Kommunen ønsker blant annet ny gatestruktur med mer torg på Skøyen. Illustrasjon: Norconsult / Oslo kommune

Disse endringene foreslår Plan- og bygningsetaten for Skøyen

Mandag 1. februar la Plan- og bygningsetaten i Oslo ut sine endringer til forslaget til områderegulering for Skøyen på begrenset høring.

Endringene er i hovedsak knyttet til det historiske industriområdet på Thune og trasé til Fornebubanen, skriver Plan- og bygningsetaten (PBE) i en pressemelding om endringsforslagene.

Tidligere i år kunne Byggeindustrien skrive om høringsrunden og spesielt om den foreslåtte trikketraseen, som kan koste over én milliard kroner.

Ved siste høring av planforslaget vinteren 2020 kom det nærmere 200 bemerkninger og innspill til planen.

– En nøye gjennomgang av alle uttalelser fra den siste høringen gjør at vi anbefaler noen endringer i planen, og det er disse endringene vi nå legger ut på en begrenset høring, sier fungerende avdelingsdirektør for byutvikling, Harald Øvland, i pressemeldingen fra PBE.

En begrenset høring betyr at det kun er endringene i forslaget som er på høring. Øvrig innhold i planen opprettholdes i samsvar med tidligere planforslag, heter det i meldingen.

Høringen varer i tre uker, fra første til 22. februar 2021.

Hele saken er å finne på Oslo kommunes nettsider.

Sentrale endringer er at planforslaget åpner opp for mulig påbygg på to eksisterende bygninger og et større nybygg ved Thune. Dette er områder som kommunen anser har mindre bevaringsverdi enn resten av den historiske industribebyggelsen i området. Thune foreslås delt inn i to delområder, en vestlig og en østlig del, med kun mindre endringer i bebyggelsen i vest, og større spillerom i øst

Kommunen har også tilpasset planen til mulig ny trasé for Fornebubanen. Bakgrunnen er at Fornebubanen har hatt behov for å revurdere løsningen gjennom Skøyen.

Dette er de viktigste utviklingsprinsippene i planen, ifølge PBE:

 • Økt tetthet i de sentrale områdene rundt kollektivknutepunktet.
 • Kollektivknutepunktet og strøksfunksjonen styrkes ved en samlokalisering av tog, buss, T-bane og trikk ved å flytte trikketraséen til Hoffsveien og stasjonsområdet.
 • Flere sentrale boliger, bredere tilbud og publikumsrettede funksjoner bygger opp om Skøyen som en levende by med folkeliv hele døgnet og året.
 • Attraktive offentlige byrom, møteplasser og parker.
 • Havnepromenade langs sjøen og styrkede grønne forbindelser langs elvene.
 • Skøyen skal knyttes med fjorden, både langs en ny allmenning og langs Hoffselva.
 • Båtopplaget flyttes til andre områder i Oslofjorden, og arealene innerst i Bestumkilen får en bymessig utvikling.
 • Myke trafikanter skal bli prioritert ved å legge til rette for alle typer syklister og gående.
 • Parkeringstilbudet skal bli betraktelig redusert.
 • Kollektivtilbudet skal bli styrket ved etablering av Fornebubanen.
 • Stedsidentitet og historisk forankring skal sikres ved vern av industribebyggelse og utvalgte boliger.