Illustrasjonsfoto: Trond Joelson

VAV har varslet OSSA om heving av Bekkelags-kontrakten

Møtereferat og korrespondanse mellom Obras Subterráneas (OSSA) og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, som Byggeindustrien har fått tilgang til, vitner om at byggherren har varslet entreprenøren om heving av kontrakten på fjellentreprisen ved utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg. OSSA bekrefter at de har fått brev om dette.

Bekkelaget renseanlegg

Byggeindustrien har den siste tiden hatt fokus på prosessen rundt tildelingen av og tidsbruken på den store fjellentreprisen på utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg. Selve utvidelsen refereres på prosjektets egne sider som Oslo største miljøprosjekt. Jobben til i underkant av en halv milliard kroner ble tildelt spanske Obras Subterráneas (OSSA) etter forhandlinger i 2014.

Like etter at det ble kjent at OSSA hadde blitt tildelt kontrakten, tok den andre entreprenøren – Veidekke – ut en midlertidig forføyning. Denne ble trukket like før den skulle opp i Oslo byfogdembete, og den norske entreprenøren begrunnet dette med at det er ressurskrevende å føre slike saker.

I evalueringen av oppdragsforståelse ga de ansvarlige i VAV i Oslo både OSSA og Veidekke full pott, på tross av store forskjeller i tilbudene.

Det har lenge vært på det rene at OSSA har vært forsinket med fremdriften på prosjektet. Byggeindustrien har beregnet at denne forsinkelsen er på fire til fem måneder i forhold til fremdriftsplanen som lå til grunn for at spanjolene vant kontrakten. OSSA mener selv at forsinkelsene de er skyld i er på under en måned.

I en e-post fra OSSA datert 18. mai kommenterer den spanske entreprenøren et referat fra et særmøte om fremdrift 12. mai. De skriver:

«Generelt mener OSSA at møtereferatet igjen er skjevt fremstilt, og at det ikke er representativt for det syn OSSA ga til kjenne. Møtereferatet bærer fortsatt preg av å være en posisjonering fra VAVs side i forhold til varslet hevning».

– Medfører det riktighet at det er varslet heving av kontakten?

– Vi kan bekrefte å ha mottatt brev fra byggherren. Vi kommer til å svare innen fristen, sier assisterende finansdirektør i OSSA Norge, Jens Johan Næsgaard i en e-post til Byggeindustrien.
Byggeindustrien har forelagt opplysningene for VAV, men de vil verken bekrefte eller avkrefte at de har varslet OSSA om heving av kontrakten.

– Vi registrerer at Byggeindustrien sitter på prosjektintern informasjon, blant annet møtereferater og korrespondanse mellom VAV og OSSA. Fjellentreprisen i prosjektet UBRA er betydelig forsinket og VAV er ikke fornøyd med fremdriften. Dette ser vi alvorlig på. Utover dette kan vi dessverre ikke gi ytterlige kommentarer på grunn av prosessen mellom VAV og OSSA, skriver nåværende prosjektleder for utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg i VAV, Jan Kopperstad, i en e-post til Byggeindustrien.

Uenig om fremdrift
Byggeindustrien har også fått tilgang til referatet fra et byggemøte 29. april, som viser store uenigheter på flere punkter. Blant annet fremdrift:

«VAV utrykker fortsatt alvorlig bekymring i forhold til lav fremdrift. VAV har oppfatter at det i OSSAs planer er et gap mellom planlagt fremdrift i siste aksjonsplan og planen som ble fremlagt hvor innskrenket sprengningsvindu er hensyntatt. På spørsmål fra VAV svarer OSSA at det ikke foreligger noen forhold relatert til fristforlengelse hvor VAV anses å ha ansvar, ut over det som hittil er varslet i EA’er. OSSA opplyser at de gjennom sin tiltaksplan og ved å få tilbake opprinnelig sprengningsvindu skal nå det produksjonsnivået som ligger i kontrakten.

VAV registrerer at inndriften fortsatt er lav, og OSSA selv er enig i dette.OSSA mener at bedre fungerende borerigger samt tilgang til opprinnelig sprengningsvindu vil øke inndriften. OSSA mener ellers at opplasting og utkjøring til deponier tar for lang tid. Dette kan forbedres ved å ha to ulike lag for denne aktiviteten på de to stuffene som er i drift nå. OSSA jobber nå med forbedring, og vurderer å transportere fra stuff til mellomlageret selv.

