På denne byggeplassen i Oslo tok HENT og Naboen sammen med byggherre Røa Sentrum i bruk energibrønnene som skal brukes som varmekilde i det ferdige prosjektet til oppvarming under byggeperioden. Dermed fikk de en løsning med utslippsfri byggvarme under hele byggeperioden. Nå ønsker regjeringen å innføre forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme.

Regjeringen vil innføre forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme

Etter et forslag som ble sendt på høring i fjor høst, har regjeringen nå bestemt seg for å innføre et forbud mot bruk av mineralolje til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger under oppføring og rehabilitering. Det foreslås at forbudet skal gjelde fra 2022.

Regjeringen skriver i en pressmelding at høringsrunden rundt forbudet viste at det er gode fornybare alternativer tilgjengelig og at næringen er moden for å ta ytterligere skritt mot fossilfrie byggeplasser.

– Det er svært gledelig å se at majoriteten av høringsinstansene er positive til et forbud. Et forbud fra 2022 vil bidra til å redusere utslipp fra byggeplassene og drive frem de gode grønne løsningene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Regjeringen hadde i høst på høring et forslag om å utvide forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger til å også gjelde byggvarme. Forbudet er forventet å redusere utsleppa med om lag 80.000 tonn i året i perioden frem til 2030.

– Andre gunstige effekter
– Forbudet kan også ha andre gunstige effekter, som redusert luftforurensning i byene og på byggeplassene, skriver departementet.

For å gi næringen og markedet tid til å omstille seg vil ikke forbudet tre i kraft før 1. januar 2022.

– Det finnes allerede flere fornybare alternativer til mineralolje, for eksempel fjernvarme, elektrisitet eller biobrensler. Frem mot 2022 forventer vi en positiv utvikling i markedet for fornybare energiløsninger, særlig som følge av oljefyrforbudet som trådte i kraft i 2020, melder departementet videre.

– Regjeringa har som mål å gjøre bygge- og anleggssektoren fossilfri innen 2025. Forbudet er et viktig steg på veien, sier Rotevatn.

Før forbudet formelt kan bli vedtatt, må det notifiseres til EFTAs overvåkingsorgan i tråd med EØS-høringsloven. Det er vanlig prosedyre med regelverk som kan føre med seg handelsrestriksjoner. Notifiseringen innebærer at forbudet ikke kan bli vedtatt før etter en periode på tre måneder fra dagen forbudet ble notifisert. Forbudet ble notifisert til ESA i midten av mai.

Støtter forbudet
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) sitt klima-, energi- og miljøutvalg har støttet innføring av dette forbudet og mener det er et viktig steg i retning av fossilfrie byggeplasser.

– Samtidig vet vi at tilgjengeligheten til fossilfri diesel ikke er like god over hele landet, spesielt ikke helt i nord, og vi har påpekt at dette kan by på utfordringer, sier advokat Torild Engh i EBA i en kommentar til Byggeindustrien.

Også BNL støtter forbudet mot mineralolje til byggvarme.

- Vi mener det i dag finnes mange gode alternativer som kan tas i bruk, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør miljø- og energipolitikk i BNL.

– Positivt
Direktør miljø og innovasjon Isak Oksvold i Møller Eiendom sier at det er positivt at man kommer med denne typen klimatiltak.

– Dette vil være med på å redusere klimautslippene i bransjen. Det er dessuten flere utslippsfrie alternativer til forbrenning av mineralolje til byggtørk, så dette bør la seg gjennomføre, sier Oksvold.

– Regjerningen har som mål å gjøre bygge- og anleggssektoren fossilfri innen 2025. Det er et ambisiøst mål. Vi ser at det er behov for flere virkemidler for å få på plass et større tilbud av utslippsfrie maskiner til byggeplass. Vi håper klimaministeren har dette høyt på agendaen, legger Oksvold til.

– Finnes gode alternativer
Utleiebransjen stiller seg også positive til innføring av forbud mot bruk av mineralolje til byggvarme.

– I dag er det gode alternativer tilgjengelig spesielt takket være tilsvarende forbud for oppvarming av bygninger som ble innført tidligere i år. Vi har observert at det har kommet til flere leverandører av fossilfri energi, som gir økt konkurranse og bedre geografisk leveringsmulighet enn kun for kort tid siden. Samtidig kommer det mye spennende nytt utstyr på markedet innenfor utslippsfritt oppvarmingsutstyr som vil gi hele byggebransjen et positivt miljøløft i årene kom kommer, sier leder av Faggruppe for Varme og tørk i Norsk Utleieforening, Yngvar Dalen i Naboen Utleie Oslo.

– Gode nyheter
– Dette er gode nyheter for både klima og luftkvaliteten, og en viktig milepæl på veien mot regjeringens mål om helt fossilfrie byggeplasser i 2025, skriver Marius Holm, daglig leder i Miljøstiftelsen ZERO, i en kommentar til Byggeindustrien.

Han peker på at det finnes allerede flere fornybare alternativer til mineralolje, men at det er behov for videre teknologiutvikling for å oppnå helt utslippsfrie bygge- og anleggsplasser over hele landet i årene fremover.