En dom i Høyesterett åpner for en en streng tolkning av konkurranseloven for prosjektsamarbeid. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fersk dom i Høyesterett: Konkurransetilsynet får ha en streng håndhevelse av loven for prosjektsamarbeid

Høyesterett har gitt Konkurransetilsynet fullt medhold i saken som gjaldt ulovlig anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med pasienttransport for Oslo Universitetssykehus. Dommen bekrefter at en inngivelse av felles tilbud i en anbudskonkurranse der aktørene kunne inngi tilbud alene utgjør et brudd på konkurranseloven.

– Vi er godt fornøyd med Høyesteretts dom. Den bekrefter at en inngivelse av felles tilbud i en anbudskonkurranse der aktørene kunne inngi tilbud alene utgjør et brudd på konkurranseloven, sier konkurransedirektør Lars Sørgard i en pressemelding fra Konkurransetilsynet.

Prinsipiell betydning
I dommen behandler Høyesterett en problemstilling av prinsipiell betydning for håndhevelsen av konkurranseloven, nemlig hvorvidt et åpent anbudssamarbeid er å anse som en formålsovertredelse i strid med konkurranseloven § 10.

– Vi er tilfreds med at Høyesterett deler Konkurransetilsynets syn på at dette er en formålsovertredelse, slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Dommen er tydelig på at det faktum at anbudssamarbeidet var åpent ikke endrer at samarbeidet like fullt skadet konkurransen, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.

Dommen slår også fast at eventuelle effektivitetsgevinster som følge av samarbeidet må vurderes etter § 10 tredje ledd, slik Konkurransetilsynet hadde gjort i sitt vedtak.

Oslo Universitetssykehus varslet tilsynet
Det var Oslo Universitetssykehus som varslet Konkurransetilsynet i denne saken. Sykehuset reagerte på høyt prisnivå, og mente at prisene i Follo-området var vesentlig høyere enn i andre områder. Det er viktig at oppmerksomme innkjøpere varsler Konkurransetilsynet, og tilsynet roser sykehuset for deres årvåkenhet.

– Innkjøpere har ofte god mulighet til å oppdage mulige lovbrudd hvis de er oppmerksomme på faresignalene, noe Oslo Universitetssykehus nettopp var i denne saken, sier Karin Stakkestad Laastad.

Åpner for streng praksis

Partner Thea Susanne Skaug i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Foto: Arntzen de Besche Advokatfirma

Partner Thea Susanne Skaug i Arntzen de Besche Advokatfirma AS sier til Byggeindustrien at dommen vil få betydning for alle bransjer, og spesielt for bygge- og anleggsnæringen hvor det ofte er prosjektsamarbeid, spesielt i store prosjekter.

– Alle som jobber med fagfeltet har ventet på dommen og kanskje håpet på en oppmykning. Konklusjonen fra Høyesterett er at de gir Konkurransetilsynet lov til å ha en streng praksis på prosjektsamarbeid, sier hun.

Kan du heller ta jobben på egenhånd?

– Hva vil denne dommen i praksis bety for aktørene bygge- og anleggsbransjen?

– Det er mange store prosjekter i markedet og enkeltbedrifter har kanskje ikke kapasitet til å inngi et tilbud alene. Særlig innen bygg- og anlegg er det mange underleverandøravtaler mellom konkurrenter. Hvis man i stedet for å konkurrere velger å gå sammen og inngi et felles tilbud, risikerer man høye bøter fra Konkurransetilsynet fordi de mener at bedriftene kunne inngitt hvert sitt tilbud, sier hun.

– Det er vel ingen ukjent praksis?

– Nei, og det gjenstår å se hvor strengt Konkurransetilsynet vil praktisere regelverket. Det beste rådet hvis man tenker på å inngi et felles anbud med en konkurrent, eller bruke hverandre som underleverandør hvis dette skjer i forkant av anbudet, bør man stoppe opp og gjøre en vurdering og spørre seg selv om dette er prosjekt man kan gjennomføre på egenhånd, sier hun.

Arntzen de Besche har sammen med EBA utarbeidet en veileder skal komme med gode råd når man står ovenfor et valg om man skal forsøke å levere tilbud sammen med en konkurrent.

– Det blir nå desto viktigere å lese denne veilederen som er en god sjekkliste, sier hun.

Fordel for de store, kan føre til høyere priser

Skaug mener at den strenge tolkingen av loven kan gjøre det vanskeligere å samarbeide, og vil kunne være en fordel for de store entreprenørene i markedet som kan ta hele prosjekter i egenregi. Regelen er slik i dag at bedrifter kan heller ikke samarbeide om å inngi tilbud på hele prosjektet, dersom det er åpnet opp for å inngi på deler, og hver av partene kunne gjort dette hver for seg.

– Konkurranseloven gjelder for alle bransjer, men akkurat innen bygg- og anlegg, er det mye samarbeid som vil ført til lavere priser og bedre ressursutnyttelse som man nå må avstå fordi Høyesterett har sag at hvis dere kunne gitt tilbud alene, kan dere ikke gå sammen, sier hun.

– I verste fall vil dette bety høyere priser?

– Det kan bli resultatet når to aktører som kunne gått sammen om et tilbud til det beste for konkurransen nå ikke tør å gjøre det fordi det er uklare grenser for når de kan bli bøtelagt, sier hun.