Store endringer i vente for Statens vegvesen

Tirsdag la vegdirektør Terje Moe Gustavsen frem utredningen, utformet av en intern arbeidsgruppe i etaten, som viser hvordan vår største landbaserte byggherre selv mener de bør organiseres fra 1. januar 2020. Uansett hva Samferdselsdepartementet skulle konkludere med i denne saken, står vi foran enorme endringer for den tradisjonsrike organisasjonen.

Endringene har egentlig vært store de siste årene også – blant annet som en følge av opprettelsen av en ny statlig veibygger, Nye Veier AS, men planen som nå legges frem er selvsagt noe som vil endre organisasjonen i meget stor grad.

Statens vegvesen, som har en historie på over 150 år, har flere ganger vært gjennom betydelige endringer. Alle som har vært i næringen noen år husker selvsagt de store endringene som fant sted 1. januar 2003. Da ble produksjonsavdelingen, etatens egen entreprenør, omdannet til Mesta. Dette medførte en stor endring for etaten - og en rekke ansatte ble med over i entreprenørselskapet. Samtidig var etaten også gjennom en annen stor reform, der man gikk fra en fylkesinndeling, med en veisjef i alle våre fylker, til å bli delt inn i fem regioner. Ingen av disse endringene ble gjennomført uten en viss støy både internt i etaten, men også eksternt. I 2010 ble også store deler av eierskapet til de statlige veiene overført til fylkeskommunene.

Statens vegvesen har likevel fortsatt beholdt stand som storebror innen samferdselssektoren – og som en byggherre med et enormt mangfold.

Nå er det klart for en ny stor omorganisering. Denne omfatter blant annet en overføring av administrasjonen av fylkesveiene fra Statens vegvesen til fylkene. Dette er en del av landets mye omdiskuterte regionreform. Som ledd i en stor politisk beslutning forsvinner dermed, mot manges klare profesjonelle mening og vilje, en stor del av etatens omsetning, og dette vil selvsagt også medføre at mange ansatte blir overflødige i etaten. Mange av disse vil opplagt bli med over i fylkene, hvor behovet for denne typen kompetanse er meget omfattende – men det er ikke gitt at alle får plass i den nye modellen her.

I utredningen fra arbeidsgruppen som ble lagt frem tirsdag går det frem at man foreslår å organisere et nytt Statens vegvesen gjennom en funksjonsmodell med flere ulike divisjoner – og ikke som en regionmodell som man er organisert etter i dag. Dette skal medføre en tydeligere styring av virksomheten – samt en samling av flere fragmenterte fagmiljøer. Dette vil også innebære en nedskalering av miljøet i Vegdirektoratet – og at mer av kompetansen samles ute i den operasjonelle driften.

Vi mener dette synes som en formålstjenlig modell – med enda mer fokus på fag og gjennomføring - og hvor det man skal produsere og utføre kommer først - uansett hvordan man geografisk er organisert. Den nye modellen legger opp til en betydelig lokal tilstedeværelse. Vegdirektøren mener også at det er åpenbart at ledelsen for divisjonene kan ligge i Oslo eller andre steder i landet.

En omorganisering av oppgavene til Statens vegvesen har ligget i kortene over lengre tid. Flere av de store statlige byggherrene har vært gjennom store reformer – ikke minst i jernbanesektoren. Nå er turen kommet til Statens vegvesen.

En ny tid for denne etaten begynte på mange måter med opprettelsen av Nye Veier. Nå skal man gjennom en spissing av oppdraget – der flere oppgaver forsvinner – og man skal rendyrke oppgavene som blir igjen.

Dette synes fornuftig. Vi trenger et Statens vegvesen som går i front i å bygge opp en aktiv, effektiv og fremtidsrettet samferdselssektor. Næringen trenger en etat som kan legge opp til en mer effektiv form for veibygging – der man i enda større grad klarer å utvikle konsepter og løsninger som gir mer vei for pengene - og at man klarer å få gjennomført så effektive prosesser som mulig, fra man starter planleggingen frem til snora klippes under åpningsseremonien. Dette omfatter ikke minst hvordan man kan ta i bruk nye og digitale løsninger og konsepter – og dette er selvsagt nødvendig for å bygge fremtidens infrastruktur i vårt langstrakte land.

Mange i etaten har nok opplevd press med å levere fra alle hold den senere tiden – både fra eieren i departementet, fra søsterorganisasjonen i Nye Veier og fra aktørene i næringen – som har etterlyst mer fra Statens vegvesen.

Vegvesenet selv har også pekt på at de har måttet utvikle seg videre for å møte fremtiden. Utredningen som nå er lagt frem er et ledd i dette arbeidet.

Selv om det nå investeres enorme summer både på utbygging, drift og vedlikehold - er det selvsagt viktig at man bruker hver krone så effektivt som mulig - og det er forbedringspunkter å hente – det vil det alltid være i en organisasjon med en størrelse som dette.

Gjennom en divisjonsmodell burde etaten i større grad enn tidligere ha mulighet til å fokusere på hva hver enkelt divisjon skal jobbe med - altså at man for eksempel innenfor utbygging i enda større grad kun jobber med dette – og ikke har en svær organisasjon som skal treffe unødvendig bredt – innen flere fagfelt.

Nå er det viktig å huske på at utredningen som ble lagt frem tirsdag er et forslag fra etaten selv. Det vil komme flere innspill rundt det videre arbeidet, og det er naturligvis samferdselsministeren og samferdselsdepartementet som skal stå for den endelige avgjørelsen. Det skal bli spennende å se hvor lang tid det videre arbeidet vil ta – og hvilke standpunkt man til slutt lander på. Det eneste som er sikkert, er at det vil bli store endringer for etaten og de mange tusen ansatte. Om noe tid vil Statens vegvesen fremstå i helt ny drakt – noe som vi påvirke langt flere enn etaten selv – dette vil merkes i hele anleggsektoren.

Mange av de ansatte i etaten er nå helt sikkert spente på hva som skjer videre – og hva som vil skje med deres arbeidsplass. Det er selvsagt fullt forståelig – alle ville vi vært urolige for hvordan såpass store endringer vil slå inn. Det anslås at rundt 1.650 personer vil måtte overflyttes fra Statens vegvesen til fylkene, men helt eksakt hvor mange dette blir er fortsatt usikkert. Noen vil også kunne gå av med naturlig avgang – og vegdirektøren peker på at de gjennom noe tid ikke har bemannet opp alle poster med tanke på det som nå er i ferd med å skje. Det er derfor et berettiget håp om at man skal kunne unngå oppsigelser.

Planen er at den nye organiseringen av Vegvesenet skal tas i bruk 1. januar 2020. Frem til den tid skal det skrives og overleveres flere rapporten om driften av Statens vegvesen, og det blir dermed noen spennende måneder for alle de ansatte i Statens vegvesen - men også for de som opererer i anleggssektoren, før departementet kommer med sin endelige avgjørelse. Dette vil medføre endringer som vil merkes av mange.