E16 Bagn - Bjørgo ble det første Ceequal-sertifiserte veiprosjeket i landet. Skanska var entreprenør og Statens vegvesen byggherre.

Grønn Byggallianse styrker Ceequal-satsingen-kan bli standard i norske veiprosjekter

Nye Veier setter krav til Ceequal eller lignede metodikk i alle nye kontrakter og Statens vegvesen signaliserer at de ønsker å gjøre det samme. Nå tas det grep for at miljøsertifiseringsordningen skal bli bedre tilrettelagt for det norske markedet.

I mai arrangerte Nye Veier og bransjenettverket Grønn Anleggssektor et webinar hvor temaet var status for Ceequal i Norge. Under webinaret delte entreprenører erfaringer med sertifiseringsordningen, og det ble diskutert hva som må til for å få til en bedre tilrettelegging for bruk av Ceequal i det norske anleggsmarkedet.

Så langt er det entreprenørene Skanska, NCC og Veidekke, som på eget initiativ har valgt å ta i bruk Ceequal for å sertifisere bærekraftsarbeidet i ulike anleggsprosjekter. Men også byggherrene har fått øynene opp for den internasjonale miljøsertifiseringsordningen.

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier. Foto: Stefan Offergaard

Passer bra til Nye Veier

Administrerende direktør Anette Aanesland i Nye Veier, forteller til Byggeindustrien at selskapet har positive erfaringer med Ceequal fra Veidekkes bygging av E6-strekningen mellom Arnkvern og Moelv i Innlandet. Nå krever Nye Veier at alle fremtidige prosjekter skal sertifisere bærekraftsarbeidet etter Ceequal eller tilsvarende metodikk.

– Veidekke, Skanska og NCC fortjener ros for at de har tatt i bruk Ceequal i det norske markedet. Ceequal sørger for at det blir jobbet mer aktivt med bærekraftspørsmål, og prosjektene blir mer proaktive i klima- og miljøarbeidet. Det passer veldig godt med måten Nye Veier ønsker å jobbe på. Vi mener Ceequal er et godt verktøy for oss som byggherre, og ikke minst er det et bra redskap for entreprenører og rådgivere for å skjerpe sitt eget arbeid med bærekraft, fastslår Aanesland.

Vegvesenet positive

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik. Foto.Knut Opeide/Statens vegvesen

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, er også positiv til Ceequal. Vegvesenet fikk som kjent Ceequal-sertifisert prosjektet E16 Bagn – Bjørgo, hvor Skanska var entreprenør Samme entreprenør tar også i bruk bærekraftsverktøyet under byggingen av OPS-prosjektet riksvei 3/riksvei 25 Løten - Elverum.

Davik trekker i tillegg frem at Statens vegvesen har satt et generelt krav til bruk av et velfungerende og anerkjent miljøstyringssystem i den pågående konkurransen om veistrekningen E16 Bjørum – Skaret.

– Vi legger til rette for innføring av denne typen systemer i prosjektene våre, og det er ikke noe tvil om at det vil komme krav i kontraktene våre, sier Davik.

Han forteller at Statens vegvesen nå ser på mulighetene for å standardisere miljøsystemet de etterspør i kontraktene.

– Vi har hatt veldig gode erfaringer med bruk av Ceequal, men vi må bruke litt mer tid til å se på de forskjellige mulighetene som finnes. Vi må også finne ut om det er rom i loven for å ha en bransjestandard, eller om vi må etterspørre Ceequal eller tilsvarende, sier Davik.

Gry Dahl, fagansvarlig ytre miljø og klimatilpasning i Bane NOR. Foto: Christopher Konings.

Bane NOR har ikke tatt i bruk Ceequal

Bane NOR har foreløpig ikke tatt i bruk Ceequal i sine prosjekter, men ifølge Gry Dahl, fagansvarlig ytre miljø og klimatilpasning, vurderes dette fortløpende.

– Vi har krav til oss på å effektivisere prosjektgjennomføringen, så det er et viktig premiss at standarder og styring ikke genererer uhensiktsmessig merarbeid eller parallelle prosesser. Spørsmålet blir derfor hvilken styringsmodell innen miljø som gir oss mest «miljø» for innsatsen.Det er altså resultatet som teller, sier hun.

