Deler av parkeringshuset raste sammen etter brannen på Stavanger lufthavn Sola. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Carina Johansen NTB scanpix

Rapport: Parkeringshuset på Stavanger lufthavn var ikke prosjektert i samsvar med byggereglene


En evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn i januar viser at bygget ikke var prosjektert i tråd med regelverket og skulle hatt bedre brannsikkerhet.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har RISE Fire Research gjennomført en evaluering av brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn 7. januar 2020.

RISE slår fast at byggetrinn to og tre i parkeringshuset ikke var prosjektert i tråd med byggereglene.

Parkeringshuset burde vært vurdert som et byggverk der brann kan utgjøre stor fare for vesentlige samfunnsinteresser og derfor blitt prosjektert med høyere brannsikkerhet.

Bygget oppfyller heller ikke byggereglene dersom lavere sikkerhetsnivå legges til grunn.

– På grunn av det store arealet skulle parkeringshuset på Stavanger Lufthavn vært seksjonert og hatt installert sprinkleranlegg. Dersom dette hadde vært på plass, ville det ha bidratt til å redusere omfanget av brannen. I tillegg skulle den bærende konstruksjonen i det nyeste byggetrinnet hatt større brannmotstand, slik at det ikke kollapset i brannen, sier direktør Per-Arne Horne i DiBK i en pressemelding.

– Prosjekterende har ansvaret

Horne sier til Byggeindustrien at det er de ansvarlig prosjekterende av bygget som i henhold til plan- og bygningsloven har ansvaret for at det prosjekteres i tråd med regelverket.

– Dersom det i ettertid blir oppdaget at regelverket i en byggesak ikke er fulgt, er det opp til kommunen som lokal bygningsmyndighet å vurdere hvordan de behandler denne saken videre, sier han.

Det er Sweco som har laget den branntekniske prosjekteringen for Avinor.

Kommunikasjonsdirektør Peter Hagen i Sweco sier til Byggeindustrien at de ikke har fått lest rapporten ennå.

– Vi vil sette oss bedre inn i rapporten før vi kommenterer påstandene som fremkommer i mediene. Det blir nok først over helgen, sier han.

Senior kommunikasjonsrådgiver Nora Hoberg Prestaasen i Avinor sier at heller ikke de har fått rapporten før den ble offentliggjort.

– Vi må få den og lese den først, før vi kan kommentere saken nærmere, sier hun.

Reglene skjerpet

Etter at parkeringshuset ble prosjektert, er reglene om kontroll skjerpet. Fra 2013 blir prosjektering av brannsikkerhet i større bygg kontrollert av et uavhengig foretak. Foretaket kontrollerer at byggverket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK).

I rapporten skriver RISE at dersom det hadde blitt gjennomført uavhengig kontroll av prosjekteringen av parkeringshuset på Stavanger lufthavn, er sannsynligheten større for at mangler i den branntekniske prosjekteringen ville blitt oppdaget og korrigert.

Hensikten med evalueringen har vært å vurdere om dagens regelverk fungerer som forutsatt og om det er læringspunkter som kan bidra til å hindre lignende branner fremover.

– Evalueringen RISE har gjort viser at brannen ble så omfattende på grunn av en kombinasjon av mange faktorer og at parkeringshuset ikke var prosjektert i samsvar med gjeldende regelverk, sier Horne. 

De ser ikke behov for å gjøre byggteknisk  forskrift strengere på bakgrunn av evalueringen.

– I tråd med anbefalingene fra RISE vil DiBK likevel se nærmere på behovet for å endre veiledningen vår om hvordan brannmotstanden kan reduseres ved bruk av åpne veggflater i parkeringshus. Dette gjelder parkeringshus inntil fire etasjer og ville altså ikke hatt betydning for parkeringshuset på Stavanger lufthavn, men dette er likevel noe direktoratet ønsker å vurdere nærmere, sier han.

Flere læringspunkter

RISE har også sett på selve håndteringen av brannen. Rapporten trekker frem læringspunkter, men funnene anses ikke som avgjørende for utfallet av brannen.

– Dette var en utfordrende brann og DSB skal sørge for at erfaringene fra håndteringen blir formidlet til alle 110-sentraler og brannvesen. I tillegg vil vi se på mulighetene for å utvikle kurs som tar for seg noen av utfordringene rapporten peker på, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

I starten av brannen var det mye oppmerksomhet rundt elbilenes rolle, men brannen startet ikke i en elbil og det er ingenting som tyder på at elbiler har påvirket brannutviklingen mer enn bensin- og dieselbiler.

Kjenner ikke til feil i andre parkeringshus

Horne sier til Byggeindustrien at DiBK ikke er kjent med tilsvarende feil i andre parkeringshus.

– Uavhengig kontroll ble innført i 2013 som ekstra kvalitetssikring av prosjekteringen. Det reduserer faren for at slike feil skal skje. Parkeringshus som har blitt prosjektert etter 2013 skal ha gjennomgått uavhengig kontroll for å sikre at regelverket er fulgt, sier han.