Kartillustrasjon: Nye Veier.

Nye Veier ha fått inn 550 E18-innspill via digital portal

– Vi var spente på resultatet, men har fått svar på at det var et smart grep å ta i bruk digital medvirkningsløsning, sier Solfrid Førland, prosjektleder for E18 Dørdal – Grimstad i Nye Veier.

Solfrid Førland, prosjektleder for E18 Dørdal – Grimstad i Nye Veier. Foto: Nye Veier.

Førland sikter til Medvirkningsportalen, som er det digitale verktøyet Asplan Viak og Rambøll har utviklet i forbindelse med rådgiverselskapenes kontrakt med Nye Veier på utarbeidelse av kommunedelplan for E18-strekningene Dørdal -Tvedestrand og Arendal-Grimstad. Nye Veier har sammen med rådgiverne og involverte kommuner ambisjon om å gjennomføre en fulldigital planprosess. Medvirkningsløsningen er en sentral del av prosjektets satsing på digitale verktøy.

Vellykket grep

Solfrid Førland fastslår at den digitale medvirkningsløsningen har vært et vellykket grep i den pågående planprosessen. Hun mener Medvirkningsportalen sørger for at de treffer flere, den gjør det lettere for berørte parter å hente informasjon og gjøre seg kjent med prosjektet, og ikke minst har det digitale verktøyet, ifølge Førland, sørget for at det er enklere å komme med innspill i planprosessen.

– Det er viktig å si at man fortsatt kan sende innspill på e-post og brev slik det er gjort før, men resultatet fra denne planprosessen viser at de fleste som har innspill velger å bruke den digitale medvirkningsløsningen, opplyser hun.

De fleste velger digital løsning

Da Nye Veier i mai varslet planoppstart for E18-strekningene Dørdal -Tvedestrand og Arendal-Grimstad, kom det inn 500 innspill i løpet av seks uker, og 400 av disse kom via Medvirkningsportalen. Nå er planprogrammet ute på høring og offentlige instanser, lag/foreninger og privatpersoner har igjen seks uker til å komme med innspill med frist 14. desember. I begynnelsen av desember hadde Nye Veier fått inn nesten 150 innspill til planprogrammet og igjen kommer de fleste via den digitale medvirkningsløsningen.

– Innspillene vi får er veldig viktig for Nye Veier fordi de inneholder mye lokalkunnskap og de styrker derfor kunnskapsgrunnlaget når vi skal jobbe videre med konsekvensutredningen og vurdere den beste korridoren for planleggingen av ny E18, sier Førland.

Lavere terskel

Hun synes det er vanskelig å gi et klart svar på hvorvidt Medvirkningsportalen sørger for at det kommer inn flere innspill enn normalt.

– Det er vanskelig å svare på fordi vi har aldri tidligere har hatt et så stort planområde som involverer åtte kommuner. Når det er sagt har vi fått veldig mange innspill og det tror jeg har å gjøre med at den digitale løsningen gjøre det enklere, fastslår Førland.

– Med denne portalen kan man gå inn på kartet, peke på et konkret område og komme med innspill. Dermed tror jeg mange opplever terskelen for å komme med innspill som noe lavere enn hvis man må skrive et brev eller en mail, fortsetter hun.

God oversikt for veiplanleggerne

Førland mener Medvirkningsportalen også gjør det enklere for veiplanleggerne å få god oversikt over innspillene og hva de omhandler.

– Rådgiverne har vært veldig flinke til å gruppere de innspillene som har kommet på kartet. Når veiplanleggerne skal gå inn på kartet og planlegge hvor veilinja bør gå, så, så ser de også veldig raskt hvilke innspill som har kommet med de ulike dilemma som må tas hensyn til, og det er veldig nyttig for de som jobber med dette, sier Førland.

Hun tilføyer at man i Medvirkningsportalen også finner en oppsummering fra den første innspillsrunden i vår og Førland fremhever at portalen i tillegg inneholder alt av relevant informasjon og offentlige dokumenter knyttet til planprosessen.

– Vil Medvirkningsportalen også bli tatt i bruk senere i planprosessen?

– Det skal være en ny høringsprosess når kommunedelplan med konsekvensutredning blir lagt ut, men da er det kommunene som eier prosessen. Det kan hende de ønsker at vi skal bidra videre med Medvirkningsportalen i deres høringsprosess, men det blir altså opp til hver enkelt kommune å velge, svarer Førland.