Bildet er tatt på sykehustomta på Hjelset hvor forberedende grunnarbeider var i full sving siste uken før jul. Foto: Svanhild Blakstad

Ekspert mener prosjektstyremedlem kan ha vært inhabil i råd om Skanska-avbestilling

Nyutnevnt medlem av prosjektstyret i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal, Vegard Storvik, har også en rammeavtale med Helse Møre og Romsdal gjennom selskapet han leder, XPRO. Offentlig anskaffelse-ekspert mener mye tyder på inhabilitet, men helseforetaket er ikke enig.

I 2019 fikk selskapene XPRO og HAMSTO en rammekontrakt for prosjektbistand i SNR-prosjektet. På nettsiden til Helse Møre og Romsdal (HMR) skriver de at kontrakten "gjør at de kan bli engasjert ved behov i prosjektgjennomføringen". Daglig leder i XPRO den gang var Vegard Storvik. 1. januar i år ble de to selskapene slått sammen, og Storvik er også daglig leder for det sammenslåtte selskapet.

7. januar offentliggjorde Helse Møre og Romsdal endringer i prosjektstyret på SNR-prosjektet. En av medlemmene administrerende direktør Øyvind Bakke utnevnte i det nye prosjektstyret var Storvik.

Det nye prosjektstyret fikk oppgaven med å komme med en innstilling på Skanskas siste tilbud på bygging av prosjektet, etter at helseforetaket i november 2020 varslet en mulig avbestilling. Tirsdag ble det klart at prosjektstyrets anbefaling er å vrake Skanskas tilbud, og lyse ut prosjektet en tredje gang.

I pressemeldingen der dette ble offentliggjort skrev helseforetaket at "prosjektstyret var samstemt i sin anbefaling".

- Uheldig rolleblanding

Byggeindustrien har vært i kontakt med advokat Marianne Dragsten. Hun er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser og nemndmedlem i klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA), og hun mener Storviks rammeavtale tyder på inhabilitet.

- Utifra det jeg har hørt er det mye som tyder på inhabilitet siden han er med på å tilrettelegge en beslutning som hans firma i neste omgang kan ha økonomisk nytte av. Slik jeg forstår det kan det, hvis de avlyser kontrakten med Skanska, være store sjanser for at hans firma får mer oppdrag i prosjektet. Da har han en direkte økonomisk interesse i den beslutningen, og i det de innstiller på. Da mener jeg det meste tyder på at han er inhabil, sier hun til Byggeindustrien.

- Hva bør skje hvis Storvik er inhabil?

- Styret bør jo da sørge for at man får en ny vurdering av dette, og ikke bruke det saksgrunnlaget de får fra dette prosjektstyret. Det vil jo hefte, og det er en interessekonflikt der som er svært uheldig. Jeg stusser litt på at man oppnevner personer til prosjektstyret som har sentrale stillinger i leverandørkjeden i prosjektet. De er en rolleblanding som er veldig uheldig i seg selv, svarer hun.

Har vurdert habilitet

HMR forteller at de har vurdert habiliteten til Storvik, men kommet til at den ikke er til hinder for hans deltagelse i prosjektstyret.

- Vegard Storvik ble oppnevnt som medlem i prosjektstyret for SNR i begynnelsen av januar 2021. Prosjektstyret er en intern arbeidsgruppe, og rådgivende organ for administrerende direktør med oppgave å følge opp Sykehusbygg sine leveranser i SNR-prosjektet. Gruppen har som oppgave å gi orienteringer og råd til administrerende direktør om beslutninger som skal tas. Gruppen har dermed ingen selvstendig beslutningsmyndighet, men fremlegger forslag for direktøren. Gruppen er satt sammen på grunn av kompetanse og erfaring med store byggeprosjekter, og består dels av interne fra HMR og dels av eksterne rådgivere med bransjekjennskap. Storvik har fått vervet nettopp på grunn av hans erfaring med prosjektledelse fra Xpro, samt også hans kjennskap til HMR som følge av eksisterende rammeavtale. Hans habilitet ble skriftlig drøftet og vurdert ved tilsetting i vervet og det ble vurdert dithen at habilitetsreglene ikke generelt er til hinder for tilsetting i vervet, sier advokat Jan Rino Austdal i HMR til Byggeindustrien, som uttaler seg på vegne av Storvik, prosjektstyret og Helse og Møre og Romsdal.

Samtidig bekrefter de at Storvik deltok på prosjektstyrets behandling av saken. Han vurderte sin habilitet før behandlingen.

- Det vises til at Storvik ikke omfattes av kretsen som er nevnt i forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e nr. 2, da firmaet som han leder (Xpro) ikke er «part» i saken om avbestilling av Skanskas ytelser, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e. Vi kan heller ikke se at andre inhabilitetsgrunner i § 6 første ledd gjør seg gjeldende. Vi kan heller ikke se at det foreligger «andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet» i saken, jf. andre ledd. Prosjektstyret behandlet allerede tidlig i desember 2020 tilbud fra Skanska, og anbefalte da å avbestille resterende ytelser. Tilbudet som prosjektstyret behandlet da Storvik deltok i januar 2021, var ikke vesentlig endret fra det foregående tilbudet, og det er da ikke grunn til å tro at Storviks interesser i Xpro har hatt betydning for utfallet av saken. De juridiske råd og økonomiske vurderinger som er innhentet tilsa også at en avbestilling ville være riktig, fortsetter Austdal.

- Vil en ny entreprisemodell med delte entrepriser medføre at dere i større grad vil benytte dere av XPRO?

- Det er foreløpig ingen planer om å tildele Xpro flere oppdrag som følge av mulig ny entreprisemodell. Tildeling av oppdrag vil i alle tilfeller skje i henhold til den eksisterende rammeavtale som gjelder mellom Xpro og Sykehusbygg på vegne av HMR, svarer advokaten.

Austdal opplyser at de for ordens skyld orientere styret i Helse Møre og Romsdal om Storviks forbindelse til Xpro, når prosjektstyrets innstilling presenteres for styret torsdag.