Bekkelaget renseanlegg på Ormøya i Oslo. Foto: Trond Joelson

Oslo kommune veiledet kun OSSA på pris - mente Veidekke ikke hadde behov for det

Dokumenter Byggeindustrien har fått tak i viser at Oslo kommune ga den spanske entreprenøren OSSA en annen type veiledning enn de ga til konkurrenten Veidekke i kampen om fjellentreprisen på prosjektet utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg. Vann og avløpsetaten i Oslo mener det var riktig å veilede den ene entreprenøren på pris for å oppnå en reell konkurranse

Kontrakten det er snakk om kalles «Entreprise – Fjell» og er en del av arbeidet med å utvide Bekkelaget renseanlegg. Arbeidene omfatter uttak av 465.000 kubikkmeter fast fjell, og sikringsarbeider, massetransport og massedeponi inngår i kontrakten. Konkurransen var gjennomført med forhandling etter anskaffelsesforskriften del III.

Da forhandlingene startet og tilbudskonvoluttene ble åpnet for første gang i slutten av mars 2014 lå Veidekke Entreprenør best an på pris, men etter forhandlingene var det den spanske entreprenøren Obras Subterráneas (OSSA) som ble tildelt kontrakten av Vann og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommunetil en verdi av i underkant en halv milliard kroner.

Byggeindustrien har i over et halvt år sett på kontrakten og kontraktsforhandlingene. Like etter tildeling ble det berammet et rettsmøte i Oslo byfogdembete. Veidekke ville ta ut en begjæring om midlertidig forføyning mot VAV. Et par dager før den skulle opp i retten i begynnelsen av juni 2014 trakk Veidekke begjæringen.

Prisdialog
Begjæringen viser til en e-post-korrespondanse mellom OSSA og VAV like etter at tilbudene ble åpnet og etter at forhandlingene var i gang.

I e-posten skriver VAV; “We have now looked through the offer and have the following remarks; Compared to the best offer OSSA has a much higher price on the project, especially are chapters, 012, 021, 030 and 040 priced far above the competitors.”

Etter at VAV har påpekt hvilke punkter OSSA ligger høyere enn Veidekke på, minner den kommunale byggherren spanjolene på at dette er forhandlinger, og at de står fritt til å komme med et nytt tilbud.

Samme dag svarer OSSA VAV i en e-post. Der understreker entreprenøren at de er veldig interessert i prosjektet, og at de trodde at tilbudet de ga var konkurransedyktig.

“We will for sure tune our offer according to your inputs, but if you could give us some more guidance we will trully appreciate that just to show if we are really far away from most competitive one, or maybe the distance is something affordable after some deep review of our estimation”, skriver OSSA i e-posten. Deretter forslår de å diskutere dette videre på et møte I Oslo dagen etter.

I begjæringen kommer også et referat fra dette møtet 3. april 2014 frem. På møtet har VAV informert OSSA om følgende;


«As you already have been informed of, your price is very high compared to the best offer. As you know the criterion “Pris” (prices) counts for 80 % of the evaluation.

Following chapters are particularly high:

* Chapter 011 – Detaljert rigg

* Chapter 012 – Detaljert drift

* Chapter 021 – Uttak av berg

* Chapter 030 – Sikring av berg

* Chapter 040 – Opplasting og transport.

For the other chapters your prices are lower or about the same as the best offer».

Det reviderte tilbudet fra OSSA i etterkant av dette ble levert inn med det Veidekkes advokater kaller en betydelig prisreduksjon i punktene 11,12,21,30 og 40. Altså de samme punktene som VAV hadde gjort OSSA oppmerksom på.

Veidekkes advokater skriver i begjæringen at de ikke på noe tidspunkt ble oppfordret av VAV til å gjennomgå sine priser med sikte på å forbedre sitt pristilbud, og understreket at forhandlingene førte til at den norske entreprenøren oppjusterte sine priser.

Oppnå reelle forhandlinger
- Er dette en vanlig måte å kommunisere med en tilbyder på i en pågående anskaffelsesprosess?

