Klimaendringer og fortetting skaper utfordringer med overvann. llustrasjonsfoto: pixabay.com

Vil endrer loven - kommunene må forebygge skader fra overvann

– Våtere og villere vær gjør at byer og tettsteder kan få problemer med overvann. Vi foreslår nå endringer i plan- og bygningsloven som gir kommunene bedre mulighet til å forebygge at overvann skader bygninger og steder der folk ferdes, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H).

Byene vokser og det bygges tettere. Det er bra for miljøet, men fortetting kombinert med klimaendringer og økt nedbør, kan også gi problemer med skader fra overvann.

– Hver utbygging betyr ikke så mye, men den samlede effekten av fortetting kan påvirke hvordan vannet renner. Kommunene må i planleggingen derfor legge vekt på å forebygge slik at det ikke oppstår problemer med overvann, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Foto: Torbjørn Tandberg.

Forslaget til lovendringer som nå sendes over til Stortinget følger opp overvannsutvalgets anbefalinger som berører arealplanlegging. Endringsforslagene gir kommunene bedre muligheter for å bruke kommuneplaner og reguleringsplaner for å ivareta hensynet til vanndisponering.

Det foreslås blant annet at kommunene kan stille krav om håndtering av overvann og hvordan det skal renne gjennom et område.

Det skal også tas hensyn til forventede klimaendringer. Kommunene skal i tillegg ta hensyn til vassdragenes kapasitet når nye tiltak langs elver og bekker vurderes.

I pressemeldingen står at det at kommunene bør planlegge løsninger der naturområder, parker og dammer tar imot og lagrer regnvannet. Vegetasjon, kulverter, grøfter og rør må bidra til å bremse farten på vannet og lede det trygt til vassdrag.

– Slike tiltak reduserer risiko for skader og kan også brukes som et positivt element i byer og tettsteder. Flere kommuner er godt i gang med dette arbeidet, for eksempel Trondheim kommune som har gjenåpnet Ilabekken og skapt en vakker park til glede for byens befolkning, sier Mæland.

Hun mener forebygging av overvannsskader er langt rimeligere enn å reparere skadene i ettertid.

– Det er ikke mulig å fastslå hvor mye den enkelte grunneier, kommunen, forsikringsbransjen og samfunnet for øvrig kan spare på bedre planlegging av overvannshåndtering, men det kan være snakk om betydelige beløp, sier Mæland.