Deltakere i paneldebatten om nytte av BIM og muligheter BIM kan gi for byggeiere, fra venstre Åge Langedrag, Multiconsult, Birger Stamsø, Helse SørØst HF, Rolf Hammerseth, Aspelin Ramm Eiendom, Ragnar Jacobsen, Undervisningsbygg, Bjarne Haugland, VA- og VVS produsentenes, Jens Petter Burud, Caverion Norge, debattleder Lars Chr Christensen, multiBIM og seminarleder Eystein Huseby, NBEF

Stor effektiviseringsgevinst med BIM

BIM kan løse ut mer enn 30 prosent effektivisering, men modellene er uten verdi til FDVU hvis ikke økt kontroll sikrer at det blir bygd som det er prosjektert og modellert.

Lars Chr Christensen

multiBIM

Norges Bygg og Eiendomsforening (NBEF) arrangerte i forrige uke et seminar om BIM for byggeiere med et 70-talls deltakere. Fokus var å diskutere nytte for byggeiere og inspirere ved å vise ulike muligheter for BIM bruk som finnes i dag både i tidligfase, gjennomføringsfasen og drift og forvaltningsfasen. Det ble også av mange trukket frem at BIM egentlig handler om en omfattende digitalisering av byggenæringen, hvor både det offentlige og private nå begynner å forstå viktigheten av å kunne samhandle bedre digitalt. Det engelske finansdepartementet som driver BIM krav i UK, argumenterer at BIM kan bidra med 20 % effektivisering som igjen kan gi mer bygg for offentlige midler.

NBEFs seminar ”BIM for Byggeiere” 4.-5. september på Scandic Solli i Oslo satte BIM NYTTE og MULIGHETER på agendaen. Så langt har det i næringen vært mye fokus på BIM for prosjekterende, BIM for entreprenører og BIM for tegningsproduksjon. BIM for byggeier og BIM i tidligfase har det vært lite av. Det ble også av flere nevnt at ”kompetente krevende byggeiere” som formulerer tydelige krav i sine kontrakter er nesten det eneste som kan skape reell endring i leveranseprosessene i byggenæringen slik det ser ut idag. Med andre ord er det enda viktigere å vekke byggeierne, ikke bare kan de ha nytte av BIM, men deres krav er en viktig kilde til nødvendig endring i næringen.

Mange ulike prosjekter og organisasjoner var representert som bidragsytere og delte av sine erfaringer og tanker; Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold (SiV), Prosjektet SiV-Tønsbergprosjektet, Aspelin Ramm Eiendom, Undervisningsbygg, Multiconsult, Forsvarsbygg, multiBIM, Caverion, VA- og VVS produsentene, Statsbygg, Prosjektet Campus Ås, Dir. for byggkvalitet (DiBK), DNB, Norsk Teknologi, Prosjektet nytt Østfoldsykehus, NCC Construction, Avinor, Prosjektet Gardemoen utbyggingen, St. Olavs Hospital og ifd Sign-On.

Første sesjon dag 1 var en kombinert presentasjon og plenumsdebatt med fokus på muligheter med og nytte av BIM/åpenBIM for byggeiere. Rollene som var representert på podiet var; statlig byggeier: Birger Stamsø, Helse Sør-Øst HF, kommunal byggeier: Ragnar H Jacobsen, Undervisningsbygg Oslo, privat byggeier: Rolf Hammerseth, Aspelin Ramm Eiendom, planlegger: Åge Langedrag Multiconsult, utførende: Jens Petter Burud, Caverion og produktleverandør: Bjarne Haugland VA- og VVS produsentene. Plenumsdebatten ble ledet av Lars Chr Christensen, etter at alle hadde hatt et 15 minutters innlegg. Noen av hovedpunktene som kom opp i innleggene og debatten var;

* Helsebygg er plankrevende og komplekse, og en estimerer at BIM har et potensiale på å bidra til kanskje 30 % effektivisering

* BIM er NYTT FOR MANGE og krever prøving& feiling og modning

* Mange LAVTHENGENDE FRUKTER å høste, før vi begir oss på de mer krevende effektene og grepene

* Vi trenger å lage noen sandkasser hvor enkelt bedrifter og flere sammen kan LÆRE OG ERFARE BIM, spesielt fordi BIM handler om forbedret samhandling

* Næringen svikter på leveranse og kvalitet av vanlig FDV DOKUMENTASJON, og før vi får ryddet i det trenger vi ikke jobbe med FDV BIM

* BIM er kommet for å bli, helt klart

* Å jobbe med samme informasjon vil kunne revolusjonere samarbeid og beslutningsprosesser i prosjekter

* KONTROLL prosjekterende og utførende blir viktigere, hvis vi ikke bygger som vi har planlagt og modellert har modellene ingen verdi i driftsfasen

* FDV BIM er oversolgt pr i dag, når næringen ikke en gang klarer å levere papir FDV

