Slik ser området rundt Skøyen stasjon ut i dag. Foto: Google Earth

Klart for ny høringsrunde på Skøyen: Nytt trikkespor kan koste mer enn én milliard kroner, og foreslås mot Ruters anbefaling

Områdeplanen for Skøyen i Oslo legges ut på begrenset høring 1. februar. Som en del av planen foreslår Oslo kommune blant annet å flytte trikketraseen på Skøyen til Hoffsveien. Omleggingen estimeres til å koste mer enn én milliard kroner, selv om kollektivtransportselskapet Ruter mener det er en dårligere løsning enn å la traseen være.

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune jobber nå iherdig med å gjøre alt klart til begrenset høringsrunde for områderegulering for Skøyen. Områdeplanen baserer seg på et planprogram fra 2014, og man har siden den gang gjort flere endringer og tatt flere kamper. Siste forslag fra kommunen kom i november 2019, og nå legges nytt forslag ut til en begrenset høringsrunde.

Baseres på omlegging

Plan- og bygningsetaten (PBE) bekrefter overfor Byggeindustrien at den nye trikketraseen fremdeles er en del av forslaget som nå skal ute på begrenset høring.

– I det forslaget som kommer nå, foreslår vi ikke å endre det vi har kommet med tidligere når det gjelder trikketraseen på Skøyen. Traseen er der for å få en best mulig helhetsløsning i områdereguleringen. Den er viktig blant annet for tilretteleggingen av sykkelforbindelse øst-vest og parkarealer. De byplangrepene som foreslås, er basert på at trikken legges om, sier Rolf Rolid i PBE.

Når områdereguleringen nå legges ut på begrenset høring, forventer han at trikketraseen blir en av tre hovedtema for innspill, sammen med Thune-området, samt makshøyde på byggene. Men både høyder og trikketrasé har vært på høring tidligere. Det som nå legges ut er en begrenset høring om endringene som følge av høringsinnspill som er kommet inn i tidligere runder.

Foreslått trikketrasé hentet fra områdeplanens hovedalternativ fra 2019. Utheving i rødt gjort av Byggeindustrien. Illustrasjon: PBE

Milliardkostnad

En beregning gjort av Rambøll som en del av analysearbeidet Storebrand Asset Management har bestilt i forbindelse med utbyggingsplanene for Hoffsveien 1 A til E, konkluderer med en prislapp på omtrent én milliard kroner for 900 meter nytt trikkespor på Skøyen.

Utbyggerens planer for eiendommen i Hoffsveien fordrer at trikketraseen ikke legges om. Rolf Rolid reagerer ikke på tallet.

– Det er dyrt å bygge trikk, og jeg ser ikke noen grunn til å reise tvil om de beregningene som er gjort, uten at jeg vet hva som ligger bak, kommenterer han.

Det er Roy Båtstrand Johansen i Rambøll som har knust tallene for den foreslåtte trikkelinjen mellom Thune og Hoff trikkestopp.

– Estimatet gjelder kun det bygningstekniske knyttet til fundamentering, og vi har ikke sett på tilpasninger til eksisterende infrastruktur. Rambøll har vært rådgivere for flere bygg i dette området, og vi kjenner godt utfordringene på Skøyen. Det er mellom 25 og 50 meter ned til berg langs Hoffsveien, og det er strenge krav til fundamentering av trikkespor. Fundamenteringsarbeidet alene får da en forventet prislapp på rundt 600 millioner rammekostnad, sier Johansen til Byggeindustrien.

I tillegg kommer grunnervervskostnader og kostnader knyttet til infrastruktur i grunnen.

Ikke anbefalt

Plan- og bygningsetaten har siden planforslaget sist var på offentlig ettersyn ved årsskiftet 2019/2020 fått inn mer enn 200 innspill og kommentarer fra berørte parter.

Kollektivtransportselskapet Ruter, som er de som faktisk bruker trikketraseen, skrev i sitt høringssvar da områdeplanen ble lagt ut sist, at de ønsker å beholde dagens trasé. Ruter viser også til dette høringssvaret i forkant av ny høringsrunde på Skøyen.

