Daglig leder Lene Jønsson og styreleder Trond Bølviken i Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg. Foto: Svanhild BlakstadGudmund Engen, prosjektleder BNL. Foto: Svanhild BlakstadTor Erik Danielsen, overlege - avdeling for arbeidsmiljø og regelverk - Arbeidstilsynet. Foto: Svanhild BlakstadH-verdi: Henrik Nyeng og Terje Bakke fra Statsbygg hadde et rollespill sammen med Haakon Rud i Haakonsult om hva som kan skje når en arbeidstaker blir skadet på byggeplass. Foto: Svanhild BlakstadHMS-direktør Lars Erik Bartnes i Veidekke. Foto: Svanhild BlakstadEspen Kvark Kvernbergh i Kulturkompaniet fikk med deltakerne på HMS-konferansen på en liten øvelse om å endre vaner. Foto: Svanhild BlakstadVeidekke viste sin nye film "Samtale om sikkerhet", som med humor og sportsmetaforer setter søkelys på viktigheten av å ta gode, uformelle samtaler ute på byggeplass før man setter i gang med arbeidsoperasjoner. Foto: Svanhild BlakstadFra HMS-konferansen 2020. Foto: Svanhild BlakstadDe få som var fysisk tilstede på HMS-konferansen ble utfordret av Kulturkompaniet til å gjøre noen øvelser knyttet til det å endre vaner. Foto: Svanhild BlakstadGudmund Engen, BNL, i samtale med HMS-direktør Lars Erik Bartnes i Veidekke. Foto: Svanhild BlakstadLiv Strøm i Norconsult og Wenche Solberg i Multiconsult sitter i RIFs SHA ekspertgruppe og snakket om hvordan få til SHA i prosjektering. Foto: Svanhild BlakstadDaglig leder Roy Gunnar Holth i Gunnar Holth Grusforretning fortalte om hvordan bedriften endret HMS-arbeidet etter en dødsulykke i 2014.Møteledere Lene Eikefjord og Kristin Wold Jenssen. Foto: Svanhild BlakstadProsjektleder Espen Kvark Kvernbergh i Kulturkompaniet. Foto: Svanhild Blakstad

Ny deltakerrekord på digital HMS-konferanse

Rekordmange 520 personer deltok på årets digitale HMS-konferanse. Det er 30 flere enn i fjorårets konferanse på Lillestrøm.

HMS-konferansen gikk som en streamet livesending fra NHO-huset i Oslo torsdag, og ble arrangert av Entreprenørforeningengen Bygg og Anlegg (EBA) og Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA).

Arrangøren var i forkant spent på responsen, ettersom de måtte kjøre arrangementet heldigitalt på grunn av smittevernhensyn.

– Det er veldig gledelig at vi setter deltakerrekord på årets konferanse. Det viser at det er mange som ønsker faglig påfyll selv om vi ikke kan møtes fysisk, sier daglig leder Lene Jønsson i SfS BA til Byggeindustrien.

Programmet gikk over hele dagen og var delt i tre hovedbolker, med temaene helseutfordringer i bygg og anlegg, rammebetingelser og forebygging av fareområdene.

Helserelatert sykefravær
BNLs Gudmund Engen var første innleder på tema helseutfordringer i bygg og anlegg.

– Når det gjelder HMS er det ofte S-en for sikkerhet som får mest fokus, men vi må snakke mer om H-en og M-en også. Hvert år blir mellom 15-20.000 personer sykmeldt i mer enn to uker på grunn av arbeidsrelaterte skader, og fraværet utgjør cirka 8 milliarder kroner i tapt arbeidsutførelse, sier han.

Engen er prosjektleder for IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg, som har til hensikt å kartlegge og analysere hvordan man gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidsoperasjoner, kan redusere den del av bransjens sykefravær som relaterer seg til fysisk belastende arbeidsoperasjoner.

– Helserelatert sykefravær har også store personlige omkostninger for den enkelte arbeidstaker. Programmets mål er 10 prosent reduksjon i fravær og redusert frafall fra næringen, sier Engen.

