Bekkelaget renseanlegg på Ormøya i Oslo. Foto: Trond Joelson

Både OSSA og Veidekke fikk full pott i Bekkelags-evaluering - tross store forskjeller

I evalueringen av oppdragsforståelse ga de ansvarlige i Vann- og avløpsetaten i Oslo både OSSA og Veidekke full pott. På tross av store forskjeller i tilbudene.

Bekkelaget renseanlegg

Byggeindustrien har den siste tiden hatt fokus på prosessen rundt tildelingen av og tidsbruken på den store fjellentreprisen på utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg. Jobben til i underkant av en halv milliard kroner ble tildelt spanske Obras Subterráneas (OSSA) etter forhandlinger i 2014.

Like etter at det ble kjent at OSSA hadde blitt tildelt kontrakten, tok den andre entreprenøren – Veidekke – ut en midlertidig forføyning. Denne ble trukket like før den skulle opp i Oslo byfogdembete, og den norske entreprenøren begrunnet dette med at det er ressurskrevende å føre slike saker.

I et referat fra et møte 3. april 2014 kommer det frem at OSSA allerede ved forhandlingsstart ligger godt an på punktet Oppdragsforståelse, som teller 20 prosent i konkurransen. VAV skriver:

«VAV appreciates the work and effort you have put into your offer, and in total OSSA has submitted an offer of high quality. Regarding the criterion “Oppdragsforståelse (Project understanding) you will get a high score in the evaluation due to a very detailed and thorough description. This criterion counts for 20 % in the evaluation”.

Til slutt endte både Veidekke og OSSA opp med full score altså to poeng hver for oppgaveforståelse.

I anbudsprotokollen skriver VAV følgende om tildelingen av poeng for oppgaveforståelse: «Begge har besvart punktene 1-10 godt, og det gis full uttelling til begge… Det er ikke funnet grunnlag for å tildele ulik poeng selv om omfanget/detaljgraden i besvarelsen er noe forskjellig på enkelte punkter».

Skisserte et deponi – bruker ni andre

Dette reagerer Veidekke på i begjæringen som de sendte ut – men senere trakk, og peker på flere punkter hvor det er vesentlig forskjell i besvarelsen.

De bemerker blant annet at massedeponiet OSSA har beskrevet i tilbudet sitt ligger lenger unna enn det Veidekke har valgt, og bemerker at de ikke er premiert for å ha valgt et som ligger ti kilometer nærmere på tross av at det skal fraktes cirka 60.000 lass med sprengstein. Nå viser det seg at OSSA ikke bruker det skisserte deponiet i Vestby, men flere andre.

- Hvilke deponier brukes det i prosjektet?

- Det er levert stein til ni godkjente deponier, både til andre bygge- og anleggprosjekter og pukkverk. VAV følger opp at deponiene er godkjente for mottak av sprengstein, før de tas i bruk. Steinmassene er en verdifull ressurs som kan videreforedles eller utnyttes som fyllmasser i andre bygge- og anleggsprosjekter. VAV har overlatt ansvaret for å disponere steinmassene i et stadig skiftende steinmarked til entreprenøren, svarer VAV i en e-post til Byggeindustrien.

- Hva er poenget med å måtte skissere og kostnadsberegne dette hvis det uansett er opp til entreprenøren å velge en løsning som passer seg selv best?

- Massedeponi er en viktig forutsetning for gjennomføring av entreprisen. VAV anså det dermed som relevant å vektlegge dette ved evaluering av oppdragsforståelsen. For VAV var det sentralt å se at leverandørene kunne dokumentere tilfredsstillende løsninger og tilgang på godkjent deponi. Tilbudte enhetspriser for massedeponering er gjeldende mellom OSSA og VAV i kontraktsperioden uavhengig av hvilket deponi som benyttes, forklarer VAV.

Store sprik i tidsbruk

Når det gjelder oppdragsforståelse peker Veidekke på flere mangler ved OSSAs fremdriftsplan. De mener at OSSA ikke har satt av tid til bunnrensk og tilbakefylling, mens Veidekke har satt av 15 uker til dette.

På samme måte stiller de spørsmål om det er mulig å gjennomføre dukmontasje på de 41 dagene OSSA beskriver.

«Slik Veidekke ser det er det fullstendig umulig å gjennomføre dette arbeidet på så kort tid. Til sammenlikning har Veidekke i sin fremdriftsplan satt av 6+25 uker – altså 31 uker – til dette arbeidet. Det understrekes at dette er arbeid Veidekke har utstrakt erfaring med å utføre», skriver Veidekke.

