Den 1,7 kilometer lange Gran tunnelen ble et halvt år forsinket, og var  en av mange konfliktelementer under byggingen av ny riksvei mellom Gran grense og Jaren på hadeland i Innlandet.  Foto: Truls Tunmo.

NCC om 306 millioners forliket: - Omtrent som forventet, men tvisten burde vært løst i prosjektet

– Selv om forutsetningene i prosjektet ble endret underveis, så var ikke de sakene som kom til behandling vanskeligere og mer komplisert enn at de burde vært løst fortløpende dersom partene hadde hatt en konstruktiv dialog og vist vilje i prosjektet. Ingen av partene kan si seg fornøyde med at det er brukt tre år, store kostnader og mye ressurser på å komme til enighet.

Det sier Knut Liavaag, NCCs forhandlingsleder i rettsmeklingen om veiprosjektet riksvei 4 Gran grense – Jaren.

Forlik

Tirsdag sendte Gjøvik tingrett ut en melding om at Staten har inngått rettsforlik med NCC i rettstvisten om riksvei 4 prosjektet. Rettsforliket innebærer at Staten utbetaler nesten 306 millioner kroner til NCC, hvorav forsinkelsesrenter utgjør drøye 78 millioner kroner. NCCs krav var i utgangspunktet på nesten 800 millioner kroner.

Rettsmekling

Under den 16 uker lange rettsmeklingen har partene behandlet mer enn 350 selvstendige krav og motkrav. Partene var gjennom til sammen 31 meklingsmøter før de denne uken kom til enighet om et forlik.

– Når man snakker om rettsmekling, så innebærer det at partene er nødt til å gi å ta noe for å komme til enighet. Samlet sett kan begge parter si seg både fornøyd og misfornøyd med utfallet av forliket, men vi er enige om at vi ikke skal kommentere enkeltsaker fra meklingen. For NCC sin del var utfallet etter meklingen omtrent som forventet, sier Liavaag.

Viktige medmeklere

Han berømmer sivilingeniør Anders Beitnes og dr.ing. Ole Arnfinn Opsahl, som har bistått partene under rettsmeklingen.

– Jeg tror ikke partene hadde klart å komme til enighet uten at vi hadde hatt hjelp av Beitnes og Opsahl. De bidro helt klart positivt til å finne konstruktive løsninger, og de fikk partene til å endre tidligere fastlåste standpunkter. Det ble også utvist vilje fra begge parter til å finne en løsning slik at man kunne sette en sluttstrek for prosjektet uten å måtte sitte ett år i Gjøvik tingrett, sier Liavaag.

God atmosfære

– Når skjønte dere at meklingene kunne komme i mål?

– Partene var klare på at vi ikke var enige før vi var enige om alt. Det kunne med andre ord også strandet den siste dagen. Når det er sagt var atmosfæren i meklingen såpass god at vi fikk en følelse av at vi ville komme i mål, sier Liavaag.

Kom skjevt ut

Han mener lærdommen av konflikten mellom Statens vegvesen og NCC bør være at det må gjøres tidligere grep hvis tillitten mellom partene blir satt på prøve, og prosjektet kommer skjevt ut slik det gjorde da byggingen av ny firefelts riksvei 4 mellom Jaren og Gran grense startet opp høsten 2013.

– Prosjektet fikk en skjev start grunnet blant annet utfordringer med manglende grunnerverv. Da mistet partene den positive dialogen i prosjektet og det må både Statens vegvesen og NCC ta sin del av ansvaret for. Dette må partene ta lærdom av, men vi unngikk i det minste ett år i Gjøvik tingrett, fastslår Liavaag.

Statens vegvesen fornøyd

Statens vegvesen uttrykker også tilfredshet med at partene kom frem til et forlik.

– Vi er fornøyde med å komme til enighet i en langvarig konflikt, kommenterer utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik I Statens vegvesen.

Milliardprosjekt

Entreprisen riksvei 4 Gran Grense - Jaren, bestod av 9,3 kilometer firefeltsvei med midtdeler inkludert Grantunnelen på 1,7 kilometer. I tillegg kom ti kilometer lokalveier, 1,4 kilometer gang- og sykkelveier og 18 konstruksjoner.

Da NCC fikk oppdraget sommeren 2013, hadde kontrakten med Statens vegvesen en verdi på 1,116 milliarder kroner eksklusive moms.

I desember 2016 åpnet den nye firefeltsveien, minus Grantunnelen, som ble kraftig forsinket i prosjektet og åpnet først et halvår etter resten av veistrekningen.