Professor og leder Bjørn Andersen (til venstre) og administrerende direktør Stein Mjøen i Prosjekt Norge.

Prosjekt Norge positive til dobling av forskningsmidlene i ny NTP

En dobling av satsingen på forskning i Nasjonal Transportplan for 2022 – 2033 er positivt i et samfunnsøkonomisk perspektiv, mener Prosjekt Norge.

Det kommer frem i et innlegg fra Prosjekt Norge til Byggeindustrien. Innlegget er skrevet av professor og leder Bjørn Andersen og administrerende direktør Stein Mjøen i Prosjekt Norge.

Regjeringen vil følge opp strategiprosessen Transport21 og trappe opp satsingen på sektorovergripende forskning og innovasjon. Det settes av en ramme på 120 millioner kroner årlig til dette formålet. Det er en dobling i forhold til den NTP-relaterte forskningsbevilgningen i 2021, skriver regjeringen i en av fredagens pressemeldinger om NTP.

Prosjekt Norge skriver at de ser svært positivt på dette fra et samfunnsøkonomisk perspektiv.

– Det må være et absolutt krav at man tilstreber å bygge mest mulig transportinfrastruktur til best mulig kvalitet for de pengene som bevilges. Dette krever målrettet forskning på hvordan det skal gjennomføres slik at man kommer frem til både optimalt prosjekteierskap og gjennomføring av prosjektene, uttaler Andersen og Mjøen.

– Samtidig har vi erfart over flere år at forskningssøknader som inneholder prosjektprosesser i stedet for tekniske og materielle tema, ikke har nådd frem i særlig grad i prioriteringen hos virkemiddelapparatet. Etter to møter med statsråd Hareide har Prosjekt Norge fått inntrykk av at dette er noe han ønsker å endre på, fordi han ser godt den store samfunnsøkonomiske effekten som dedikert forskning knyttet til NTP vil kunne resultere i. I tillegg ser vi at NTPs fokus på bærekraft og kvalitet i selve porteføljestyringen i seg selv krever dedikert forskning. Dette var også statsråden tydelig på, fordi det skal satses på kontinuerlig forbedring av både påbegynte og nye prosjekter, skriver de videre i meldingen.

Prosjekt Norge skriver i innlegget at de nå vil følge opp degode signalene i NTP-forslaget med det mål å finne gode løsninger slik at forskning skal være med å løfte både kvaliteten og bærekraften i NTPs satsinger fremover.