Hege Hodnesdal

Mangelfull klimatilpasning må få konsekvenser for kommunekassen

Regjeringen har nylig fastsatt en ny forskrift som skal bidra til at kommunene tar ansvar for å forberede samfunnet på de lokale klimaendringene. Vår forventning er at regjeringen også sørger for at mangelfull klimatilpasning får konsekvenser for kommunekassen.   

Hege Hodnesdal

Direktør skadeforsikring Finans Norge 

Det har vært overraskende liten oppmerksomhet om viktige sider ved den nye forskriften på området for statlige planretningslinjer. Den beskjedne oppmerksomheten står i sterk kontrast til det tydelige ansvaret kommunene nå får for å påse at klimatilpasning ivaretas som et viktig hensyn i planlegging etter plan- og bygningsloven. Gjennom forskriften tydeliggjøres det at man i forbindelse med kommunenes planarbeid skal gjøres en vurdering av om hensynet til et endret klima innebærer behov for en oppheving eller revisjon av gjeldende reguleringsplaner. Likeledes er man tydelig på at kommuneplanens samfunnsdel skal inkludere en overordnet vurdering av om klimaendringer vil påvirke langsiktige utfordringer, mål og strategier.

Vi er tilfreds med at Regjeringen følger opp vår tydelige anbefaling om å gi kommunene større ansvar for arbeidet med å forebygge og forhindre skader som knytter seg til klimaendringene. Mange kommuner er i liten grad oppmerksom på hvilke konsekvenser klimaet har i et lokalt perspektiv. Dette leder til skader i milliardklassen og setter mange innbyggere i risikoutsatte områder i en vanskelig situasjon.

Flere ekspertutvalg har pekt på mer nedbør og mer intens nedbør som en av de største utfordringene i forlengelsen av klimaendringene Norge står ovenfor. Fra før vet vi at flom- og overvannsproblematikken allerede er stor i mange norske kommuner. Og selv om vi stiller oss positiv til regjeringens nye forskrift, er vi usikre på om de sterkt voksende utfordringene på dette området lar seg løse gjennom nye reguleringer alene. Vår bekymring henger direkte sammen med at kommunene per i dag bare har et begrenset økonomisk insentiv for å redusere det skadepotensial flom og overvann representerer i møte med innbyggernes og næringslivets verdier. Det er normalt ikke kommunekassen, men ofte skadeforsikringsbransjen og deres kunder, som bærer de største kostnadene når store vannmengder ikke lar seg lede vekk fra bygg og eiendom. Vurdert med utgangspunkt i dette, ber vi regjeringen følge flertallets anbefalinger i NOU 2015:16 om overvann hvor man mener den mest rimelige og samfunnsmessige løsningen er at kommunene får hovedansvaret for skader som skyldes overvann i gatene som renner inn i folks hus og kjellere.

Ved å la mangelfull klimatilpasning få konsekvenser for kommunekassen gis den enkelte kommune et sterkt økonomisk insentiv for å prioritere arbeidet med å forebygge og forhindre skader som skyldes flom og overvann. Dette vil være et riktig og viktig tiltak både for innbyggerne og for samfunnets samlede evne til å overvinne de utfordringer man må forvente kommer i forlengelsen av at klimaet er under sterk endring også her til lands.