– Gjennom CEEQUAL har vi klart å strukturere arbeidet med bærekraft på en god måte. Det er har bidratt til at vi har klart å sette et tydelig fokus på viktige bærekraftsparametre i alle prosjektets faser, sier prosjektdirektør for riksvei 3/25, Ketil Sand i Skanska. Foto: Skanska

Skanska-prosjektet riksvei 3/25 oppnådde høyeste Ceequal-karakter

Riksvei 3/25 har kuttet klimagassutslippene med 25 prosent og har som første norske samferdselsprosjekt blitt sertifisert i henhold til Ceequal Whole Team Award - nivå Excellent.

Det skriver Skanska, som er utførende entreprenør på OPS-prosjektet, i en pressemelding torsdag.

‒ Vi satte oss et ambisiøst mål for bærekraft i dette prosjektet, og ønsket å bruke Ceequal som verktøy for å sette en ny standard for anleggsnæringen. Det er derfor veldig gledelig at vi nådde målet og vel så det, forteller prosjektdirektør Ketil Sand i Skanska.

Utbyggingsprosjektet mellom Løten og Elverum har offisiell åpning 30. juli, etter 26 måneder med bygging. Prosjektet åpner tre måneder tidligere enn planlagt.

Første Whole Team Award

Riksvei 3/25 gjennomføres som et OPS-prosjekt, og Statens vegvesen har kontrakt med selskapet Hedmarksvegen AS, som har med seg Skanska som utførende entreprenør. Prosjektet består av 15,2 kilometer firefelts vei med midtdeler og 10,4 kilometer to- og trefelts vei med midtdeler, samt blant annet ti bruer og 18 over- og underganger.

‒ Selv om Ceequal ikke er kontraktsfestet, men noe Skanska satt seg som mål, har både Hedmarksvegen og Statens vegvesen stilt seg bak ambisjonen om å sertifisere prosjektet i henhold til Whole Team Award. Dette er nok en bekreftelse på at godt samspill og solid lagarbeid gir resultater, sier Morten Wangen, daglig leder i Hedmarksvegen.

Ceequal er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsbransjen som baserer seg på tredjepartssertifisering. Storåselva kraftverk var første norske anleggsprosjekt som oppnådde sertifisering, og Bagn-Bjørgo var første veiprosjekt. Begge disse prosjektene har en såkalt Construction Award, som betyr at det kun er selve byggefasen som er sertifisert. Riksvei 3/25 er, ifølge pressemeldingen fra Skanska, første norske prosjekt som oppnår Whole Team Award. Det betyr at også tidligfase, prosjektering, byggefase og planlegging av driftsfase er sertifisert.

Eksempler på bærekrafttiltak på riksvei 3/25

25 prosent reduksjon av klimagassutslipp:

 • Optimalisering av asfaltresept reduserer behovet for reasfaltering med 27 prosent over en 60 års periode. Forventet levetid på slitelag forlenges fra ni til elleve år ved øke tykkelsen på bindlag. Totalløsning for optimalisert oppbygging og tiltak i produksjonen reduserer klimafaseutslippet med 21.500 CO2-ekvivalenter, skriver Skanska.
 • Reduksjon av dieselforbruk i forbindelse med massehåndtering er estimert til 5.600 tonn CO2-ekvivalenter hovedsakelig som følge av omdisponering av løsmasser og reduserte transportavstander, samt redusert uttak av alunskifer og lokal håndtering av morenemasser.
 • Optimalisering av betongmengder og utstrakt bruk av lavkarbonbetong klasse A gir en estimert reduksjon på 2.550 tonn CO2-ekvivalenter.
 • Diverse tiltak for å redusere energiforbruk i drift gir en estimert reduksjon i klimagassutslipp over livsløpet på omtrent 5.700 tonn CO2-ekvivalenter.
 • Bruk av lokalt trevirke i limtrebruene gir en besparelse på i underkant av 600 tonn CO2-ekvivalenter.
 • Optimalisering av to store faunapassasjer i designfasen ga, ifølge pressemeldingen fra Skanska, reduserte betongmengder som bidro med en besparelse på omtrent 320 tonn CO2-ekvivalenter.

Lokale tiltak for lokalbefolkningen:

 • Tidlig etablering av støyvoller for å begrense effekt av støy samt bruk av støysvake maskiner nær bebyggelse.
 • En rekke tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv i marka gjennom hele anleggsfasen.
 • En rekke tiltak for å ivareta, reetablere og etablere ny dyrket mark.
 • Bygging av fortau, lysmaster og fartsdumper langs utsatt vei mellom riggområde og boligområde.
 • Grøfter er dimensjonert for å tåle 200-årsflom og er utformet slik at de har betydelig større effekt på rensing av partikler, fosfor, nitrogen og tungmetaller som kommer fra avrenning fra veivann. Bufferdammer en anlagt for å ivareta avrenning i perioder med stor nedbør.
 • Opprydding av nedgravd avfall og villfyllinger.
 • 90 prosent sortering av alt avfall, samt en rekke tiltak for å både redusere svinn og minimere avfall. Eksempler er ombruk av for eksempel veirekkverk og redistribusjon av rester og overskuddsvarer i lokalsamfunnet.