Giganttvisten mellom Statens vegvsen og NCC etter riksvei 4 prosjektet mellom Gran grense og Jaren, ble løst før saken kom til retten.

Staten og NCC løste giganttvist - entreprenøren får 306 millioner kroner

Staten har inngått rettsforlik med NCC i rettstvisten om riksvei 4 Gran grense - Jaren. Den langvarige konflikten mellom Statens vegvsen og NCC ble dermed løst før saken gikk til retten.

Rettsforliket innebærer at Staten utbetaler NCC  305.920.000 kroner, hvorav forsinkelsesrenter utgjør drøye 78 millioner kroner. Rettsforliket er betinget av at Stortinget gir tilstrekkelig tilleggsbevilgning, opplyser Gjøvik tingrett i en pressemelding.

Etter det Gjøvik tingrett kjenner til er det ikke tidligere gjennomført en så omfattende rettsmekling i Norge. 

- Det at partene lykkes med å løse rettstvisten gjennom mekling medfører en betydelig ressursbesparelse for Gjøvik tingrett og høyere rettsinstanser, står det i meldingen.

Ved stevning datert 12. september 2018 reiste NCC søksmål mot Staten. NCCs krav utgjorde 786.559.610 kroner eksklusive merverdiavgift. I tillegg ble det krevd forsinkelsesrenter. Ved tilsvar datert 31. mai. 2019 bestred Staten kravene fra NCC og fremmet samtidig tre motkrav med 47.682.855 millioner kroner eksklusive merverdiavgift, opplyser Gjøvik tingrett.

Søksmålet omfattet mer enn 350 selvstendige krav og motkrav. Stevning, tilsvar og senere prosesskrifter var ledsaget av til sammen cirka 1.300 bilag. Hovedforhandlingen ble berammet til 52 med oppstart 7. september.

Under saksforberedelsen aksepterte partene rettsmekling. Gjøvik tingrett etablerte et rettsmeklingsteam bestående av tingrettsdommer Knut Ivar Paalsrud (Gjøvik), sivilingeniør Anders Beitnes (Trondheim) og dr.ing. Ole Arnfinn Opsahl (Flå).

Meklingen ble gjennomført i perioden 11. februar 2020 til 2. juni 2020. Det ble i alt gjennomført 3l meklingsmøter, hvorav de fleste digitalt på grunn av koronakrisen. I rettsmeklingsmøte 2. juni 2020 inngikk partene rettsforlik, står det i meldingen fra Gjøvik tingrett.

Entreprisen Rv 4 Gran Grense - Jaren bestod av cirka 9,3 kilometer firefeltsvei med midtdeler inkludert Grantunnelen på cikra 1,7 kilometer. I tillegg kom cirka ti kilometer lokalveier, cirka 1,4 kilometer gang- og sykkelveier og 18 konstruksjoner.

NCC og Statens vegvesen inngikk en kontrakt i riksvei 4 prosjektet på drøye 1,1 milliarder kroner i august 2013.