* En modell av bygget kan ha stor verdi i forbindelse med DUE DILLIGENCE prosesser

* Viktig med arenaer for erfaringsdeling på tvers, mye erfaring er gjort og den kan bygges videre på

* Mange små aktører i næringen som enda ikke er på BIM ballen

* Noen ting vil hele bransjen ha nytte av og vi må få til mer dugnadsånd

* KRAV er viktig, men i dag er det for mange krav, motstridende krav, lite omforente krav, lite hjelpemidler for å håndtere krav…

* Oslo kommune har sine kravsett (FKOK), burde næringen vurdert felleskrav på andre områder også, ved å ha noen felles krav blir kravstiller mer bevist kravene og leverandørene dyktigere på å levere disse. På miljøsiden fungerer jo BREEAM-NOR på en måte slik,miljøklassifikasjonsystemet legger listen høyere enn myndighetenes minimums krav.

* BESTILLER KOMPETANSE ble fremhevet som meget viktig, byggeiere må også i større grad ta en eiendomsfaglig ledelse og ikke redusere bygg bare til en linje i et regneark og i en kontrakt med outsourcing leverandør på eiendomsdrift

* ENDRINGSLEDELSE, vi har kanskje undervurdert behovet for å sette endring på agendaen, også ”endring kan og bør prosjekteres”

* Å bygge ferdig på den DIGITALE BYGGEPLASSEN (modellen på PCén) før vi løper ut og begynner å bygge, har stor verdi for å sikre god byggbarhet, men gir også FÆRRE AVVIK OG BEDRE LEVERANSEKVALITET

* DIGITAL FERDIGBEFARING gir også mer fornøyde kunder, og kan spare ombygging

* VARELEVERANDØRENE er klare til å bidra med bedre produktdatabaser, men trenger varekjøpere/kunder som sier hva de vil ha og som også følger opp sine krav

* BYGGEIERS KUNDE – leietaker kan også ha stor nytte av BIM

* En modell som leverer med bygget og er integrert med SD-anlegget er meget spennende, blir som et slags operativ system for bygget

Foredraget fra DNB på dag 2 var kanskje det foredraget om skilte seg mest ut iløpet av de 2 dagene. Dag Arne Kristensen fra DNB fortalte om endringen i banknæringen fra å ha mange fysiske banker til å bli heldigital nesten uten filialer som en produktivitetsforbedringsreise. Utviklingen var både en konsekvens av en samfunns- og teknologiutvikling, men det var også en villet utvikling i finansnæringen, hvor en så at en ikke kunne oppnå kraftig produktivitetsforbedring uten å definere noen ting som for viktig for fellesskapet til at en skulle konkurrere om det.

I dag er norsk finansnæringen den mest digitaliserte i verden hevdet Kristensen, og det skyldes i stor grad evne til å se utover sin egne bedrift og fremsynthet uten å miste fokus på viktigheten av konkurranse. Et annet viktig poeng var at det de siste 3-4 årene hadde det vært en mentalitetsendring i finansnæringen; tidligere var en opptatt av hvordan banken og dens kunder påvirket omgivelsene, men nå var det en dreining mot økt fokus på hvordan påvirker våre omgivelser oss og vår forretning.

Det beste eksemplet er miljø; her var en før opptatt av utslipp og forurensing, men det er økende fokus på miljø og hvordan endringer i det lokale og globale miljøet påvirker oss og gir konsekvenser. Mye i finans er risiko håndtering så det er ikke en unaturlig utvikling, og alle har de siste årene sett ekstremvære og konsekvenser det kan gi for ulike selskaper som igjen er kunder av bankene og som må håndteres på en risikomessig riktig måte.

Mange gode innspill til ettertanke og refleksjon for BAE-næringen, og kanskje bransjeinitiativet ifd-sign-on kan bli en byggevareprodukt infrastruktur som legger grunnlag for økt samhandling og produktivitet i bruk av BIM og mer effektive innkjøp og forvaltning i BAE-næringen.

#BIMforByggeiere


Lenker:

Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) – hjemmeside –

http://nbef.no

Kursprogram – BIM for byggeiere –

http://www.tfsk.no/kursprogrammer/1420_program.pdf

DIBK - byggnett - http://www.dibk.no/globalassets/byggnett/byggnett_rapporter/dibk_forretningsmodellrapport_web_260214.pdf

Ifd signon – EFO eksempel - http://efobasen.efo.no/Produkts%C3%B8k/Produktvisning/tabid/110/product/35c75914-80a6-468a-94a6-0511a6fd28d7/ssc/1/Default.aspx

DNB – klima&miljø –

https://www.dnb.no/om-oss/samfunnsansvar/klima-og-miljo.html

buildingSMART Norge –

http://www.buildingsmart.no

Artikler:

Bygg.no – BIM for byggeiere 4-5/9-2014 –

http://www.bygg.no/article/1200508