Hvilke tjenester skal brannrådgiveren levere i fremtiden?

Byggebransjen behøver mer kompetanse på etterlevelse av brannkonsept. Brannrådgiveren må få nye roller, skriver brannrådgiver Morten Iversen Berland i COWI i en gjestekommentar.

Dagens ordning med krav om uavhengig kontroll av brannkonseptet fra Direktoratet for byggkvalitet er ikke tilstrekkelig. Det kan virke som at bygningsmyndighetene mener at det kun er dette tiltaket som skal til for å redusere feil ved brannsikring. Det mener jeg er feil. Utfordringene oppstår når brannkonseptet skal realiseres. Derfor må brannrådgiverens rolle bli mer aktiv – også i detaljprosjektering og i byggefasen.

For hva er egentlig brannrådgivers oppgave i et byggeprosjekt? Det er å bidra med løsninger slik at kapittel 11 i Teknisk forskrift følges. Spesielt handler dette om å utarbeide et brannkonsept og prosjekteringsunderlaget som angir ytelser til de fleste andre fag i et byggeprosjekt. Men det er ikke tilstrekkelig.

Bekymringen for dagens manglende krav deles av flere i bransjen. I sommer skrev John Erling Strand i Multiconsult også et innlegg i VVS Forum der han trakk frem myndighetenes feilskjær ved å utelukkende fokusere på uavhengig kontroll av brannkonsept for så å tillate at brannkompetansen hopper av.

Bryter standarder og forskrifter

Det finnes mye flinke folk i bransjen, men på tross av dette så blir ikke brannkonseptene fulgt. "Alle" veit at man skal bruke godkjente produkter, men ikke alle har kunnskapen som skal til for å prosjektere og montere brannprodukter riktig. Min påstand er at det er komplisert å gjøre brannsikring 100 % feilfritt. Men er myndigheter og aktørene i byggebransjen interessert i å gjøre noe med problemet?

Byggherrer og entreprenører bruker mye penger på å utarbeide brannkonsepter og sørge for uavhengig kontroll av disse. Det investeres store summer i etterlevelsen av forskrifter og veiledninger. Likevel ender man altfor ofte opp med å enten bryte med standarder, produktdokumentasjon, forskrift eller brannkonseptet uten at dette verken blir oppdaget eller gjort noe med. Dette kan være fordi at standarden ikke dekker situasjonen man har i sitt prosjekt, på grunn av manglende kompetanse, eller på grunn av manglende ressurser og tidspress.

Skaper avstand mellom brannrådgiver og byggeprosjekt

Direktoratet for byggkvalitet bør erkjenne at det fortsatt er en vei å gå med hensyn til brannsikring. Dette kan de gjøre ved å flytte fokuset i retning av ansvarlig utførelse fremfor å utelukkende mene at uavhengig kontroll av brannkonseptet er godt nok.

Myndighetene har siden Teknisk forskrift og Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett ble etablert i 1997 isolert brannkompetansen fra resten av bransjen. Dette fører til en for stor avstand mellom brannrådgiver og byggeprosjektene. Med en slik avstand vil ikke alltid kompetanse, overblikk og helheten i brannsikringen ivaretas med mindre brannrådgiver følger opp detaljprosjektering og byggeplass.

Den nye brannrådgiverrollen Jeg tviler på at uavhengig kontroll av utførelse er veien å gå, og i hvert fall som eneste løsning. Det må etableres nye roller i bransjen. Dette kan for eksempel være brannteknisk prosjekterings- og byggeledelse. Det kan foregå ved at brannrådgiver følger opp brannteknikk i detaljfase og byggefase.

En brannteknisk byggeleder behøver ikke ha detaljkunnskap om alt, men må kunne forstå hvordan brannkonseptet skal settes ut i live og bruke kompetansen rundt seg, som allerede er tilstede.

En brannrådgiver kan også få en mer aktiv ansvarsrolle i detaljprosjekteringen. Ledesystem, brannalarmanlegg og slokkeanlegg er områder som krever egne ansvarsretter og kan like gjerne gjennomføres under brannrådgivers ansvar. Isolering av bærende konstruksjoner og branntetting er underlagt andres prosjekterende fags ansvarsretter, men løses altfor ofte direkte på byggeplass med vekslende kvalitet. Andre roller kan være å kvalitetssikre detaljer fra andre rådgivere og arkitekter.

Med andre ord så mener jeg at det er et større behov for ansvarliggjøring, brannteknisk ledelse og -prosjektering fremfor kontroll når det gjelder brannsikring i byggeprosjektene. Som rådgivere er vi opptatt av å gi råd til våre kunder som gir verdi i det ferdige produktet. Dersom kvaliteten på rådene forringes av manglende roller som sikrer at denne verdien realiseres i det ferdige prosjektet, medfører dette økt risiko for byggherre og dårligere løsninger for brukerne.

Den «nye brannrådgiveren» er mer opptatt av hva som skjer i detaljprosjektering og på byggeplass, enn hvordan brannkonseptet skal formuleres. Det er også myndighetene og byggebransjen tjent med.