I svaret fra januar 2020 understreker Ruter at forutsetningen for å flytte trikketraseen til Hoffsveien var basert på et ønske om å treffe bedre på Skøyen knutepunkt og ny T-banestasjon, men også av rasjonaliteten i å legge om trikken som en følge av Fornebubanens anleggsarbeider der Hoffsveien, vest for Skøyen stasjon, likevel ville graves opp som følge av T-banens traséføring. Med planene for Skøyen T-banestasjon endret, er forutsetningene noen helt andre, skriver Ruter.

Kollektivtransportselskapet advarer også om å bygge seg til nye kollektivproblemer på Skøyen.

«Erfaringer tilsier at det kan bli vanskelig å redusere biltrafikken som ønsket, og dette vil føre til dårligere framkommelighet for kollektivtrafikken. I verste fall kan en da bygge seg tilbake til mange av de utfordringer en hadde før trikken ble flyttet fra Hoffsveien rundt 1980. Planforslaget kan dermed samlet sett gi dårligere fremkommelighet for kollektivtrafikken», heter det i innsigelsen fra 2020.

Omlegging av trikketraseen er også øverst på en liste av tiltak som Ruter anbefaler ikke videreført i rapporten «Videreutvikling av trikkenettet i Oslo» fra mai i fjor.

Frykter blokkeringer

Seksjonsleder for planforvaltning i Transport Øst i Statens Vegvesen, Ellen Marie Foslie, var med og skrev Vegvesenets innsigelse til revidert planforslaget som kom i november 2019. Den gang kritiserte veibyggeren Oslo kommune blant annet for manglende samarbeid, og stilte seg sterkt kritisk til foreslått omregulering av statlige veier og rundkjøringer på Skøyen til torgareal.

Vegvesenet har tidligere levert innsigelser til planene fra 2017 og 2018.

«Statens vegvesen kan ikke akseptere planforslagets trafikkløsning, da den vil gi tilbakeblokkering ut på E18 og føre til store forsinkelser for buss», konkluderte Vegvesenet, og fryktet at kommunens foreslåtte grep på Skøyen ville utgjøre trusler for både fremkommelighet og trafikksikkerhet.

– Det har vært en krevende prosess, men vi har hatt dialog med kommunen siden det siste forslaget. De har blant annet akseptert at det ikke er mulig å legge E18 i tunnel under Skøyen, og det var vår første og største innsigelse. Men om alle de sakene som vi var uenige om i 2019 er løst, det er jeg vel i tvil om, sier Foslie til Byggeindustrien.

Foslie påpeker at den planlagte ombyggingen av rundkjøring i Drammensveien, samt omleggingen av trikketraseen gjelder kommunal vei, men advarer om at planene kan gjøre fremkommeligheten i området vanskelig, ikke minst for buss.

– Trafikkanalysene som er laget i planen, viser at dette ikke er uproblematisk. Å flytte trikketraseen til Hoffsveien og fjerne rundkjøringen der, kan skape blokkeringer som strekker seg inn på det veinettet som er vårt ansvar, sier hun.

Foslie understreker at det i tillegg er svært viktig at det sikres byggegrenser langs E18 som gir utviklingsmulighet blant annet for kollektivfelt på ramper og ikke minst planskilt ankomst for sykkelruten langs E18.

– Dette er Norges mest trafikkerte hovedsykkelrute, og vi kan ikke tillate kryssende vei ut mot Sjølystområdet. Jeg forventer at dette også kan bli et krevende punkt i planen til kommunen, sier Foslie.

I tillegg til spørsmål rundt vei- og trikkeløsninger, er det svært mye som må avklares rundt områdeplanen for Skøyen når man på nytt går i gang med en høringsrunde.

– Innspill fra aktører som Ruter og Statens vegvesen er viktige, men Plan- og bygningsetaten er en samordningsetat, og hensyn må veies, kommenterer Rolf Rolid.

Byggeindustrien vil følge opp saken om Områdeplan for Skøyen når flere detaljer gjøres kjent.