I brevet som gikk fra Bane NOR til OHL 18. mars i år, kommer det frem at det er 263 dokumenter med dokumentasjon fra entreprenøren som har status som "ikke akseptert" av byggherren. Fotomontasje: Rune Sørlie

Bane NOR beskylder Follobane-entreprenør for kontraktsbrudd

263 dokumenter med dokumentasjon fra Obrascón Huarte Lain har status som «ikke akseptert» av Bane NOR på delprosjekt Ski. I et brev beskyldes den spanske Follobane-entreprenøren for kontraktsbrudd av byggherren.

Delprosjekt Ski

Follobaneprosjektets delprosjekt på Ski omfatter arbeid på den 1,5 km lange dagstrekningen mellom Langhus og Ski og bygging av nye Ski stasjon.

På dagstrekningen nord for Ski oppgraderes den eksisterende Østfoldbanen og det bygges tunnelportaler, forbindelsesspor øst og vest, beredskapsplasser, støyskjermer m.m.

På nye Ski stasjon blir sporområdet utvidet til seks spor og det bygges en ny og større Nordbyveien bro

Det er det spanske selskapet Obrascón Huarte Lain S.A. som utfører arbeidene med denne delen av Follobaneprosjektet, på oppdrag fra Bane NOR som er byggherre. Kontraktsverdien er på 2,5 milliarder.

Byggeindustrien har tidligere skrevet at det er uenigheter mellom OHL og Bane NOR på delprosjekt Ski og at grunnforholdene har skapt store problemer for fremdriften.

Nylig varslet det statlige jernbaneforetaket for andre gang på ett år at bruken av vestre del av Ski stasjon må skyves ett år ut i tid på grunn av forsinkelser på prosjektet.

Stasjonen, som etter planen skulle vært tatt i bruk i 2018, kan tidligst tas i bruk august 2020.

Tidsfrist oversteget med nesten 800 dager

Byggeindustrien har fått innsyn i et brev fra Bane NOR som bekrefter at det er harde fronter i delprosjektet til 2,3 milliarder kroner.

I brevet fra Follobane-ledelsen til OHLs prosjektledelse heter det at den spanske entreprenøren ikke har overholdt fristen på 15 arbeidsdager med å sende inn oppdatert dokumentasjon etter ny revisjon, og at dette regnes som et klart kontraktsbrudd som entreprenøren selv må bære ansvar og risiko for. De skriver at entreprenøren derfor må handle i tråd med kontrakten.

Byggeindustrien har grunn til å tro at tidsfristen i noen tilfeller er oversteget med nesten 800 dager.

I brevet fra Bane NOR kommer det frem at det per 18. mars forelå 263 dokumenter for dokumentasjon på arbeider i delprosjekt Ski som har status som «not accepted» av Bane NOR.

– I brevet påpeker Bane NOR at det er en del dokumenter der tidsfristen ikke er overholdt og at dette ikke er i tråd med kontraktbestemmelsene. Vi har derfor anmodet entreprenøren om å overholde kontraktbestemmelsene på dette punktet, skriver informasjonsrådgiver i delprosjekt Ski, Jacob Kielland Haug i en e-post til Byggeindustrien.

Får jernbaneanlegget som er bestilt

Etter det Byggeindustrien erfarer er dokumentasjonen som står som «ikke akseptert» knyttet til detaljprosjekteringsfasen som skal forelegges og godkjennes av Bane NOR.

Byggeindustrien har derfor spurt Bane NOR dersom det finnes en oversikt over det som er bygget og om det er bygget i tråd med prosjekteringen som er innsendt. 

– Vi har oversikt over de utestående sakene som det er referert til i brevet gjennom dokumentbehandlingssystemet. I tillegg til dette følger Bane NOR daglig opp entreprenørens arbeid på prosjektering- og byggesiden, blant annet gjennom møter med entreprenøren og befaringer ute i anleggsområdet. Bane NOR har også ferdigstillingssystemer for å kontrollere at vi får det jernbaneanlegget som vi har bestilt, skriver Haug i e-posten.

– Men betyr dette i praksis at det er bygget en rekke løsninger som ikke er akseptert av Bane NOR?

– Som nevnt godkjenner Bane NOR ikke disse dokumentene. Vi gjennomgår og kommenterer dokumentasjonen der vi finner dette nødvendig. Det er vanlig i byggeprosjekter at det er saker som avklares mellom partene underveis, skriver Jacob Kielland Haug.

Han legger til at det ikke er unormalt mange slike saker i dette tilfellet.

– Sett ut fra størrelsen på Follobaneprosjektet og delprosjekt Ski og det totale antallet dokumenter, er det her snakk om en liten andel, men vi jobber naturligvis for å redusere dette antallet, skriver Haug.

– Betyr det at det er like mange dokumenter som står som «not accepted» på de andre delkontraktene eller peker denne seg ut?

– Antallet er innenfor normalen i slike prosjekter, svarer Haug.

Overfor Byggeindustrien avviser også Bane NOR at kontraktsbruddene er av en sånn karakter at det kan være aktuelt å heve kontrakten med spanjolene.

OHLs prosjektdirektør i Norge, Jeronimo Gutierrez De Rave Aguera, ønsker ikke å kommentere saken og viser til at dette er en kontraktsdiskusjon mellom entreprenøren og Bane NOR.

Spuntvegg forskjøv seg med 20 centimeter

Kontraktskrangelen er ikke de eneste utfordringene Bane NOR og OHL har på Ski.

Torsdag kunne Østlandets Blad melde at spuntveggen langs skinnegangen på vei inn mot Ski stasjon forskjøv seg med 20 centimeter for halvannet år siden.

Telenor-bygget i Ski ligger like ved spuntveggen, og deler av dette bygget er påført skader på grunn av bevegelsene.

– Det var bevegelse i spunten for halvannet år siden i Ski-morenen nedenfor Telenorbygget. Entreprenøren utførte da sikkerhetstiltak og etter dette har spunten stått i ro. Det er også utført, og pågår, etterarbeid med spunten for å forsterke denne. Det er viktig å understreke at det ikke er fare for sikkerheten for omgivelsene i dette området, at det ikke er uvanlig med en viss bevegelse på spunt i byggeprosjekter, og at spunt- og massebevegelser overvåkes kontinuerlig, opplyste Jacob Kielland Haug i Bane NOR til Østlandets Blad.