For øvrig mener OSSA at framdriften i T090 er bra, og at det hittil har vært en del problemer med å nå prosjektert høyde i Hall 0. OSSA mener at Hall 0 ikke ligger på kritisk linje for prosjektet. VAV er helt uenig i dette, og minner om at OSSA har fått tildelt kontrakten basert blant annet på de forskjellige anleggsdelenes rekkefølge og tid. Dette kan ikke fravikes uten samtykke fra VAV.»

Beskylder VAV for beslutningsvegring

Tidligere har VAV opplyst til Byggeindustrien at kommunikasjonen på prosjektet har vært god, men dokumentene og møtereferatene tyder på noe annet.

Det spanske selskapet gir i sine kommentarer til VAV fra referatet - fra særmøtet om fremdrift 12. mai - den kommunale byggherren en del av skylden for flere forhold: «for eksempel begrenset sprengningsvindu, men nekter å ta konsekvensen av dette. VAV erkjenner at OSSA har krav på noe tid, men nekter å gi sitt syn på hvor mye tid VAV mener OSSA har krav på. Da misligholder VAV sin plikt som byggherre til å klargjøre en omstridt situasjon, og resultatet er at uklarhetene vedrørende tidsfrister vedvarer, og vanskeliggjør OSSAs planleggingsarbeid».

«OSSA mener det er tilsvarende vanskelig å leve med en situasjon hvor byggherrens beslutningsvegring medfører betydelig usikkerhet om videre fremdriftsplaner. VAV’s henvisning til foreldede planer fremstår som meningsløse når det ikke tas hensyn til fremsatte krav om tid », skriver de.

31.755 kubikkmeter

I referatet kommer det også frem hvor langt OSSA har kommet. Den spanske entreprenøren sier at det er tatt ut cirka 31.755 kubikkmeter fast fjell. Dette er altså status 29. april, og dette tallet underbygger de tallene Byggeindustrien tidligere har omtalt – som er stipulert utfra til den siste statusoppdateringen på prosjektets hjemmeside 9. april.
I et åpent brev til Byggeindustrien tok OSSA avstand fra tallet Byggeindustrien hadde regnet seg frem til, og sa at de var mindre enn en måned etter planlagt fremdrift. Dette stemmer dårlig med planen for masseflytting som var den del av tilbudet de vant med. Justert for sen igangsettelse tyder det dermed på at forsinkelsene på prosjektet er et sted mellom fire og fem måneder.
I brevet til Byggeindustrien – som er lagt ut i sin helhet på bygg.no skriver OSSA: «Et minstemål i slike saker er at de opplysningene som presenteres som fakta er riktige. Dette er ikke tilfelle når det gjelder sakene om Bekkelaget og OSSA. Det er blant annet ikke riktig at OSSA er fem måneders forsinket med arbeidet på Bekkelaget i forhold til kontrakten slik Byggindustrien skriver. Hadde Byggindustrien tatt seg bry med å sjekke fakta, kunne dere lett funnet ut at forsinkelsene er på under en måned, og at den forsinkelsen vil bli forsøkt tatt inn igjen i løpet av kort tid».

- Hvor store forsinkelser er det reelt pr nå?

- Vi bekrefter at forsinkelsene som OSSA er ansvarlig for er på under en måned, slik vi skrev i brevet med dato 13. 05. 2015. Hvis VAV hevder noe annet, så er vi dypt uenige. Som tidligere sagt, så er vi under en måned forsinket på Bekkelaget, og det kan vi hente inn, svarer Næsgaard i OSSA.
Tidligere denne uken ville ikke VAV si noe om hvor lang forsinkelsen var.
– VAV og OSSA er i diskusjon om fremdrift og ansvar for oppståtte forsinkelser i prosjektet. Dette er en diskusjon som søkes avklart mellom partene i kontrakten, svarte Kopperstad i en e-post tirsdag.

VAV er en underliggende virksomhet av byrådsavdeling for miljø og samferdsel i Oslo kommune. Byråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V) har følgende kommentar til saken:
- Det er etatens ansvar å håndtere pågående prosjekter, herunder også de spørsmål som stilles med hensyn til gjennomføring. Jeg ønsker ikke å kommentere detaljer ut over dette. Utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg skal sikre en fortsatt positiv vannkvalitet i Oslofjorden i fremtiden, sier Melby til Byggeindustrien.