Hvordan ser byggenæringen ut i 2050?

30 år er langt frem i tid, og det kan og vil skje mye før vi har kommet oss frem til 2050. Men nå har flere aktører i næringen, med SINTEF i spissen, lagt ned en stor innsats i nettopp å peke på noen mulige scenarier for byggenæringens fremtid.

Det er ikke lett å spå om fremtiden, noe ikke minst de siste måneders situasjon for oss alle til fulle har vist gjennom om koronapandemien. Ting kan snus helt opp ned – og momenter kan komme til som vi aldri har forestilt oss. Men SINTEF Community og en rekke aktører i byggenæringen har likevel prøvd å komme frem til hvordan det kan se ut om 30 år for verden, Norge og da spesielt for den norske byggenæringen.

SINTEF kunne på Byggedagene onsdag for første gang presentere sitt prosjekt «Framsikt 2050 – hvordan ser framtidens bygg- og anleggsnæring ut». Her tas klima og digital transformasjon frem som drivere når de har utarbeidet fremtidsscenarioene.

Innledningsvis tar de er opp sentralt spørsmål som setter premisset for hele vår fremtid: «Når vi våkner opp i 2050, har vi lykkes i å endre samfunnet til å bli bærekraftig og nådd 1,5-gradersmålet? Eller – har vi satt det grønne skiftet på vent?» Som en del av dette har de satt opp fire fremtidsscenarier, der man kommer nærmere inn på hvordan det faktisk vil kunne se ut om 30 år. Noen scenarier er heller dystre og bør være en stor inspirasjon til virkelig å unngå en slik utgang, mens andre scenarier viser at man har lyktes og kommet dit man ønsker. Forhåpentligvis vinner man frem med løsninger og konsepter som gjør at vi når våre klimamål – men dette vil selvsagt ikke komme av seg selv.

Dette vil kreve målrettet arbeid, og ikke minst en stor grad av innovasjon der digitalisering og nye måter å løse oppgavene på vil bli sentrale. Det er mulig å nå de krevende klimamålene som er satt, men da må vi også handle nå. Dette gjelder ikke minst byggenæringen, og den store påvirkningen og mulighetene byggenæringen representerer i klimadugnaden vi står overfor. Det er rett og slett slik at byggenæringen må og skal være en del av løsningen om vi blant annet skal nå 1,5 gradersmålet.

Forhåpentligvis ender vi opp med scenarioet som sier at verden har vært gjennom en gigantisk dugnad og klart å nå 1,5-gradersmålet, der digitalisering og kunnskapen fra olje- og gassutvinning er bærebjelkene i BAE-næringens ledende posisjon i å skape innovative grønne løsninger, til lands som til havs.

Men dette vil selvsagt ikke komme av seg selv. Det krever en dedikert innsats av en hel næring og et samfunn rundt oss som både stiller krav og bistår med de riktige virkemidlene og innkjøpskraften. Likevel er det slik at vi ikke er i nærheten av å kunne forutse her i dag hva som vil kunne endre spillereglene helt og holdent. Det er nettopp dette som også gjør fremtiden så utrolig spennende. Man kan selvsagt forberede seg så godt man kan, men man vet aldri hvor det ender. Nye banebrytende endringer vi forandre spillereglene, og man vet aldri hva som kommer eller når det kommer. Men at det vil bli endringer vi i dag ikke aner rekkevidden av er helt sikkert.

Les hele rapporten her