– Det er mye positivt, og det er interessant å se at de forslagene næringen foreslo for den forrige regjeringen innen planarbeidet nå kan bli satt ut i live. Jeg tror at det kan ha en svært positiv effekt, sier Daniel Kjørberg Siraj. (Arkivfoto)

Arve Brekkhus

Siraj: Positiv, men understreker viktigheten av gjennomføringskraft

– Førsteinntrykket er at det er mye positivt i forslagene til endringer innen planarbeidet. Men jeg stiller meg spørrende til kommunes utvidede rettigheter til å avvise urealistiske planer. Dessuten er et veldig viktig at kommune følger opp og gis de ressurser som er nødvending for å prioritere planarbeidet, sier visekonsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Siraj, som tar over som konsernsjef etter Martin Mæland i OBOS 1. oktober, sier det ligger flere gode og interessante forslag i de forslåtte endringene i plan- og bygningsloven.

– Det er mye positivt, og det er interessant å se at de forslagene næringen foreslo for den forrige regjeringen innen planarbeidet nå kan bli satt ut i live. Jeg tror at det kan ha en svært positiv effekt, sier Siraj til Byggeindustrien.

Urealistiske planinitiativ
Han er likevel kritisk til en av de foreslåtte endringene, som går på at kommunene ikke skal behøve å bruke tid på urealistiske planinitiativ. Departementet ønsker å åpne for at kommunene skal kunne stanse behandling av et privat planinitiativ allerede i forbindelse med oppstartmøtet, det vil si langt tidligere i planprosessen enn i dag.

– Jeg stiller meg spørrende til dette punktet. Jeg tror i utgangspunktet dette ikke vil ha noen reell effekt på boligbyggingen og at utfordringen med dagens regelverk er overdrevet, sier Siraj.
Han frykter for hvordan dette vil bli om man åpner for å kunne avvise på et tidligere stadium.

– Vi har sett at planer vi har presentert som er fullt ut realiserbare blir vurdert som helt urealistiske av saksbehandlerne. Dette var blant annet tilfelle i arbeidet med Løren i Oslo som vi nå gjør sammen Veidekke. Om dette prosjektet hadde blitt behandlet etter de foreslåtte reglene kunne vi da risikert at planene hadde blitt avvist før de i det hele tatt kom i gang, og det ville selvsagt vært meget uheldig, og byen hadde gått glipp av en stor utbygging, sier Siraj.

Han er skeptisk til denne foreslåtte endringen, og frykter den i stor grad kan bli basert på skjønn av den aktuelle saksbehandler- selv om det skulle være muligheter for å ta saken videre.

– Mange spennende prosjektene er kommet på plass fordi noen har turt å satse skikkelig, og gjerne litt mer enn andre. Politikerne er også ofte mer offensive enn fagetatene. Om slike planer skulle blitt stanset i oppstartsfasen før politisk behandling får vi et problem. Det vil selvsagt bli en vanskelig øvelse å kunne vurdere graden av urealsime rundt om i landet, og vi frykter at dette kan bli pressmiddel for å få utbygger til å godta planmyndighetenes syn, mener Siraj.

Må settes inn ressurser
Han er også helt klar på at de enkelte avdelingene i kommunene som skal arbeide etter et nytt planregime må ha den nødvendige kompetanse og fremdrift.

– Om de forslåtte planene skal lykkes må kommunene følge opp på en god måte. Mange steder har planavdelingen begrensede muligheter. Mange gjør så godt de kan med de ressurser som er til rådighet, men det må nok settes inn ekstra mannskap om man skal klare å følge opp de foreslåtte planene på en god måte, påpeker Siraj.

Ikke minst sikter han da til tidsbruken.

– Det vil ikke gå raskere med et nytt lovverk på plass om ikke kommunene klarer å følge opp. Slik det er i dag kan saker til behandling bli liggende i månedsvis, og det ser selvsagt ikke bra, sier han.

Siraj peker på at ledig kapasitet innen olje- og gassnæringen kan være mulig å omskolere til denne typen oppgaver.

- Dette er oppgaver hvor det trengs høy kompetanse, og som blir viktig for samfunnet å ivareta, sier Siraj.