Administrerende direktør i Igland, Dag Erik Heier.

- Må fortsatt søke på tre av fire garasjer

1. juni trer forenklingene av Plan- og bygningsloven i kraft, og gjør blant annet at garasjer kan oppføres uten å søke til planmyndighetene. Men de fleste av dagens garasjer ville fortsatt ha vært søknadspliktige.

Det skriver garasjeleverandøren i en pressemelding denne uken.

– Sannheten er at det kun er et fåtall av de som planlegger å bygge garasje, som slipper å søke. For det første vil omtrent 60 prosent av garasjene som blir solgt, ikke tilfredsstille forskriftenes krav til høyde, og dermed slippe søknadsplikt. I tillegg vil mange bygges i et uregulert område, slik at kanskje tre av fire garasjer fortsatt vil være søknadspliktige, uttaler administrerende direktør i Igland, Dag Erik Heier, i pressemeldingen.

De nye forskriftene til Plan og bygningsloven trer i kraft 1. juli i år. 

Mens den kommunale saksbehandlingen i dag sørger for de nødvendige avklaringer rundt tilbygg, vil ansvaret at gjeldende regelverk følges, nå bli den private utbyggers ansvar, heter det i meldingen.

Heier forteller at kanskje 80 prosent av garasjene Igland selger, fortsatt vil være søknadspliktige etter at de nye forskriftene trer i kraft.

Igland-direktøren tror mange garasjekunder kan få problemer hvis de tror de fritt kan sette opp bygg, så lenge de er under 50 kvadratmeter.

Dette gjør at garasjen fortsatt er søknadspliktig:

  • Garasjen planlegges i kombinasjon med boenhet
  • Garasjen har maks mønehøyde på over 4,0 meter (gjelder de fleste garasjer med bod på loftet)
  • Gesimshøyde er høyere enn 3,0 meter (gjelder de fleste garasjer med m/kvist eller ark)
  • Gammel garasje må rives – riving er fortsatt søknadspliktig
  • Garasjen ligger inntil/nær vei, dette krever dispensasjon fra Vegloven § 29
  • Den ligger i LNF-område som krever dispensasjon fra kommuneplan
  • Eiendom er ikke regulert – dette krever dispensasjon fra kravet om utarbeidet reguleringsplan
  • Garasjen har for liten avstand til grense/nabobygg (brannkrav)
  • Garasjen kommer i konflikt med annen myndighet som for eksempel Statens vegvesen, netteier strøm/trafo, Byantikvar