Skanska vil ha felles plattform

Klimarådgiver Henning Fjeldheim i Skanska Norge, er veldig glad for at byggherrer med stor tyngde i markedet, som Statens vegvesen og Nye Veier, har fått øynene opp for Ceequal. Han sier at entreprenørene og byggherrene virker samstemte om hvilke potensielle gevinster og utfordringer som ligger i Ceequal-ordningen. Fjeldheim mener det nå er viktig at de store byggherrene faller ned på en felles plattform for måling av bærekraftsarbeidet i anleggsprosjekter.

Klimarådgiver Henning Fjeldheim i Skanska Norge.

– Et felles system skaper forutsigbarhet for leverandørene. Det blir fort tungvint hvis vi og resten av leverandørkjeden må dokumentere det samme på ulike måter avhengig av hvem som er byggherre. Har man en felles plattform så det blir det også enklere å skape en felles forståelse og ta store steg i riktig retning sammen, understreker Fjeldheim.

Grønn Byggallianse ønsker å tilrettelegge

Grønn Byggallianse, som har rettighetene for sertifiseringsordningen Breeam-Nor, driver i dag kurs i Ceequal og de er bindeleddet mellom den norske næringen og britiske BRE Group, som eier både Breeam-, og Ceequal-verktøyet.

Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse.

Anders Nohre-Walldén, leder for kommunikasjon og marked i Grønn Byggallianse, sier til Byggeindustrien at Grønn Byggallianse har sertifiseringserfaring og kompetanse, og vil nå styrke sitt engasjement i Ceequal. Forutsatt at markedet ønsker å ta i bruk Ceequal, slik det nå ser ut til, vil Grønn Byggallianse øke bemanningen med mer anleggskompetanse og mer ressurser til å svare opp etterspørselen. Grønn Byggallianse samarbeider tett med sin svenske søsterorganisasjon Sweden Green Building Council, og vil ta initiativ til at de i fellesskap jobber for at Ceequal skal bli mer tilrettelagt i det nordiske markedet.

– Grønn Byggallianse vil invitere inn flere anleggsmedlemmer slik at vi kan få økte midler til å håndtere arbeidet med Ceequal, sier Nohre-Walldén.

Vil at Grønn Anleggssektor skal definere behovene

Han foreslår at bransjenettverket Grønn Anleggssektor definerer behovene med Ceequal i Norge. Nohre-Walldén er opptatt av at de store anleggsbyggherrene tar verktøyet i bruk, og han mener en kobling mellom Ceequal-ordningen og norsk planprosess, og en norsk oversettelse av Ceequal vil øke bruken og dermed sørge for en kompetanseheving i den norske næringen.

– Det er allerede mange prosjekter som benytter Ceequal. Det er bra, men jo flere som bruker det, jo mer lærer vi og jo bedre blir det med tanke på å redusere klima og miljøbelastninger i infrastrukturprosjekter, sier han.

Mikkel Hedegaard, rådgiver ytre miljø i Nye Veier. Foto: Nye Veier.

Mulig samarbeid med Sverige

Mikkel Hedegaard, rådgiver ytre miljø i Nye Veier, mener også en oversettelse av Ceequal-manualen eller en norsk Ceequal-veileder, vil senke terskelen for å ta bærekraftsverktøyet i bruk. Hedegaard fremhever i tillegg at Ceequal trenger en organisasjon som Grønn Byggallianse til å løfte sertifiseringsordningen videre i Norge.

– Det virker ikke som BRE er interessert i å lage en norsk tilpasning slik det er gjort med Breeam-Nor, men det er allikevel mulig å gjøre noen grep for å få til en mer nordisk tilnærming til Ceequal, sier Hedegaard.

– Må tilpasses norske krav og målsettinger

Henning Fjeldheim i Skanska, mener det er viktig at Ceequal tilpasses norske krav og målsettinger, og han er mer opptatt av at det tekniske innholdet er tilpasset norske forhold enn at manualen blir oversatt til norsk.

– Det vil selvsagt være positivt med en norsk manual, men jeg mener det tekniske innholdet må prioriteres først, sier han.

– Er det begrenset hvor lenge Skanska vil kjøre Ceequal-prosjekter i egenregi?

– Vårt ønske er en felles plattform for å diskutere og jobbe med bærekraft i anleggsbransjen, på lik linje med det man har fått til med Breeam på byggsiden. Merverdien med en slik plattform blir større jo flere som bruker den, så er det liten vits i at et fåtall entreprenører fortsetter å jobbe med dette på egenhånd, sier Fjeldheim.