Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok å avbestille Skanskas SNR-kontrakt i et ekstraordinært styremøte på Skype torsdag. Skjermdump: Skype

Helse Møre og Romsdal avbestilte Skanska-kontrakten

Styret i Helse Møre og Romsdal fulgte prosjektstyrets anbefaling om å avbestille Skanskas kontrakt på bygging av det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal på Hjelset i Molde. Neste uke blir det klart hva som skjer videre med prosjektet, men byggherren har et ønske om å komme raskt i gang.

- Vi skal bygge et sykehus i tråd med det konseptet som er beskrevet, men vi er opptatt av at vi i fortsettelsen ikke vet hva det vil koste før siste entreprise er kontrahert. Vi må sikre kostnadskontroll hele veien, sa styrelederen Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal.

Samtidig foreslo han å be om å heve rammen til prosjektet ytterligere fra en foreslått ramme på 5,7 milliarder kroner til 5,95 milliarder kroner for Helse Midt-Norge. Både dette, avlysningen av Skanska-kontrakten, planer om rask fremdrift, ny gjennomføringsmodell og nye fullmakter for prosjektet ble enstemmig vedtatt.

- Mulig med lavere pris

Flere har uttrykt skuffelse over prosessen rundt sykehuset, som nå skal ut i markdet en tredje gang. Blant annet har både Skanska og Bravida kommet med krass kritikk av byggherren. Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal avviste dette på torsdagens styremøte.

- Målet til HMR har hele tiden vært en totalentreprise med Skanska. Vi opplever ikke at det har vært en skinnprosess, men reelle forhandlinger i håp om å nå det målet. Helseforetaket var villig til å inngår en kontrakt på 600-700 millioner kroner utover de 2,1 milliarder kroner det opprinnelig var kalkulert med, fortalte Bakke i styremøtet.

HMR-direktøren sa også at etter samtale med Skanska-sjef Ståle Rød valgte de å fortsette forhandlingene i slutten av desember 2020 og i begynnelsen av 2021. Denne gangen med en ny forhandlingsdelegasjon.

- Målet var en avtale om en totalentreprise med Skanska. Da ville vi som byggherre sitte igjen med minst mulig risiko. Men tilbudet Skanska leverte 6. Januar viste et stort avvik. Både forventet pris og anskaffelsesregelverket ville trolig være til hinder for å inngå en avtale med Skanska, sa han.

- Vi tror det er mulig å realisere sykehuset til en lavere pris enn Skanskas tilbud. Vi har ingen garanti, men vi forvalter skattebetalernes penger. All den tid det er mulig, mener jeg at vi må tilstrebe det, la han til i sin redegjørelse.

Raskt i gang

Bakke understreket at det nå er viktig å komme raskt i gang med utgravingen på tomta, og fikk støtte av den nye lederen av prosjektstyret Heidi Nilsen.

Prosjektstyret skal komme med en innstilling til ny entreprisemodell allerede neste onsdag. Nilsen understreket også at de ikke ønsker en stor forskyvning i risiko over på helseforetaket.

- I prosjektstyret skal vi diskutere på hvilken måte det er mest fornuftig å jobbe videre med. Vi skal benytte lokale krefter vi har i prosjektstyret som har kjennskap til det lokale markedet. For å finne ut hvilken måte som er best for å lage en gjennomføringsmodell for det videre løpet, fortalte hun.

Hun presiserte også at av de 600 millioner kroner som hittil er brukt på prosjektet, så er det 160 millioner kroner som kunne vært unngått dersom man hadde holdt fremdriften fra første gang kontrakten kom ut i 2016.

- Prosjekteringsanbud ligger klart

Da styret behandlet saken fikk Nilsen blant annet spørsmål om hvor langt prosjekteringen var kommet. Bravida-sjef Tore Bakke har tidligere sagt i et pressemelding at han mener den ikke er moden for å sette ut i markedet, men Nilsen var av en annen oppfatning.

- Vi har gjennomført samhandling og et funksjonsprosjekt med Skanska. Den delen av prosjekteringen tar vi med videre. Men videre må vi ha med arkitekter og rådgivere for å utarbeide arbeidstegninger og grunnlag for nye entrepriser. Den delen måtte man uansett måtte hatt med seg. Prosjekteringsanbudet ligger klart til utsending, men et sånt grunnlag må kanskje ligge en stund ute i markedet. Skanska har jo en fordel av at de kjenner detaljer i prosjektet, sa Nilsen.

Hun fikk også spørsmål om forsinkelser, og forklarte at Skanska allerede hadde sagt at prosjektet var ni måneder forsinket. Men Nilsen ville ikke spekulere hvor store forsinkelsene kunne bli.

- Prosjektet skal ut på anbud, og vi må få inn nye aktører hvis Skanska ikke kommer på banen igjen. Vi må forvente noe forsinkelse, sa Nilsen.

Dette vedtok et enstemmig styre:

  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF slår fast at SNR skal realiserast i tråd med det konseptet som er utvikla i samhandlingsfasen.
  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF registrerer at føretaket ikkje har vorte samde med Skanska Norge AS om pristilbud og ber adm. direktør avbestille resterende arbeid i kontrakten som er inngått 22.10.2019. Denne avbestillinga gjeld ikkje bestillingene knytt til rigg- og førebuande arbeid datert 12.11.20.
  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber adm. direktør ved prosjektstyret for SNR om at det vert utarbeidd ny gjennomføringsmodell for prosjektet som blir lagt fram for styret for godkjenning.
  • Styret ber adm. direktør legge fram ein ny fullmaktsstruktur for prosjektet.
  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber adm. direktør sikre god framdrift og at ein kjem i gang med grunnarbeidet så raskt som mogleg. Styret ber om å bli holdt jamnleg orientert.
  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF vedtar ei ny ramme for HMR (P-70) for prosjektet på 5,8 mrd. kroner (september 2020-kroner). Styret vil også anbefale HMN å ta høyde for ei kostnadsramme (P-85) på 5,95 mrd. kroner (september 2020-kroner).
  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF ber Helse Midt-Norge RHF om ei auka låneramma med 590 mill. kroner og at 220 mill. kroner finansierast gjennom sal av eigedom. Totalt 5,95 mrd. kroner (P-85, september 2020-kroner).
  • Styret for Helse Møre og Romsdal HF oversender vedtakspunkt 6 og 7 i saka til Helse Midt-Norge RHF og ber om godkjenning.