret for riksveiprosjektene, og vi skal jobbe for at dette blir mest mulig forutsigbart og gjenkjennbart for entreprenørene. Det er med på å styrke tillitten mellom byggherre og entreprenør, og jeg mener det er avgjørende for å prise prosjektene riktig, svarer Davik.

Vil se på andre land og andre industrier

Han trekker også frem viktigheten av at utbyggingsdivisjonen lærer av hverandre på tvers av utbyggingsområder og prosjekter, og Davik mener det er viktig å være åpen for utviklingen som skjer utenfor Norge.

Han er også opptatt av industriell produksjon, og sier det ikke var tilfeldig at divisjon utbygging ble lagt til Bergen med nærhet til både skipsindustrien og olje- og gassindustrien

– Vi må hele tiden prøve å forbedre beste praksis og vi må drive kontinuerlig kontraktsutvikling. Vi er opptatt av å skape bærekraft og produksjonskraft og vi er opptatt av at entreprenørene skal tjene penger. Der har vi som byggherre et ansvar i fellesskap med entreprenørene, sier Davik.

Bransjen forventer enhetlig og profesjonell byggherreorganisasjon

Arne Aakre er avdelingsleder vei og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Foreningen er positive til endringene i Vegvesenet. Arkivfoto.

Arne Aakre er avdelingsleder vei og jernbane i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Han ser positivt på både Statens vegvesens nye utbyggingsdivisjon og de elleve fylkene som fra nyttår er blitt store byggherrer på både drift, vedlikehold og bygging av vei.

– Vi har tro på reorganiseringen av Statens vegvesen. Vi ønsker oss, og vi mener det er utrolig viktig med en bestiller som er forutsigbar og enhetlig. At det nå blir én divisjon som har ansvaret for utbygging av vei, gjør at vi tror det er all grunn til å forvente at det blir en enhetlig og en veldig god og profesjonell byggherreorganisasjon, sier Arne Aakre til Byggeindustrien.

Mulighet for godt samarbeid

Han støtter leder for Statens vegvesen divisjon utbygging, Kjell Inge Davik som åpner opp for et tettere samarbeid mellom Statens vegvesen og entreprenørene.

– Det er sånn vi også ser på det. Vi ser virkelig en mulighet for å få til et godt samarbeid med Davik og organisasjonen han skal lede, kommenterer Aakre.

Viktig med ny totalentreprisestandard

EBAs avdelingsleder for vei og jernbane, tror entreprenørene først og fremst vil oppleve plusser med Vegvesenets nye utbyggingsdivisjon.

Entreprenørforeningen er blant annet positiv til at Vegvesenet legger opp til flere totalentrepriser, men Aakre understreker samtidig viktigheten av å få på plass en ny standard for totalentrepriser.

– Det er viktig at vi får på plass en kontraktsmal med de nødvendige bestemmelsene som gjør at entreprenørene kan leve i de kontraktene og kontraktstørrelsene som er nå.Arbeidet med den nye standarden har startet og Standard Norge har en ambisiøs ambisjon om å ha klar en ny standard om bare ett år. Det krever en voldsom innsats fra partene, og det er viktig at også Statens vegvesen stiller med det som trengs av ressurser i dette arbeidet, fremhever Aakre.

Positiv til fylkene

Han er også optimistisk med tanke på at entreprenørbransjen nå får elleve nye fylker som byggherrer på veisiden. 

– Ja, EBA er positive, men det er viktig at de klarer å samordne seg. Vi har dialog og vi føler vi er i en god prosess med mange av fylkene. Vi opplever også at det er en fordel å ha en direkte dialog med det som kommer til å bli betydelige utbyggere og kjempestore bestillere av både asfalt, og drift og vedlikehold, sier Aakre, og minner og at fylkene nå får totalansvaret for 44.000 kilometer fylkesvei.