Den norske entreprenøren understreker også at OSSAs fremdriftsplan neppe vil la seg oppfylle i Norge. Blant annet baserer planene seg på tre skift, og at dette ikke lar seg forene med de støykravene som gjelder for arbeidene som skal utføres.

Samtidig peker Veidekke på at OSSA har fått levere et tilbud mer enn dem, samt en revidert fremdriftsplan etter at den fastsatte fristen var gått ut.

Et annet betent punkt er fristen for søknaden om prekvalifisering. Den opprinnelige fristen var satt til 16. januar 2014 kl. 20.00. Denne ble senere utsatt til 23. januar kl. 12.00. 15. januar ble det foretatt en endring i kvalifikasjonskravene, der kravet til overskudd ble redusert fra 3 prosent til 2,5 prosent, og kravet til kredittverdighet ble redusert fra AA til A.

«Slik Veidekke ser det, innebærer måten VAV har gjennomført forhandlingene på at det foreligger klare brudd påkravene til hemmelighold, likebehandling og forutberegnelighet» , står det i begjæringen.

- Ikke brudd på likebehandlingsprinsippet

VAV på sin side mener at de hele tiden har fulgt likebehandlingsprinsippet, og i en e-post til Byggeindustrien forklarer avdelingsdirektør - avdeling store utbyggingsprosjekter Jo-Egil Sveen og nåværende prosjektleder Jan kopperstad sine vurderinger slik:

«OSSA ble bedt om å levere en korrigert framdriftsplan grunnet VAV sitt behov for forskyvning av delfrist 1 fra 12.9.2014 til 17.10.2014, slik at tilbudene skulle være sammenlignbare. Veidekke hadde mottatt informasjon om endringen forut for innlevering av revidert tilbud og VAV anså det for nødvendig å be OSSA innlevere en fremdriftsplan med samme forutsetninger. Som det fremgår av kommuneadvokatens tilsvar til Veidekkes begjæring om midlertidig forføyning har VAV i sin gjennomgang av fremdriftsplanen til entreprenørene valgt å ikke gå i detalj på avsatt tid til de enkelte aktiviteter. Dette ville etter etatens vurdering være å gå for langt i å overprøve entreprenørenes skjønn. OSSA hadde ingen forbehold mot definerte forutsetninger for konkurransegrunnlaget når det gjelder arbeidstider. VAV la videre til grunn ved evalueringen at OSSA følger gjeldende norsk lovgivning, herunder arbeidsmiljøloven».

Hvordan begge oppnådde full score forklares slik:

«Konkurransen ble gjennomført som en konkurranse med forhandling hvor det under gjennomføring av forhandlingene ble påpekt svakheter ved begge entreprenørers oppdragsforståelse. Dette medførte at entreprenørenes besvarelser ble styrket med det resultat at besvarelsene totalt sett oppnådde lik score».

I et intervju med Byggeindustrien forklarer VAVs direktør for avdeling store utbyggingsprosjekt at han ikke har inngående kjennskap til selve forhandlingsfasen.

-Jeg kan ikke svare detaljert på hvorfor det ble gitt full score til begge. Tildelingskriteriet oppdragsforståelse gir oppdragsgiver rom for skjønnsutøvelse ved evaluering av tilbudene. Derfor er vi forsiktige med å bruke det kriteriet for sterkt, fordi vi er opptatt av likebehandling av leverandørene. Slik jeg har forstått var det med den dokumentasjonen som forelå ikke grunnlag til å si at den ene var dårligere enn den andre, sier Sveen.

- Pris avgjorde

Med lik score på oppdragsforståelse var det pris som ble avgjørende i tildelingen. Etter forhandlinger hadde OSSA forhandlet seg ned til 446.694.021 kroner eks. mva, mens Veidekkes pristilbud endte på 455.720.931 kroner eks. mva.

– OSSA leverte en fremdriftsplan som innebar en tre måneder tidligere ferdigstillelse enn Veidekke. En slik tidligere ferdigstillelse representerer normalt en besparelse på et to-sifret millionbeløp. Denne besparelsen var avgjørende for at OSSAs pris ble lavere enn Veidekkes pris og OSSA fikk tildelt kontrakten, forklarer Veidekkes advokat Anders Myhre til Byggeindustrien.