Illustrasjonsfoto: Ole Harald Dale

Styrket overvannshåndtering i plan- og bygningsloven

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet har Samfunnsøkonomisk analyse, advokatfirmaet Hjort og Rambøll Water analysert samfunnsøkonomiske og juridiske konsekvenser av utvalgte forslag til endringer i plan- og bygningsloven som ble fremmet i NOU 2015:16, Overvann i byer og tettsteder som problem og ressurs.

Overvann er avrenning fra nedbør og vann fra snøsmelting på overflaten, og dette vannet kan føre til pro-blemer og skader spesielt i tettbygde strøk. Grunnet klimaendringer og fortsatt sentralisering og fortetting er det sannsynlig at disse problemene vil øke over tid. Det er derfor et økende behov for å iverksette tiltak for å redusere de problemer som overvann medfører.

I 2015 leverte Overvannsutvalget sin rapport (NOU 2015:16) hvor det fremmes flere forslag til endringer i relevant lovverk for å legge til rette for en bedre håndtering av overvannet. Det har imidlertid vært behov for en grundigere vurdering av kostnader og nyt-tevirkninger av utvalgets forslag, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet har derfor ønsket å få gjennomført samfunnsøkonomiske og juridiske analyser av utvalgte forslag til endringer i plan- og bygningsloven.

Styrket overvannshåndtering i plan- og bygningsloven (PDF)