Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Entreprenørene fornøyde med økt forutsigbarhet i NTP

De første reaksjonene fra entreprenørene er at de er fornøyde med mer forutsigbarhet og mer realisitiske kostnadsanslag i Nasjonal transportplan 2022-2033.

– Når regjeringen i dag foreslår at 1.200 milliarder skal brukes på infrastruktur fram til 2033, er dette selvfølgelig en veldig veldig god dag for oss entreprenører, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Infrastruktur til Byggeindustrien.

Øivind Larsen, konserndirektør i Veidekke Infrastruktur.

– Forutsigbarhet og langsiktighet er viktig, og det kan vi forhåpentligvis få til nå. De store investeringene er jo et knallbra utgangspunkt for den norske anleggsbransjen. Vi må ivareta og utvikle fagkompetansen vår; den skal landet ha glede av lenge etter 2033. For jeg tror vi skal være klar over at de store internasjonale aktørene også får med seg denne store satsingen, så kontraktsstørrelser og konkurransebetingelser blir veldig viktig, legger han til.

I likhet med de andre entreprenørene har også Veidekke lagt merke til at klima og bærekraft ser ut til å få en mye større plass, og mener at det er på tide.

I tillegg til egen forutsigbarhet, liker også Veidekke regjeringens tanker om likere rammebetingelser for de store offentlige byggherrene.

– Vi ser jo at det er flere som er opptatt av om det er Bane NOR, Nye Veier eller Statens vegvesen som blir byggherre, og regjeringen gjør jo noen nye grep her. Jeg tror de er på tide at regjeringen ser på om Bane NOR og Statens vegvesen bør få samme forutsigbarhet og rammebetingelser som Nye Veier har. For oss er det også viktig at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse hos byggherrene og at vi får til godt samspill om samfunnsnyttige og bærekraftige prosjekter, sier Larsen.

Entreprenøren er også fornøyd med myndighetenes vilje til å ta igjen etterslepet på vedlikehold av fylkesveinettet, men påpeker at nedgangen i asfaltvolum i 2020 var et skritt i feil retning.

– Alt i alt er dette en svært god dag for oss, tror jammen jeg skal unne meg en lettøl til maten i dag, avslutter Larsen.

 Ambisiøs NTP

– Vi er veldig positive til NTP, som skaper forutsigbarhet innen både vei og bane, både i distriktene og byene. Som bransje gir det oss forutsigbarhet til å bygge kompetanse, og skaper fremtidstro for barn og unge til å velge en yrkesvei som gjør at de aktivt kan bidra til å bygge landet videre, sier konsernsjef i AF Gruppen Amund Tøftum til Byggeindustrien.

Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Han kaller NTP for ambisiøs, og påpeker at den forhåpentligvis er realistisk.

– Forsiden av NTP er beskrivende, og understreker at klima- og miljø har en mer sentral plass i kommende NTP enn tidligere perioder. Det er et veldig interessant grep at barn og unge har fått sitt eget kapittel i transportplanen, hvor barna selv har vært med på å påvirke innholdet. Det har gitt en ny vri på hvordan vi kan realisere en enklere reisehverdag for folk flest og økt konkurranseevne for næringslivet, kombinert med at vi bidra til å oppfylle klima- og miljømålene. Det er naturlig at den oppvoksende generasjon kan gi sine innspill til morgendagens samferdselsløsninger, og vi berømmer myndighetene for dette grepet, sier AF-sjefen.

Ny teknologi

Entreprenøren berømmer også regjeringens nysgjerrighet på utvikling og bruk av ny teknologi.

– Vi observerer at Regjeringen tar utgangspunkt i utfordringer, og ikke binder seg til konkrete løsninger og prosjekter mot slutten av perioden. Samtidig inkluderer planen tydeligere prioriteringer av konkrete prosjekter tidlig i perioden enn inneværende plan, noe som kan gi større forutsigbarhet for hvilke prosjekter som faktisk blir gjennomført innen hvilke frister. Det er færre store prosjekter enn tidligere, og tilsynelatende en balansert miks mellom sektorer og geografier, poengterer Tøftum.

Han understreker også at de er glade for at det er bred politisk enighet om betydningen av å bygge gode samferdsels- og infrastrukturløsninger i Norge.  Tøftum kaller NTP  et godt prioriterings- og planleggingsverktøy for å sikre bedre og mer langsiktig bygging av effektive samferdselsløsninger.

– Statsråden understreket at det er krevende å bygge veier og jernbaner i Norge, og vi håper at den enorme kompetansen som finnes hos norske entreprenører blir utnyttet i de entreprisene som blir utlyst, sier AF-sjefen.

– Vi er glade for at det settes tydelige krav til HMS, miljø, og håper på tidlig involvering mellom entreprenører og byggherrer slik at tilgjengelig kompetanse på å gjennomføre store prosjekter blir utnyttet for å sikre at prosjektene blir gjennomført med god forutsigbarhet og høy kvalitet. Videre er vi positive til at det skal bygges videre for å nå nullvisjonen for trafikksikkerhet og bidra til å oppfylle effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem, legger Tøftum til.

Gjennomarbeidede kontrakter

Også NCC liker innholdet i NTP.

– NTP virker å ha en god andel av komplekse prosjekter med kostnadsoverslag som fremstår å være mer gjennomarbeidet enn tidligere. Det mener vi er bra, sier divisjonsdirektør Per Jonsson i NCC Infrastructure Norge.

Per Jonsson, Divisjonsdirektør NCC Infrastructure Norge. Foto: NCC

– Komplekse prosjekter med riktig størrelse betyr at næringen kan bidra til å bygge og utvikle lokal kompetanse, og bygge viktig fagkompetanse i Norge. Gode og mer realistiske kostnadsoverslag mener vi er en god bidragsyter til et lavt fremtidig konfliktnivå i prosjektene, legger han til.

I forkant av fremleggelsen hadde flere entreprenører etterspurt nettopp forutsigbarhet.

– I kommende NTP-periode etterspør vi høyere grad av forutsigbarhet, både med hensyn til når prosjektene faktisk legges ut i markedet og høy forutsigbarhet omkring når entreprenør velges og prosjektet settes i gang. Det vil gjøre ressursplanleggingen enklere for utførende entreprenør. Redusert adhoc-jobbing i anbudsprosesser vil gi byggherren og samfunnet riktigere og mer optimal pris, sier Jonsson.

– Når prosjektene legges ut i markedet, mener vi det samfunnsøkonomisk vil være mest fordelaktig at kompleksiteten i prosjektet avgjør kontraktsform og størrelse. Videre må risikoen plasseres på den parten i prosjektet som har mulighet til å håndtere den. Det er ikke samfunnsøkonomisk riktig at noen skal prise risikofaktorer de ikke selv kan ha kontroll på eller i liten grad kan påvirke, legger han til.

Et annet tegn i tiden er at bærekraftige løsninger står i fokus. NCC mener det er viktig å etterspørre konkrete løsninger og honorere bærekraftige løsninger kan prosjektene i NTP.

– Det virkelig bidra til det grønne skiftet, og en kompetent norsk byggenæring får utnyttet sin fulle kapasitet, sier NCC-direktøren.