- Gjennomføring av forhandlinger må alltid tilpasses den enkelte konkurranse og leverandør basert på antall deltagere i konkurransen og tilbudenes innhold, skriver VAV i et brev til Byggeindustrien som er undertegnet av avdelingsdirektør - avdeling store utbyggingsprosjekter Jo Egil Sveen og nåværende prosjektleder Jan Kopperstad for Bekkelaget-prosjektet.

- VAV mottok to tilbud i denne konkurransen. Tilbudene lå langt fra hverandre prismessig. For å oppnå reelle forhandlinger som er et krav etter regelverket, var det nødvendig å gi veiledning til entreprenøren med høyeste pris på et tidlig tidspunkt i konkurransen. VAV presiserer at kravet til taushetsplikt om konkurrenters tilbud ble ivaretatt ved gjennomføring av veiledningen. Det ble ikke oppgitt konkrete priser, men kun påpekt hvilke kapitler OSSA hadde priset høyt sammenlignet med det beste tilbudet VAV hadde mottatt, skriver de videre.

- Men fikk den andre entreprenøren – Veidekke – den samme guidingen på pris som OSSA?

- VAV har ivaretatt kravet til likebehandling ved gjennomføring av anskaffelsen. Oppdragsgiver må i en konkurranse med forhandling nødvendigvis tilpasse sin veiledning til tilbudenes innhold. Kravet om likebehandling innebærer ikke et krav om samme innhold i den veiledningen som oppdragsgiver gir til entreprenørene, nærmest tvert i mot. Det sentrale med veiledningen er først og fremst å påpeke svake sider ved tilbudet. VAV vurderte ved mottak av tilbudene at Veidekkes tilbud lå på et forventet nivå, og det var dermed ikke relevant eller riktig overfor Veidekke å gi samme form for veiledning på pris, skriver VAV-lederne.

Uvanlig stor prisreduksjon
Veidekkes advokat i saken og partner i advokatkontoret Hjort Anders Myhre har en viss forståelse for at oppdragsgiver i forhandlinger kan og bør tilpasse veiledningen til tilbudenes innhold, men reagerer både på detaljnivået og hvor forhandlingene førte.

- Den veiledningen som kan gis må imidlertid være av generell karakter og ikke for spesifisert slik at man får for mye hjelp til å treffe prisnivået til konkurrentene. I denne saken mener vi OSSA har fått for detaljert veiledning ved at det er påpekt hvilke kapitler OSSA hadde priset høyt. Vi er ikke enige i VAVs vurdering av at den veiledning som ble gitt var generell. Vår vurdering er at denne initielle veiledningen var i strid med regelverket for offentlige anskaffelser, sier advokaten til Byggeindustrien.

Han og Veidekke mener at når forhandlingene førte til at OSSA kom helt ned til Veidekkes prisnivå, så burde VAV gitt denne veiledningen til dem også. Myhre understreker at Veidekke ikke på noe tidspunkt ble gjort klar over dette, på tross av at det var svært lite som skilte de to entreprenørene.

- Vi finner det påfallende at OSSAs pris etter forhandlingene lå svært nær Veidekkes pris. Dette var etter en omfattende reduksjon av OSSAs pris på ca kr. 100 mill. En så stor prisreduksjon er svært uvanlig i slike forhandlinger, legger han til

– Ressurskrevende
Allikevel valgte Veidekke å trekke begjæringen et par dager før saken skulle opp.

– Hvorfor?

– Dette var en sak som verserte i slutten av juni i fjor. Fra vår side ble det snakk om en totalvurdering. Vi ønsket å bruke ressurser på å se fremover i stedet for å krige. Det er veldig ressurskrevende, og med det anleggsmarkedet vi opplever er det mye bedre å bruke dem på å regne nye jobber, svarer direktør Nils Hæstad i Veidekke Entreprenør region anlegg til Byggeindustrien.

Han legger derimot ikke skjul på at Veidekke selv mente de hadde en god sak.

– Vi ønsker økt konkurranse velkommen, men det må skje på like vilkår, legger han til.