Overlege Tor Erik Danielsen i Arbeidstilsynet tok for seg arbeidstid og forsvarlighet og råd for bedre helse i sitt innlegg. Han pekte blant annet på 25-30 prosent av arbeidstakerne i bygg og anlegg jobber overtid, og at lange arbeidsdager med mye overtid kan gi en risikoøkning knyttet til sykdom og ulykker.

Samtale kan redde liv
Veidekke har siden 2005 hatt flere dødsulykker på sine byggeplasser og jobber kontinuerlig med å bedre sin sikkerhetskultur. I disse dager lanserer konsernet en ny kampanje med fokus på om det å stille spørsmål kan redde liv. Den nye filmen «Samtale om sikkerhet» ble vist under HMS-konferansen.

– Dette er et nytt samtaleverktøy som vi skal innføre i hele konsernet. Ved å stille åpne spørsmål og ha uformelle samtaler om sikkerhet, er målet å få arbeidstakerne til å reflektere og å skape bevisstgjøring om egne valg, sier HMS-direktør Lars Erik Bartnes.

Han peker på at terskelen for å si fra om ting som ikke er som det skal være ute på byggeplass ofte er altfor høy.

– Disse samtalene skal kunne gjennomføres hvor og når som helst, uten forkunnskaper og være basert på gjensidig tillit. En person tar 4000 aktive valg i løpet av en arbeidsdag, noen gode og noen dårlige, og den menneskelige faktor en viktig årsak i 82 prosent av ulykkene som skjer, påpeker Bartnes.

Nytt alternativ til H-verdi?
Et av innleggene det knyttet seg ekstra stor interesse til var forslaget til en ny tapsbasert indikator som kan erstatte bruken av H-verdi, presentert av en av arbeidsgruppene til SfS BA ved Terje Bakke og Henrik Nyeng i Statsbygg, samt Haakon Rud i Haakonsult.

Henrik Nyeng og Terje Bakke fra Statsbygg hadde et lite rollespill sammen med Haakon Rud i Haakonsult om hva som kan skje når det blir rapportert om en arbeidstaker som blir skadet på byggeplass. Foto: Svanhild Blakstad

– Dette er nybrottsarbeid, og det det blir veldig spennende å se hvilke reaksjoner som kommer og hvordan det blir tatt imot av næringen, sier Jønsson.

– H-verdi som begrep har tjent oss godt i sikkerhetsarbeidet i mange år, men nå kan den få avløsning av noe som forhåpentligvis er enda bedre, sier Trond Bølviken .

Ellers ble det på konferansen presentert hovedfunn fra en doktorgrad om sikkerhet i bygg og anlegg, om hva som skal til for å redusere antall ulykker i næringen ved Stig Winge fra Arbeidstilsynet. SHA i prosjektering var et annet tema, presentert RIFs SHA ekspertgruppe ved Liv Strøm i Norconsult og Wenche Solberg i Multiconsult.

2019-statistikken over ulykker i bygg og anlegg ble også redegjort for av sjefingeniør Bodil Aamnes Mostue i Arbeidstilsynet.

Under tema fareområdene var det også innlegg om tiltak for sikker bruk av tunge anleggsmaskiner ved daglig leder Roy Gunnar Holth i Gunnar Holth Grusforretning.

Sikker elementmontasje ved Steinar Stake i Veidekke og SfS BA, samt sikre løfteoperasjoner ved Hermod Pettersen i Kranteknisk forening og SfS BA.

Både Jønsson og Bølviken er overveldet over responsen stiftelsen SfS BA har fått etter oppstarten i september 2019.

– Vi opplever at vi har fått bra dreis på arbeidet, og den den store deltakelsen og interessen både på HMS-konferansen og i vårt øvrige arbeid viser at det er opplagt at næringen ser poenget med samarbeid om sikkerhet, sier Bølviken.

Fagkonferansen samlet i all hovedsak folk fra næringen som jobber med HMS i ulike roller. I tillegg er både byggherrer, rådgivere og Arbeidstilsynet representert.