Bravida Norge-direktør Tore Bakke. Foto: Erik Burås/Studio B13

Bravida kaller Hjelset en parodi - og setter spørsmålstegn ved prosjektering, pris og tidsbruk

Bravida, som har vært med Skanska i Molde, kaller sykehus-prosessen på Hjelset for en parodi, og hevder prosjekteringen er langt fra ferdig.

– Selv om byggherren har brukt 600 millioner kroner uten at bygging er påbegynt, finnes det ikke detaljprosjektering og beskrivelser på teknisk side som er i nærheten av å være fullstendige som anbudsdokumenter. I sakspapirene til styremøtet som skal være på torsdag skrives det at det gjenstår noe detaljprosjektering, det er ikke riktig. Det gjenstår svært mye, og det skal eventuelt gjøres av andre rådgivere som vinner kontraktene som også skal utlyses, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge i en pressemelding.

HMR: Godt arbeid i samhandlingsfasen

Administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal mener aktørene som har vært inne har gjort en god jobb, og at det ikke er mye prosjektering som gjenstår før man kan legge prosjektet ut i markedet på nytt.

Helse Møre og Romsdal vurderer at det er gjort et godt arbeid i samhandlingsfasen hvor HMR-ansatte og prosjektorganisasjonen har samarbeidet med Skanska og deres arkitekter og rådgivere i å videreutvikle akuttsykehuset på Hjelset.

Dette arbeidet har fulgt planlagt framdrift og bestilling, forteller han til Byggeindustrien.

– Prosjektledelsen i SNR-prosjektet vurderer at Skanska og deres leverandører har gjort en god jobb innen arbeidet med de tekniske beskrivelsene i prosjektet, og at det ikke står igjen mye arbeid før grunnlaget kan brukes i markedet på nytt. Prosjektledelsen vurderer videre at det står igjen arbeid knyttet til detaljprosjektering. I videreutviklingen vil den eller de aktørene som blir kontrahert få mulighet til å prosjektere parallelt med at byggingen av akuttsykehuset starter opp, legger helsetoppen til.

Uenige om pris

Tore Bakke i Bravida mener at pristilbudet Skanska har kommet med ligger på riktig prisnivå.

– Kan det være noe med budsjettet? Vi har begge gangene vunnet kontrakten sammen med Skanska, noe som burde indikere at vi som gruppe svarte best på oppgaven hva angår både pris, kvalitet, HMS, oppgaveforståelse og kompetanse, sier han.

– Vi har bygget sykehus som byggherrestyrte entrepriser, totalentrepriser, Integrated Project Delivery-kontrakter og samspillsentrepriser. Vi har erfaringsmessig sammenlignet prisene fra de prosjektene vi har levert, og ser at SNR ligger på riktig nivå. Vi har aldri opplevd av en byggherre endrer kontraktstrategi i løpet av prosjektets gang, men nå skjer dette for tredje gang på Hjelset, legger Bravida-sjefen til.

Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal er av en annen oppfatning.

– Gjennom prosjektutviklinga har HMR og SNR-prosjektet forholdt oss til Skanska sine rapporteringer om kalkyleutvikling. Kalkylen fra Skanska økte betydelig i oktober 2020, og viste en avstand på over 500 millioner kroner sammenlignet med prosjektet sine egne kalkyler. Partene startet derfor med forhandlinger med mål om å komme til enighet om et pristilbud på bygging av akuttsykehuset, sier Øyvind Bakke.

Skanska leverte sitt endelige pristilbud 6. januar 2021, og det var ikke vesentlig endret fra tidligere tilbud ifølge HMR. Prosjektstyret for SNR og administrerende direktør i HMR vurderte at tilbudet ver over forventet pris, og anbefalte derfor å avbestille kontrakten med Skanska, forklarer Øyvind Bakke i HMR.

– Basert på en ny usikkerhetsanalyse for prosjektet gjennomført i januar 2021, råder administrerende direktør i HMR at prosjektet får økt låneramme med 590 millioner kroner basert på resultat fra gjennomførte usikkerheitanalyser, og at 220 millioner kroner finansieres gjennom salg av eiendom. Totalt 5,95 milliarder kroner (P-85, september 2020-kroner). Dersom HMR hadde godtatt tilbudet fra Skanska så måtte kostnadsrammen blitt ytterligere økt, legger HMR-direktøren til.

Frykter forsinkelser

Bravida-direktør Bakke frykter at en ny konkurranse vil forsinke prosjektet ytterligere.

– Først skal konkurranser for arkitekt og rådgivere utlyses, deretter skal anbudspapirer for utførelse produseres for dette gigantbygget før entreprenørene kan prise og utarbeide tilbud. Fortsetter man dialogen med vår gruppe og velger å ikke avbestille vil vi prosjektere samtidig som vi bygger og kan holde fremdriften som er skissert. Velger man nå å endre entrepriseform må bygget prosjekteres først, noe som vil ta betydelig tid. Personlig tror jeg fort byggingen kan bli forsinket med 12-18 måneder, sier han.

HMR-direktør Øyvind Bakke vurderer det som særlig viktig å sikre byggestart så raskt som mulig.

– Arbeidet med en ny alternativ gjennomføringsmodell blir intensivert, og styret i HMR vil få en orientering om plan for gjennomføring og ny tentativ framdriftsplan allerede i styremøtet 27. januar, forteller Bakke.

– Målet er å sikre en effektiv og god plan for kontrahering av entreprenører og leverandører som kan bidra med å sikre realiseringa av et nytt og fremtidsrettet sykehustilbud for befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. I de nye konkurransene som kommer ut i markedet vil prosjektet legge til rette for at alle relevante aktører skal kunne konkurrere om oppdragene, legger direktøren til.

Skanska støtter Bravida

Skanska Norge-sjef Ståle Rød sier til Byggeindustrien at han fullt og helt støtter Bravida-sjef Tore Bakkes vurderinger.

Han er redd for at styret i HMR vil undervurdere økonomisk og tidsmessig risiko ved å velge delte entrepriser.