Ilustrasjonsfoto.

Rogfast kan kuttes med fire milliarder kroner - prosjektet må allikevel opp i Stortinget på nytt

Statens vegvesens vurdering av Rogfast-prosjektet, konkluderer med at prosjektet ikke kan realiseres med den finansieringsplanen som er lagt til grunn i stortingsvedtaket fra 2017.

Det kommer frem i Statens vegvesens vurdering av Rogfast-prosjektet, som samferdselsminister Knut Arild Hareide mottok tirsdag.

Statens vegvesens omfattende gjennomgang og kvalitetssikring av Rogfast-prosjektet har pågått helt siden daværende vegdirektør Bjørne Grimsrud besluttet å stanse gigantprosjektet i september 2019, fordi tilbudet på den først store tunnelentreprisen lå nesten en milliard kroner over Vegvesenets anslag på 3,5 milliarder kroner.

Ifølge Statens vegvesen viste beregninger at hele prosjektet ville ende på om lag 25 milliarder kroner, cirka 6,4 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget vedtok.

Har kuttet tre milliarder

Med utgangspunkt i økningen har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene. Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over en milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Byggeindustrien omtalte nylig Statens vegvesens kuttliste, som Rogfast-prosjektet har utarbeidet i tett samarbeid med rådgiveren Norconsult.

Kuttlisten, der summene er inkludert moms, viser blant annet at:

* En reduksjon av tunneltverrsnitt fra T10,5 til T9,5 kan gi en innsparing på over 500 millioner.

* Innkorting av tunnel opp til Kvitsøy med 650 meter (brattere stigning) kan gi cirka 150 millioner kroner i innsparing.

* Ny beregning av utslippstall gjør at det er mindre behov for sjakter, ventilasjonstunneler og store ventilatorer. Dette kan gi en innsparing på cirka 300 millioner kroner.

* På Bokn er det en veistrekning som er planlagt i enden av prosjektet som kan gjøres mye kortere, da denne strekningen ikke inngår i fremtidig E39-trase videre nordover. Prosjektet kan altså knytte seg til eksisterende E39 tidligere og dermed spare cirka 800 millioner kroner.

* Prosjektet vil heller ikke kreve at sjaktene på Kvitsøy skal drives med sjaktsynkemetode og mener det og vil gi store innsparinger.

– Etter å ha gjennomgått prosjektet legger Vegvesenet fortsatt hovedlinjene i det vedtatte konseptet til grunn for den videre planleggingen, står det i Vegvesenets Rogfast-redegjørelse.

Ligger fortsatt over kostnadsrammen

Vedtatt styringsramme og kostnadsramme for prosjektet er beregnet til henholdsvis 18,6 og 20,8 milliarder 2020 -kroner. I gjennomgangen av prosjektet har altså Statens vegvesen funnet rom for kutt og optimalisering for tre milliarder kroner. Den nåværende prognosen er i ifølge Statens vegvesens vurderinger på 22 milliarder kroner.

–Til tross for kostnadsreduksjoner ligger prosjektet over rammen i Prop. 105 S (2016 – 2017). Prosjektet vil ikke kunne realiseres med den finansie ringsplanen som er lagt til grunn i stortingsbehandlingen. Dersom man skal basere seg på vedtatt bompengeopplegg kreves økte statlige midler

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må med andre ord til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil ifølge Samferdselsdepartementet skje først etter at departementet vurdert de nye tallene.

– Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i pressemeldingen.

Intet nytt om kontraktsstrategi

E39 Rogfast nord for Stavanger skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Laupland i Bokn kommune, og en 3,7 kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy.

Byggeindustrien har tidligere satt søkelyset på at den norske tunnelbransjen ønsker at Rogfast-prosjektet skal gjennomføres med utførelsesentrepriser, slik prosjektet opprinnelig var planlagt. Statens vegvesens ferske vurdering av prosjektet, som er undertegnet vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik, sier følgende om kontraktsstrategi for Rogfast.

– Statens vegvesen vil vurdere kontraktsstrategien på nytt, og er opptatt av å ha tett dialog med bransjen i denne prosessen. Det er derfor for tidlig å konkludere om dette.