Arkivfoto

Ber om å få åpnet strekninger for modulvogntog

Verdikjeden Skog og Tre ber gjennom et brev til flere fylkeskommuner, fylkesting og kommuner om nødvendige tiltak for å få åpnet veistrekninger for modulvogntog.

Modulvogntogordningen ble gjort permanent i 2014, og etter dette har det vært jobbet for å få åpnet veistrekninger for denne type kjøretøy.

Næringslivet har investert i bilpark for å hente ut effekter av ordningen. Målet er færre vogntog på veiene, lavere klimagassutslipp, og økt konkurransekraft.

For å kunne ta i bruk modulvogntog er man avhengig av sammenhengende veistrekninger fra produksjonssted til kunde.

– Hittil er det i hovedsak stamveinettet/riksveier som er åpnet for modulvogntog i Norge. Viktige strekninger for norske produsenter på fylkesveinettet og kommunale veier er ikke i samme grad åpnet for modulvogntog, skriver aktørene i brevet.

De peker på at effekten så langt for norske produsenter er svekket konkurransekraft fordi utenlandske vogntog kjører inn fra produksjonssted i Sverige på stamveinettet helt frem til kunden med modulvogntog.

– Dette medfører en alvorlig konkurransevridning til ulempe for investeringer i Norge.

De skriver videre i brevet: «Ifølge Statens vegvesen er kryssløsninger og avkjøringer i mange tilfeller ikke tilstrekkelige for modulvogntog. Det er derfor viktig å få fjernet hindringer på fylkesveger og kommunale veger som begrenser bruk av modulvogntog. Det er ofte snakk om relativt enkle utbedringer som vil gi stor samfunnsmessig effekt.»

Det ber om at man prioriterer og bidrar til nødvendige tiltak slik at modulvogntog kan tas i bruk på flere aktuelle strekninger.

– Dette er viktig for å fremme investeringer i Norge, heter det i brevet.

Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Norges Skogeierforbund, Fellesforbundet, NoBio, NORSKOG og Statskog utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.