Bekkelaget renseanlegg på Ormøya i Oslo. Foto: Trond Joelson

OSSA på etterskudd på Bekkelaget

Den spanske entreprenøren Obras Subterraneas SA (OSSA) ligger langt etter fremdriftsplanen på sitt eneste gjenværende prosjekt i Norge, utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg.

Før påske ble det kjent at Statens vegvesen hevet kontrakten med spanjolene på E6 Langslett-Sørkjosen etter at selskapet ikke klarte å overholde framdriftsplanen i prosjektet , og en drøy uke senere ble den samme entreprenøren vraket av samme byggherre på E134 Damåsen-Saggrenda i Kongsberg. Nå viser det seg at de også sliter på kontrakten for sprengning av fjellhaller for utvidelse av Bekkelaget renseanlegg i Oslo.

I en e-post til Byggeindustrien skriver Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune (VAV) at selve oppstarten av prosjektet var noe krevende.

«Sprengningsarbeidet kom i gang 13. november, altså 9 uker etter opprinnelig IG. Fremdriften i arbeidet har siden sprengningen startet, over tid variert», skriver avdelingsdirektør Jo Egil Sveen i avdeling for store utbyggingsprosjekter og prosjektleder for utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg Jan Kopperstad i VAV til Byggeindustrien.

«Det har også vært en løpende dialog mellom partene vedrørende sprengningsarbeidet. Det har spesielt vært diskusjoner mellom partene vedrørende fremdriften i prosjektet og enkelte endringsmeldinger har partene fortsatt en åpen diskusjon på. Det har også vært diskusjoner vedrørende den metodiske tilnærmingen til OSSA. VAV har uttrykt bekymring overfor OSSA vedrørende fremdriften», legger de til. Byggherren opplyser at entreprenøren iverksetter nå tiltak for å bedre fremdriften.

- Ligger dere nå lenger bak enn de ni ukene dere var forsinket ved oppstart?

- Ja, sprengningsarbeidene har blitt ytterligere forsinket siden oppstart. VAV arbeider fortløpende med OSSA i forhold til fremdrift. Pr. dags dato kan vi ikke gi ytterligere opplysninger, sier Kopperstad.

- Hva vil dette ha å si for de neste fasene av utbyggingen?

- Oppstart av sprengningsarbeidene har vært krevende for VAV og entreprenøren. Av ulike årsaker ligger vi pr. i dag bak fremdriftsplanen. Hvilke konsekvenser oppstått forsinkelse vil ha for prosjektet vurderes i disse dager. En evt. forsinket ferdigstillelse av arbeidene i fjellentreprisen vil forsinke oppstart av etterfølgende arbeider, svarer de

- Hva tenker dere om at en annen offentlig byggherre velger å heve kontrakten med OSSA?

- VAV ønsker ikke å kommentere Statens vegvesens heving av kontrakten med OSSA. Det er imidlertid klart at dersom en entreprenør misligholder kontrakten vesentlig, er heving av kontrakt et virkemiddel som kan benyttes.

Byggeindustrien har forsøkt å få tak i OSSAs prosjektledelse uten å lykkes.