En ny hverdag venter de ansatte i Statens vegvesen

Fra 1. januar gjennomføres en av de største omorganiseringene av Statens vegvesen i moderne tid. Nærmere 2.000 ansatte i etaten overflyttes til fylkeskommunene som en del av regionreformen og samtidig går Vegvesenet over fra en regional organisering til en funksjonsbasert organisasjon med seks divisjoner.

Dette er noe som i større eller mindre grad vil berøre alle ansatte i det som regnes som landets største landbaserte byggherre. Denne etaten har i flere etapper vært gjennom store endringer – og antall ansatte har stadig blitt redusert.

Nå skal enda mer av kompetansen flyttes ut av folden til vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Dette er en stor endring, som er underkommunisert i den offentlige debatten. Nærmest ut av det blå ble det bestemt at administrasjonen av fylkesvei­oppgavene skulle overføres fra Statens vegvesen til de nye fylkeskommunene. Dette er en beslutning som får store konsekvenser og man kan saktens spørre om det er faglige beslutninger som ligger bak en slik avgjørelse. Det er en dårlig skjult hemmelighet at mange er skeptiske til beslutningene som er fattet. Dette gjelder også Statens vegvesen selv, til tross for at de jobber aktivt for å få til en god overføring av ansvar og kompetanse.

Selv om man kan si at eierne får et tettere forhold til veiene og hvordan de driftes med omorganiseringen – er det kompetansen rundt hvordan jobbene skal gjøres som er utfordringen. Å spre innarbeidet kompetanse og samhandling bygget opp i Vegvesenet på denne måten kan være uheldig – og vil ta tid å bygge opp igjen.

Et av problemene har vært, og er fortsatt, at det er altfor få som ønsker å bli med over fra Statens vegvesen til de fylkeskommunene. Det burde kanskje ikke komme som noen stor overraskelse at færre enn behovet ønsker å bytte arbeidsgiver. Dette er selvsagt problematisk – både for Statens vegvesen og fylkeskommunene. Det er ikke lenge til fylkene faktisk skal overta dette omfattende veiansvaret – men det mangler folk til å gjøre jobben. Ikke minst er det også slik at man trenger ansatte med den riktige kompetansen. Statens vegvesen på sin side risikerer å sitte med langt flere folk enn de faktisk har oppgaver til – og om det blir stor overtallighet må det selvsagt settes i gang tiltak for å justere ned dette, noe ingen ønsker.

Statens vegvesen har estimert at de må overføre 1.850 stillinger for at fylkene skal kunne ta hånd om de oppgavene etaten har ansvaret for frem til nyttår. Fylkeskommunene på sin side har selv spilt inn at de trenger 2.052 stillinger. Det gjenstår å se hvordan man skal løse denne floken.

Da er det langt flere som er positive til hvordan de som blir igjen i Statens vegvesen skal utføre sine oppgaver gjennom de nye divisjonene. Ikke minst har den nye lederen for divisjon utbygging, Kjell Inge Davik, kommet med flere signaler som entreprenørene tar til seg. Davik har lang erfaring fra anleggsbransjen, og ser nytten av et tett og godt samarbeid med entreprenørene og rådgiverne. Vi får håpe han får det som han vil.

Du kan lese mer om den store omorganiseringen av Statens vegen i den seneste utgaven av Byggeindustrien – blant annet hvordan nettopp Davik vil utføre oppgavene sammen med resten av bransjen – og ikke minst ser vi nærmere på hvordan de berørte partene ser på de store endringene som nå er på gang.